Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1300/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Andrzej Rembowski

Sędziowie: S.O. Krystyna Pisarska

S.O. Piotr Cięciwa (sprawozdawca)

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Ewy Wiśniewskiej

po rozpoznaniu dnia 24 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy S. K., syna S. i E. z domu R., urodzonego (...) w Ł.,

skazanego z art. 158 § 1 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 31 maja 2016 roku sygn. akt III K 110/16

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. w z art. 438 pkt 4 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że wymierzoną skazanemu w punkcie 1 karę łączną pozbawienia wolności obniża do 4 (czterech) lat i 2 (miesięcy);

2.  w pozostałej części utrzymuje w mocy tenże wyrok

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. K. - M. kwotę 147,60 złotych (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

4.  zwalnia skazanego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

A. R. K. P. C.