Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1018/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

protokolant: stażysta Justyna Chefczyńska

przy udziale prokuratora Marka Słomy

po rozpoznaniu dnia 21 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy S. G., syna R. i J. z domu Rudzkiej,

urodzonego w dniu (...) w miejscowości Ż.

oskarżonego z art. 190a § 1 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora , oskarżonego i obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 30 marca 2016 roku sygn. akt IV K 29/15

na podstawie art. 437 k.p.k. i art. 438 pkt 2 k.p.k.:

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.