Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2588/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy dla (...)w W., Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki

Protokolant: Martyna Arcon

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą
w W.

o zapłatę kwoty 1557,95 złotych wraz z odsetkami

orzeka:

I.  zasądza od A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. M. kwotę 957,95 złotych (dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu zł dziewięćdziesięciu pięciu gr) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty,
a w pozostałym zakresie powództwo oddala;

II.  zasądza od A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. M. kwotę 405,54 złotych (czterystu pięciu zł pięćdziesięciu czterech gr) tytułem kosztów procesu;

III.  z roszczenia zasądzonego na rzecz A. M. w pkt I. nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla (...)
w W. kwotę 169,50 złotych (stu sześćdziesięciu dziewięciu zł pięćdziesięciu gr) tytułem kosztów sądowych;

IV.  nakazuje pobrać od A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej
z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla W. w W. kwotę 265,12 złotych (dwustu sześćdziesięciu pięciu zł dwunastu gr) tytułem kosztów sądowych.

SSR Robert Bełczącki