Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1027/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Marek Surmacz

del. S.R. J. P.

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Janusza Hajduka

po rozpoznaniu dnia 17 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy Z. S. , syna S. i H. z domu K., urodzonego w dniu (...) w P.

oskarżonego z art. 286 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 30 maja 2016 roku sygn. akt IV K 924/15

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 636 § 1 k.p.k.:

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego Z. S. kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu poniesionych kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu odwoławczym;

3.  kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciąża Skarbu Państwa.

K. P. M. J. P.