Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 1568/16
POSTANOWIENIE
z dnia 5 września 2016 roku

Krajowa Izba Odwoławcza w składzie

Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek

Protokolant: Wojciech Świdwa

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 roku w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 sierpnia 2016 roku przez D.
S., prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Szadek, ul. Chodkiewicza 21,
94-028 Łódź w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul.
Piotrowska 104, 90-926 Łódź

przy udziale wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie zamawiającego: Kawon Sp. z o.o., ul. Beli Bartoka 29 lok. 38, 92-546 Łódź

postanawia:
1. umorzyć postępowania odwoławcze;
2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz D. S.,
prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Szadek, ul. Chodkiewicza
21, 94-028 Łódź stanowiącej uiszczony wpis.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący: ……………………………………

Uzasadnienie

Zamawiający – Miasto Łódź prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest likwidacja nielegalnych
wysypisk śmieci na terenie Miasta Łodzi z podziałem na 5 części. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod poz. 2016/S 069-
120672.

W dniu 22 sierpnia 2016 roku Odwołujący – D. S., prowadzący działalność gospodarczą p.n.
Szadek D. S.- wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w części 5
zamówienia – Widzew. Odwołujący wskazał na naruszenie:
1. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy Kawon
i braku uznania oferty ww. Wykonawcy za odrzuconą z powodu niewykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,
2. art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy Kawon
i braku uznania oferty ww. Wykonawcy za odrzuconą z powodu złożenia nieprawdziwych
informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
3. art. 89 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp i art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Wykonawcy Kawon zawierającej rażąco niską cenę i błędną ocenę
wyjaśnień i dowodów Wykonawcy Kawon polegającą na uznania, iż. ww. Wykonawca
wykazał, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, co skutkowało wadliwością w postaci
braku odrzucenia oferty.
4. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty Wykonawcy Kawon jako najkorzystniejszej
mimo, iż ww. Wykonawca podlegał wykluczeniu oraz jego oferta podlegała odrzuceniu oraz
przy wyborze oferty Wykonawcy przyznano 20 punktów za zatrudnienie, podczas gdy Kawon
nie będzie zatrudniał pracowników bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu wykluczenia
Wykonawcy Kawon sp. z o.o. lub odrzucenia jego oferty i dokonanie ponownego wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Do postępowania odwoławczego, na wezwanie Zamawiającego z dnia 23 sierpnia 2016
roku, zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego wykonawca Kawon Sp. z o.o. Pismem,

które wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej dnia 2 września 2016 roku, Zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.

Do dnia otwarcia posiedzenia przed Krajową Izbą Odwoławczą Przystępujący do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego Kawon sp. z o.o. nie wniósł
sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów odwołania.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba z urzędu na posiedzeniu dokonała czynności
formalnoprawnych i sprawdzających, w wyniku których stwierdziła, że wobec uwzględnienia
przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu przy jednoczesnym
braku wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia zarzutów odwołania, postępowanie
odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 186 ust. 3 in fine ustawy Pzp, w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 5 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), z którego wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił w
całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy, a uczestnik
postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, Izba orzeka o dokonaniu
zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………