Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1066/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Andrzej Rembowski

Sędziowie: S.O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

S.O. Piotr Cięciwa

protokolant: stażysta Justyna Chefczyńska

przy udziale prokuratora Anny Hejny

po rozpoznaniu dnia 10 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy Ł. C. , urodzonego (...) w Ł.

syna A. i E. z domu P.

oskarżonego z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i innych

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 kwietnia 2016 roku sygn. akt II K 700/15

na podstawie art. 437 k.p.k., art. 438 pkt 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, iż w opisu czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie 2 eliminuje treść „oraz 1 działki dopalaczy”

2.  w pozostałej części utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

3.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

K. P. A. P. C.