Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI GC 1434/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie:

Przewodniczący:

SSR Justyna Supińska

Protokolant:

sekr. sąd. Dorota Moszyk

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016 roku w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W.

przeciwko T. M.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego T. M. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. kwotę 949,43 złotych ( dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 25 lipca 2014 roku do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III.  zasądza od pozwanego T. M. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. kwotę 144,89 złotych ( sto czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

Gdynia, dnia 28 grudnia 2016 roku