Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 1922/16

WYROK
z dnia 26 października 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2016 r. odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 października 2016 r. przez Wykonawcę
PZOM S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., (ul. Przemysłowa 7, 42-274
Konopiska) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Kroczyce, (ul.
Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce)

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:
1.1. wykreślenie postanowienia SIWZ umożliwiającego mieszkańcom zgłaszanie
telefoniczne lub elektroniczne zapotrzebowania na pojemniki przeznaczone na odpady
komunalne zmieszane oraz worki bezpośrednio Wykonawcy;
1.2. wskazanie ilości pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, w które
Wykonawca wyposaży nieruchomości zamieszkałe z podziałem na pojemność przy
uwzględnieniu ilości minimalnych lub maksymalnych, w przypadku przekroczenia których
Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za dostarczone pojemniki;
1.3. dokonanie zmiany w ramach kryterium środowiskowego poprzez odstąpienie od
przyznawania punktów za odległość Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych od granicy Gminy Kroczyce
2. w zakresie zarzutów opisanych w odwołaniu pod numerem: 9, 14, 17, 18, 19, 21, oddala
odwołanie,
3. w zakresie zarzutów opisanych w odwołaniu pod numerem: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
16, 20, 22 umarza postępowanie.
4. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Gmina Kroczyce, (ul. Batalionów
Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce) i

4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego PZOM S. spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., (ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska) tytułem
wpisu od odwołania,
4.2. zasądza od Zamawiającego Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425
Kroczyce na rzecz Odwołującego PZOM S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k., (ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska) kwotę 15 000 zł 0 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z
tytułu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie.


Przewodniczący: ……………

Sygn. akt: KIO 1922/16
UZASADNIENIE

Zamawiający: GMINA KROCZYCE prowadzi postepowanie w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kroczyce”.

Odwołujący Wykonawca PZOM S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa wniósł odwołanie wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego polegającej na sformułowaniu treści Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu sformułowanie treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z naruszeniem następujących przepisów tj:
1) art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 p.z.p. poprzez dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty i oszacowanie jej kosztów oraz w sposób niejednoznaczny i
niewyczerpujący, a także w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i
uczciwej konkurencji;
2) art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 7 ust. 1, w zw. z art. 29 ust. 2 i 4, w zw. z art. 91 ust.
2 pkt 3) p.z.p. poprzez dokonanie opisu kryterium oceny ofert tj. aspektu środowiskowego w
sposób uchybiający zasadom uczciwej konkurencji oraz uniemożliwiający rzeczywistą
porównywalność ofert pod kątem ochrony środowiska;
3) art. 3531, art. 58 § 1, art. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 p.z.p. poprzez
sformułowanie przez Zamawiającego wzoru umowy w sprzeczności z naturą stosunku
zobowiązaniowego i zasadami współżycia społecznego, z pominięciem essentialia negotii
umowy tj. m.in. niedookreślenie we wzorze umowy obowiązków wykonawcy; faktycznego
okresu obowiązywania umowy; wprowadzenie nadmiernych wysokości kar umownych, a
także umożliwienie naliczania ich niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy;
w zakresie, w jakim:
1) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje, iż w zakresie
zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych oraz
odpadów przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kroczyce (Rozdział III dział 2 SIWZ) (Sekcja II pkt II 1.4 Ogłoszenia o zamówieniu);
2) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przeprowadzi co najmniej raz w roku
akcję informacyjno - promocyjną obejmującą swym zasięgiem teren całej gminy (Rozdział III

dział 3 SIWZ), (Sekcja VI, pkt VI. 3) łit r) - Ogłoszenia o zamówieniu);
3) Zamawiający wskazał, iż od dnia podpisania umowy nie później niż do 1 stycznia
2017 r. - Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć mieszkańców w pojemniki i worki jak
również wyposażyć w pojemniki punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
oraz podstawić kontenery przeznaczone na odpady komunalne zmieszane zgodnie ze
wskazaniami Zamawiającego i sporządzić harmonogramy odbioru odpadów przy spełnianiu
warunków określonych w SIWZ (Rozdział IV SIWZ), (Sekcja VIpkt VI. 3) lit c) Ogłoszenia o
zamówieniu), (§ 2 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ — wzór umowy dla części I zamówienia);
(Rozdział III dział 3 pkt Vppkt 2 SIWZ), (§ 2 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla
części II zamówienia);
4) Wykonawca wskaże numer telefonu oraz adres e-mail, pod którym mieszkańcy
będą mogli zgłaszać telefonicznie lub elektronicznie zapotrzebowanie na pojemniki
przeznaczone na odpady komunalne zmieszane oraz worki (Rozdział III dział 3 pkt Vppkt 3
SIWZ);
5) Zamawiający wskazał szacunkową ilość pojemników do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych, w które Wykonawca wyposaży nieruchomości zamieszkałe
(Rozdział III dział 3 pkt Vppkt 4 SIWZ);
6) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów również w przypadku
niemożności dojazdu do pojemnika przez parkujące pojazdy lub inne przeszkody (Rozdział III
dział 3 pkt VIIIppkt 3) SIWZ);
7) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Gminy w przypadku
niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych poprzez pozostawienie informacji o źle wysegregowanych
odpadach dla właściciela nieruchomości, wykonania dokumentacji fotograficznej z
datownikiem wraz z protokołem zdarzenia oraz niezwłocznego powiadomienia
Zamawiającego o zaistniałym fakcie (Rozdział III dział 3 pkt VIIISIWZ);
8) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu wywozu,
harmonogramu zbiórek odpadów wielkogabarytowych, ulotek informujących o sposobach
segregacji śmieci w formie ulotek w wersji dla osób niedowidzących (w ilości 2000 sztuk na
dany rok kalendarzowy) i jego dystrybucji wśród mieszkańców (Rozdział III dział 3 pkt IX łit.
a) SIWZ), (Sekcja VI, pkt VI. 3) lit a) Ogłoszenia o zamówieniu), (Rozdział III dział 3 pkt IX łit.
b) SIWZ), (Sekcja VI, pkt VI. 3) lit b) Ogłoszenia o zamówieniu), (Rozdział III dział 3 pkt XI
SIWZ);
9) Zamawiający w razie awarii odbiornika GPS zobowiązuje Wykonawcę do
dostarczenia do 2 dni roboczych Zamawiającemu zaświadczenia z serwisu technicznego o
zaistniałej awarii (Rozdział III dział 3 pktXppkt 5 SIWZ);

10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego
pracę pojazdów przez okres trwania umowy (Rozdział III dział 3 pkt Xppkt 5 SIWZ);
11) Zamawiający po zawarciu umowy udostępni Wykonawcy wykaz punktów
adresowych koniecznych do wyposażenia w odpowiednią ilość pojemników (Rozdział III dział
3 pktXppkt 18 lit a) SIWZ), (§ 3 ust. 2 lit a) Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla części
I zamówienia);
12) w ramach II części zamówienia przewidziany jest okresowy wywóz odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kroczyce, realizowany po powiadomieniu dokonanym pocztą
elektroniczną lub telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy o takiej konieczności w
terminie 3 dni od dnia powiadomienia oraz zagospodarowanie odebranych odpadów
(Rozdział III dział 4 SIWZ) (Sekcja II pkt II.2.4) Ogłoszenia o zamówieniu);
13) od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. - Wykonawca jest zobowiązany do
świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na
terenie gminy Kroczyce (Rozdział IV SIWZ), (§ 2 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór
umowy dla części I zamówienia) (§ 2 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla
części II zamówienia);
14) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (Rozdział V dział VA.
pkt. 3 SIWZ);
15) w ramach kryterium środowiskowego Zamawiający będzie punktował odległość
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych od granicy Gminy Kroczyce
(Rozdział XIV, dział 1, pkt 4 w zw. z Rozdziałem XIV dział 2 SIWZ) (Sekcja II pkt II.2.14) ppkt
4 Ogłoszenia o zamówieniu); (Sekcja II pkt 112.14) Ogłoszenia o zamówieniu);
16) do obowiązków Wykonawcy należy odmówienie realizacji odbioru odpadów, w
przypadku stwierdzenia innych odpadów, niż odpady stanowiące przedmiot umowy (§ 3 ust.
1 lit f) Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla części I zamówienia);
17) Zamawiający wskazał, iż przysługuje mu prawo do obciążenia Wykonawcy karą
umowną za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu kompletnego raportu miesięcznego w
wysokości 200 zł. (§11 ust. 1 lit c) Załącznika nr 5 do SIWZ-wzór umowy dla części I
zamówienia);
18) Zamawiający przewidział, iż przysługuje mu prawo obciążenia Wykonawcy karą
umowną za niezrealizowanie co najmniej raz w roku akcji informacyjno - promocyjnej lub
zrealizowanie jej w sposób niezgodny ze złożoną ofertą w wysokości 5 % wynagrodzenia, o

którym mowa w § 4 ust. 2 (cena całkowita) (§11 ust. 1 lit f) Załącznika nr 5 do SIWZ — wzór
umowy dla części I zamówienia);
19) Zamawiający przewidział, iż przysługuje mu prawo obciążenia Wykonawcy karą
umowną za nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminie lub załatwienie jej w
sposób niezgodny ze złożoną ofertą w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w
§4 ust. 2 (cena całkowita) (§11 ust. 1 lit g) Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla części
I zamówienia); (§ 9 ust. 1 lit a) Załącznika nr 6 do SIWZ-wzór umowy dla części II
zamówienia);
20) Zamawiający przewidział, iż przysługuje mu prawo obciążenia Wykonawcy karą
umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
10% ceny ustalonej w § 4 ust. 2 (cena całkowita) (cena całkowita) (§11 ust. 1 lit h)
Załącznika nr 5 do SIWZ-wzór umowy dla części I zamówienia); (§ 9 ust. 1 lit d) Załącznika
nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla części II zamówienia);
21) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku
nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności w sposób niezgodny z
umową, SIWZ oraz wskazaniami Zamawiającego (§ 12 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ -
wzór umowy dla części I zamówienia); (§10 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla
części II zamówienia);
22) Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył oświadczenie, że wymienione w
załączniku nr 1 do umowy osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy
(załącznik nr 1 do umowy - Wykaz pracowników).
Naruszenie powyższych przepisów, w ocenie Odwołującego może doprowadzić do
naruszenia przez Zamawiającego normy art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy p.z.p.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania
modyfikacji Ogłoszenia i SIWZ w zakresie wskazanym w przedmiotowym odwołaniu poprzez:
1) wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia, iż w zakresie zamówienia jest odbiór
i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kroczyce;
2) uzupełnienie oczekiwań Zamawiającego w zakresie przeprowadzanej przez
Wykonawcę (co najmniej raz w roku) akcji informacyjno – promocyjnej obejmującej swym
zasięgiem teren całej gminy poprzez opisanie na czym akcja ta ma polegać, tj. wskazanie
zgodnie ze wzorem oferty, iż w ramach akcji informacyjno - promocyjnej Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania - jeden raz w roku wydruku i dystrybucji harmonogramu
wywozu odpadów oraz harmonogramu zbiórek odpadów wielkogabarytowych w wersji dla

osób niedowidzących (ze wskazaniem oczekiwanej formy), a także wydruku i dystrybucji
ulotek informujących o sposobach segregacji i zasadach prawidłowego postępowania z
odpadami;
3) zmianę terminu pierwszego wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki i jak
również wyposażenia w pojemniki punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK) oraz podstawienia kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane
zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów
przy spełnianiu warunków określonych w SIWZ poprzez wskazanie, iż winno ono nastąpić w
terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi odbioru odpadów;
4) wykreślenie zapisu umożliwiającego mieszkańcom zgłaszanie telefoniczne lub
elektroniczne zapotrzebowania na pojemniki przeznaczone na odpady komunalne
zmieszane oraz worki;
5) wskazanie ilości pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych,
w które Wykonawca wyposaży nieruchomości zamieszkałe z podziałem na pojemność przy
uwzględnieniu ilości minimalnych i maksymalnych, w przypadku przekroczenia których
Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za dostarczone pojemniki;
6) dookreślenie czy Zamawiający w zakresie w jakim zobowiązując Wykonawcę do
wywozu odpadów również w przypadku niemożności dojazdu do pojemnika przez parkujące
pojazdy lub inne przeszkody, pod pojęciem inne przeszkody ma na uwadze tylko sytuacje
wyjątkowe jak na przykład roboty drogowe czy również miejsca z trudnymi dojazdami, a jeśli
tak to wnosimy o przedłożenie do SIWZ listy takowych trudnych dojazdów ze wskazaniem
konkretnych adresów i opisaniem na czym trudność w dojeździe do nich polega;
7) dookreślenia czy w sytuacji gdy Wykonawca stwierdzi niedopełnianie przez
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych odpady będące przedmiotem oględzin ma pozostawić przed nieruchomością
czy odebrać jako odpady komunalne zmieszane;
8) doprecyzowanie formy harmonogramu wywozu, harmonogramu zbiórek odpadów
wielkogabarytowych, ulotek informujących o sposobach segregacji śmieci przewidzianych
dla osób niedowidzących tzn. czy mają to być ulotki czarno - białe sporządzane z
zastosowaniem znanych czcionek, o odpowiednich rozmiarach (ze wskazaniem jakich) czy
też ulotki kolorowe z zastosowaniem kontrastów między informacją a tłem, na którym jest
ona zapisana (ze wskazaniem preferowanych kolorów);
9) wykreślenie zapisu wskazującego, iż w razie awarii odbiornika GPS Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia do 2 dni roboczych Zamawiającemu zaświadczenia z
serwisu technicznego o zaistniałej awarii z uwagi na okoliczność, iż nie każda awaria
odbiornika GPS wymaga interwencji serwisu technicznego;

10) wskazanie, iż Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił mu możliwość
korzystania z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego pracę pojazdów przez
okres trwania umowy; doprecyzowanie, iż Zamawiający w dniu zawarcia umowy udostępni
Wykonawcy wykaz punktów adresowych koniecznych do wyposażenia w odpowiednią ilość
pojemników ze wskazaniem ilości gospodarstw domowych na danej nieruchomości i ilości
osób w każdym z gospodarstw domowych bądź w dniu zawarcia umowy udostępni Wykonawcy
wykaz nieruchomości, który wskazywałby: ile pojemników, o jakiej pojemności ma być
podstawionych na każdej nieruchomości, oraz z podaniem: liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość, liczby gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz liczby osób
w danym gospodarstwie domowym;
11) wskazanie minimalnej i maksymalnej ilości odbiorów odpadów w ramach II
części zamówienia okresowego wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kroczyce,
realizowanego po powiadomieniu dokonanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez
pracownika Urzędu Gminy o takiej konieczności w terminie 3 dni od dnia powiadomienia oraz
zagospodarowanie odebranych odpadów;
12) doprecyzowanie z uwagi na zastosowane ilości minimalne i maksymalne
odpadów przewidzianych do zbiórki, a także minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia
wykonawcy terminu świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
powstających na terenie gminy Kroczyce od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu Umowy;
13) wykreślenie zapisu, iż Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia;
14) doprecyzowanie w ramach kryterium środowiskowego, iż Zamawiający będzie
punktował posiadany przez samochody mające wykonywać usługę odbioru i transportu do
zagospodarowania odpadów z temu Gminy Kroczyce standard emisji spalin, i tak czym
wyższy standard emisji spalin tym wyższa ilość punktów bądź w przypadku nie zaakceptowania
takiego rozwiązania Zamawiający będzie punktował odległość Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych od granicy Gminy Kroczyce alternatywnie z
równoważnym mu kryterium jakim będzie posiadany przez samochody mające wykonywać
usługę odbioru i transportu do zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Kroczyce
standard emisji spalin, gdzie czym wyższy standard emisji spalin tym wyższa ilość punktów
przyznana Wykonawcy;
15) jednoznaczne wskazanie czy do obowiązków Wykonawcy należy odmówienie

realizacji odbioru odpadów, w przypadku stwierdzenia innych odpadów, niż odpady
stanowiące przedmiot umowy (tj. innych niż zmieszane odpady komunalne, papier, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe,
pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie,
na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a
także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano -
architektonicznej, zużyte opony czyli odpady przeznaczone do bezpośredniego odbioru
sprzed nieruchomości oraz odpady odbierane z PSZOK) czy również odmówienie
odbioru odpadów udostępnionych przez poszczególnych mieszkańców niezgodnie z treścią
SIWZ, a mianowicie np. zamiast odpadów segregowanych mieszkaniec przekazał do odbioru
odpady zmieszane albo przed nieruchomość wystawił odpady, które zgodnie z SIWZ winny
być odbierane tylko z PSZOK;
16) zmianę określenia opóźnienie na zwłokę co będzie skutkowało
odpowiedzialnością Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu kompletnego
raportu miesięcznego w wysokości 200 zł.;
17) zmniejszenie przewidzianej kary umownej za niezrealizowanie co najmniej
raz w roku akcji informacyjno - promocyjnej lub zrealizowanie jej w sposób niezgodny ze
złożoną ofertą do wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 (cena
całkowita);
18) zmianę zapisu i zmniejszenie wysokości kary umownej w sytuacji, w której
Zamawiający przewidział, iż przysługuje mu prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną za
nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminie wskazanym w złożonej ofercie w
wysokości 500,00 zł.;
19) zmianę zapisu i wskazanie, iż Zamawiającemu przysługuje prawo
obciążenia Wykonawcy karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% ceny ustalonej w § 4 ust. 2 (cena całkowita);
20) usunięcie z zapisu możliwości nałożenia kary umownej za wykonywanie
umowy niezgodnie ze wskazaniami Zamawiającego ograniczając prawo Zamawiającego do
odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy tj. w
sposób niezgodny z umową i SIWZ;
21) zmianę wskazanego przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy, i
określenie, że wymienione w załączniku nr 1 do umowy osoby na dzień złożenia
oświadczenia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (załącznik nr 1 do umowy - Wykaz pracowników).

Odwołujący wskazał, że zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 Ustawy przedmiot zamówienia
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie oferty. W myśl art. 7 Ustawy, czynności Zamawiającego powinny
zmierzać do zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich
wykonawców. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 Ustawy przedmiotu zamówienia nie można
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z treści cytowanego
przepisu wynika dla Zamawiającego zakaz dokonania opisu przedmiotu zamówienia w
sposób utrudniający dostęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie
wykonać, to zamówienie.
Ponadto, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy P.z.p. do umów w sprawach zamówień
publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Postanowienia przyszłej umowy o zamówienie
publiczne należy zatem rozpatrywać, o ile ustawa P.z.p. nie stanowi inaczej, w świetle art.
3531 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek
prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tak w wyroku Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 4 października 2010 r. (Sygn. akt: KIO/2036/10): „Tym samym
niedopuszczalne jest ustanowienie wzoru umowy czy innych części specyfikacji
kształtujących przyszłe stosunki umowne zamawiającego i wykonawcy w sposób niezgodny
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego, jako podstawowego aktu
prawnego regulującego stosunki cywilnoprawne. Postanowienia wzoru umowy kształtowane
na zasadzie swobodnego uznania zamawiającego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp,
będą w tym zakresie podlegać badaniu m.in. pod względem ich zgodności czy to z
przepisami regulującymi stosunku umowne danego typu o charakterze iuris cogentis, jak i
ocenie ich zgodności z klauzulami i zasadami ogólnymi Kc, w szczególności wynikającymi z
art. 5, art 58 i art 3531 Kc.
Wskazane treścią odwołania zapisy SIWZ naruszają zdaniem Odwołującego przepis art.
3531 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 Ustawy. Gdyby przyjąć bowiem
za uprawnione brak określenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób
zamknięty, powodowałoby to, iż przedmiot umowy nie zostałby dookreślony, pozostawałby
otwarty, a niewątpliwie przekracza to granice swobody umów, gdyż treść takiego stosunku
prawnego sprzeciwiałaby się naturze tego stosunku, ustawie oraz zasadom współżycia
społecznego. Oczywistym jest bowiem, że każda umowa powinna w sposób zamknięty i
szczegółowy określać wszystkie istotne obowiązki stron. Tymczasem umowa zawarta na
podstawie takiego SIWZ nie określałaby tych obowiązków. Zakres obowiązków wykonawcy,

a przede czas na jaki zostaje umowa zawarta to essentiaila negotii umowy o świadczenie
usług, a zatem bez ich określenia umowa w ogóle nie może dojść do skutku. Należy uznać,
że umowa, w której Zamawiający celowo nie określa w sposób należyty essentialia negotii,
powinna zostać uznana za umowę zarówno sprzeczną z ustawą, jak i taką, której celem jest
obejście prawa (obowiązku pełnego i należytego opisania przedmiotu zamówienia). Tym
samym umowa taka zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu Cywilnego jest nieważna z mocy prawa.
Treść postanowień umownych jest również istotna ze względu na interes Wykonawcy
związany z uzyskaniem i prawidłową realizacją zamówienia.
Zdaniem Odwołującego, Zamawiający dokonując opisu zakresu zamówienia dopuścił się
naruszenia przepisu art. 29 ust. 1 i 2 P.z.p. Zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia
jest niejednoznaczny i nie wyczerpujący oraz nie uwzględnia wszystkich wymagań i
okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak precyzji powoduje, iż na
jego podstawie nie jest możliwym należyte oszacowanie oferty. Ponadto, w ocenie
odwołującego opis ten wraz z wprowadzonymi kryteriami środowiskowymi oceny ofert
utrudnia uczciwą konkurencję i narusza równe traktowanie wykonawców, preferując
wyraźnie podmiot, który ma zawartą umowę na zagospodarowywanie odpadów w Instalacji
RIPOK zarządzaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

1) Zarzut dotyczący wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, iż przedmiotem
zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych
oraz odpadów przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Kroczyce.
Odwołujący wskazał, że przedmiotem zamówienia publicznego opisanego treścią
Ogłoszenia i SIWZ mogą być jedynie odpady komunalne, natomiast Zamawiający oprócz
odpadów komunalnych wskazał odpady przekazane przez właścicieli nieruchomości, nie
opisując dalej jakie konkretnie odpady i w jakich ilościach obok odpadów komunalnych
miałyby stać się przedmiotem zamówienia co skutkuje naruszeniem przepisów Ustawy. Nie
każdy odpad, a więc nie każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się
(art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach) jest odpadem komunalnym, wymienionym w dalszej
części SIWZ.
Wobec powyższego Odwołujący zażądał nakazania Zamawiającemu wskazania w opisie
przedmiotu zamówienia, iż w zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego
strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Kroczyce (Rozdział III dział 2 SIWZ) (Sekcja II pkt II. 1.4 Ogłoszenia o
zamówieniu).
2) Zarzut dotyczący oczekiwań Zamawiającego, że Wykonawca przeprowadzi co
najmniej raz w roku akcję informacyjno - promocyjną obejmującą swym zasięgiem

teren całej gminy.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia co najmniej raz w roku akcji
informacyjno - promocyjnej obejmującej swym zasięgiem teren całej gminy. Odwołujący
wskazał, że Zamawiający nie wskazał, na czym akcja ta ma polegać. Akcja taka może
bowiem być przeprowadzona w formie dystrybucji ulotek w różnorakiej treści i formie, bądź
zorganizowania np. na terenie Gminy punktu informacyjnego w którym pracownicy
Wykonawcy będą udzielali mieszkańcom odpowiedzi na pytania związane z gospodarką
odpadami. Kilka różnych możliwości zorganizowania akcji informacyjno - promocyjnej
prowadzi do konieczności uwzględnienia kosztów z nią związanych w różnej wysokości, stąd
konieczność doprecyzowania zapisów w opisanym zakresie celem umożliwienia
prawidłowego skalkulowania składanej oferty cenowej.
Odwołujący wniósł o zobowiązanie Zamawiającego do zmiany SIWZ i Ogłoszenia (Rozdział
III dział 3 SIWZ), (Sekcja VI, pkt VI. 3) lit r) - Ogłoszenia o zamówieniu) poprzez wskazanie,
iż Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia, co najmniej raz w roku akcji
informacyjno - promocyjnej obejmującej swym zasięgiem teren całej gminy, w ramach której
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jeden raz w roku wydruku i dystrybucji
harmonogramu wywozu odpadów oraz harmonogramu zbiórek odpadów
wielkogabarytowych w wersji dla osób niedowidzących (tutaj wnosimy o doprecyzowanie
jaką formę ma przybrać wersja ulotek i harmonogramów dla niedowidzących), a także
wydruku i dystrybucji ulotek informujących o sposobach segregacji i zasadach prawidłowego
postępowania z odpadami.
3) Zarzut dotyczący terminu wyposażenia mieszkańców w urządzenia do
gromadzenia odpadów oraz sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów.
Zamawiający wskazał, iż od dnia podpisania umowy nie później niż do 1 stycznia 2017 r. -
Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć mieszkańców w pojemniki i worki jak również
wyposażyć w pojemniki punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz
podstawić kontenery przeznaczone na odpady komunalne zmieszane zgodnie ze
wskazaniami Zamawiającego i sporządzić harmonogramy odbioru odpadów przy spełnianiu
warunków określonych w SIWZ. Równocześnie Zamawiający wskazuje, iż po zawarciu
umowy udostępni Wykonawcy wykaz punktów adresowych koniecznych do wyposażenia w
odpowiednią ilość pojemników (Rozdział III dział 3 pkt Xppkt 18 lit a) SIWZ), (§ 3 ust. 2 lit a)
Załącznika nr 5 do SIWZ — wzór umowy dla części I zamówienia). W zakresie powyższym
zapisów SIWZ nie da się pogodzić.
Odwołujący zauważył, że niezgodne z przedmiotem umowy będzie wyposażanie
mieszkańców w pojemniki, czy punkt PSZOK w kontenery jeszcze przed terminem
obowiązywania umowy wykonawczej. Ponieważ w ramach świadczenia usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów wykonawca ma wyposażyć mieszkańców i PSZOK w

urządzenia do gromadzenia odpadów to na podstawie jakiego stosunku zobowiązaniowego
ma to uczynić przed dniem wejścia w życie umowy wykonawczej? Zapisy w tym zakresie
wykluczają się wzajemnie i są sprzeczne z przepisami ustawy tj; art. 29 ust. 1 p.z.p., oraz z
art. 3531, art. 58 § 1, art. 5 k.c. w zw. z art. 14 i art. 139 ust. 1 p.z.p..
Ponadto, jak wskazał Odwołujący, Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca rozdysponuje
pojemniki i przygotuje harmonogramy do dnia 01.01.2017 roku równocześnie udostępniając
Wykonawcy wykaz punktów adresowych koniecznych do wyposażenia w odpowiednią ilość
pojemników po zawarciu umowy.
Jak dalej argumentował Odwołujący: art. 94 p.z.p. precyzyjnie reguluje termin, w którym
Zamawiający ma prawo zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą. Powyższy przepis
wdraża tzw. instytucję standstill, czyli tzw. minimalnego okresu zawieszenia dopuszczalności
zawarcia umowy po zawiadomieniu wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. Co do
zasady umowa powinna być zawarta przed upływem terminu związania ofertą, jednakże
również po upływie terminu związania ofertą umowa może być zawarta, jeśli taka będzie
wola stron. Wobec powyższego nie ma prawnych przeszkód aby umowa została zawarta
nawet dnia 01.01.2017 roku lub tuż przed tym terminem, skutecznie uniemożliwiając
Wykonawcy wykonanie obowiązku wyposażenia mieszkańców w pojemniki w terminie do
dnia 01.01.2017 roku. Równocześnie nawet jeśli umowa zostanie zawarta np. 30 dni przed
dniem 01.01.2017 roku to Zamawiający nie wskazuje w jakim terminie ma udostępnić
Wykonawcy wykaz nieruchomości ograniczając się jedynie do stwierdzenia po zawarciu
umowy. Nawet zatem w przypadku zawarcia umowy odpowiednio wcześniej Wykonawca
pozostaje w niepewności kiedy rzeczony wykaz nieruchomości otrzyma, gdyż będzie to
mogło nastąpić tuż przed wejściem w życie umowy lub nawet po tym terminie.
Z tożsamych, powyżej przedstawionych przyczyn, wbrew wymaganiom treści SIWZ
sporządzenie harmonogramów odbioru odpadów będzie niemożliwe w terminie do dnia
01.01.2017 roku.
Odwołujący wniósł o zobowiązanie Zamawiającego do zmiany terminu pierwszego
wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki, jak i również wyposażenia w pojemniki
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz podstawienia kontenerów
przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego
i sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów przy spełnianiu warunków określonych w
SIWZ poprzez wskazanie, iż winno ono nastąpić w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia
świadczenia usługi odbioru odpadów (Rozdział IV SIWZ), (Sekcja VI pkt VI. 3) lit c)
Ogłoszenia o zamówieniu), (§ 2 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla części I
zamówienia), (Rozdział III dział 3 pkt V ppkt 2 SIWZ), (§ 2 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ -
wzór umowy dla części II zamówienia).

4) Zarzut dotyczący obowiązku Wykonawcy co do wskazania numeru telefonu oraz
adresu e-mail, pod którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać telefonicznie lub
elektronicznie zapotrzebowanie na pojemniki przeznaczone na odpady komunalne
zmieszane oraz worki.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przewidział, że to mieszkańcy będą zgłaszali
bezpośrednio Wykonawcy zapotrzebowanie na pojemniki i worki. W ocenie Odwołującego, to
postanowienie jest bezpodstawne. Sposób rozdysponowania pojemników wynika z SIWZ i
uwarunkowany jest ilością osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, wiadomościami w
powyższym zakresie dysponuje wyłącznie Zamawiający, gdyż to jemu mieszkańcy składają
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których to
zgłaszają Gminie ilość osób zamieszkujących nieruchomość. Po trzecie, stroną stosunku
zobowiązaniowego łączącego Zamawiającego z Wykonawcą nie jest mieszkaniec, stąd
wątpliwości Odwołującego w jakim zakresie mieszkaniec może z pominięciem
Zamawiającego wpływać na realizację przedmiotu zamówienia w kluczowych kwestiach jak
ilość pojemników czy worków przysługująca na nieruchomość w zamian za dokonaną opłatę
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W ocenie Odwołującego zapis ten pozbawi
Zamawiającego realnej kontroli nad ilością pojemników i worków pozostawionych w
dyspozycji mieszkańców, a Wykonawcy uniemożliwia oszacowanie ostatecznej ilości i
worków koniecznych do wykonania usługi.
Odwołujący wniósł o zobowiązanie Zamawiającego do wykreślenia przedmiotowego zapisu
STWZ(Rozdział III dział 3 pkt V ppkt 3 SIWZ).
5) Zarzut dot. wskazania przez Zamawiającego szacunkowej ilości pojemników do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, w które Wykonawca wyposaży
nieruchomości zamieszkałe.
Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wyposażył w pojemniki na odpady zmieszane
odbierane z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z następującymi ilościami szacunkowymi:
- pojemnik 120 1 (780 szt.),
- pojemnik 240 1 (820 szt.),
- pojemnik 360 1 (250 szt. - 120 l + 250 szt. - 240 l),
- pojemnik 1100 (5 szt.).
Jednocześnie Zamawiający przewidział (Rozdział III dział 3 pkt V ppkt 2 SIWZ) bieżące
wyposażenia nieruchomości w pojemniki czy ich doposażenia w pojemniki w przypadku
udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia. Odwołujący wskazał, że Wykonawca na
dzień złożenia oferty nie jest w stanie przewidzieć jaką ostatecznie ilość pojemników z
podziałem na pojemności musi wkalkulować w cenę ofertową. Niemożliwe jest jednoznaczne
wskazanie ile pojemników będzie potrzebnych wobec złożenia przez mieszkańców Gminy

nowych deklaracji, czy też ile pojemników ulegnie zniszczeniu z winy mieszkańca lub ile z
nich ulegnie zaginięciu. Zakup pojemników jest znaczącą pozycją składową ceny ofertowej,
stąd zdaniem odwołującego pozbawienie Wykonawcy możliwości rzetelnego oszacowania
wartości tej części wynagrodzenia pozostaje w sprzeczności z art. 29 ust. 1 p.z.p.
Odwołujący wniósł o zobowiązanie Zamawiającego do wskazania ilości pojemników do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, w które Wykonawca wyposaży
nieruchomości zamieszkałe z podziałem na pojemność przy uwzględnieniu ilości
minimalnych, a także maksymalnych, w przypadku przekroczenia których Wykonawcy
przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za dostarczone pojemniki (Rozdział III dział
3 pkt Vppkt 4 SIWZ).
6) Zarzut dotyczący zobowiązania Wykonawcy do wywozu odpadów również w
przypadku niemożności dojazdu do pojemnika przez parkujące pojazdy lub inne
przeszkody.
Odwołujący wskazał, że pojęcie „inne przeszkody” uniemożliwiające dojazd do pojemnika
jest pojęciem nieprecyzyjnym, pod którym Zamawiający może rozumieć przypadki
niemożliwości dojazdu do nieruchomości na wskutek np. złego stanu dróg dojazdowych do
posesji, czy też nie spełniania przez nich warunków koniecznych do poruszania się
samochodów ciężarowych typu śmieciarka.
Są to dla wykonawcy informacje niezbędne z jednej strony, ze względów logistycznych (w
zależności od tego, na czym polega utrudnienie, dla tych konkretnych nieruchomości należy
przyjąć dłuższy czas odbioru), z drugiej zaś strony, ze względu na konieczność
prawidłowego oszacowania kosztów realizacji zamówienia. Dlatego też, powinny one
podlegać udostępnieniu już na etapie SIWZ, tym bardziej, iż w ich posiadaniu z pewnością
jest Zamawiający. Nieudostępnienie, mimo braku obiektywnych przeszkód, powyższych
informacji narusza zatem przepisy art. 29 ust. 1 ustawy ze względu na niewyczerpujące
opisanie przedmiotu zamówienia.
Odwołujący wniósł o dookreślenie czy Zamawiający zobowiązując Wykonawcę do wywozu
odpadów również w przypadku niemożności dojazdu do pojemnika przez parkujące pojazdy
lub inne przeszkody pod pojęciem inne przeszkody ma na uwadze tylko sytuacje wyjątkowe
jak na przykład roboty drogowe czy również ma na uwadze miejsca z trudnymi dojazdami, a
jeśli tak to wnosimy o przedłożenie do SIWZ listy takowych trudnych dojazdów ze
wskazaniem konkretnych adresów i opisaniem na czym trudność w dojeździe do nich polega
(Rozdział III dział 3 pkt VIIIppkt 3) SIWZ).
7) Zarzut dotyczący zobowiązania Wykonawcy do powiadomienia Gminy w
przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez pozostawienie informacji o
źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości, wykonania

dokumentacji fotograficznej z datownikiem wraz z protokołem zdarzenia oraz
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie.
Odwołujący podniósł, że Zamawiający wskazał obowiązki Wykonawcy w przypadku
stwierdzenia złej segregacji odpadów selektywnych przez mieszkańca, nie precyzując
jednak, co ma ostatecznie z nimi zrobić Wykonawca, a mianowicie czy w sytuacji gdy
Wykonawca stwierdzi niedopełnianie przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady będące przedmiotem oględzin mają
być pozostawione przed nieruchomością czy odebrane przez Wykonawcę jako odpady
komunalne zmieszane.
Odwołujący wskazał, że informacje te są istotne, gdyż Wykonawca musi posiadać wiedzę
czy przy zbiórce odpadów selektywnych ma uczestniczyć pojazd przewidziany do zbiórki
odpadów zmieszanych, gdyż zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz
selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. Okoliczność ta z
kolei ze względu na konieczność prawidłowego oszacowania kosztów realizacji zamówienia
musi zostać uwzględniona przez Wykonawcę na etapie sporządzenia oferty, a jej brak jest
sprzeczny z art. 29 ust. 1 Ustawy ze względu na niepełne opisanie przedmiotu zamówienia.
Pozostawienie odpadów źle wysegregowanych przed posesją bądź ich odebranie pod
kodem odpadów zmieszanych komunalnych z uwagi na brak zapisów w SIWZ w tymże
zakresie może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako nienależyte wykonywanie
umowy przez Wykonawcę, do czego oczywiście każdy Wykonawca nie chciałby dopuścić.
Odwołujący wniósł o zmianę przez Zamawiającego SIWZ w tym zakresie i określenie przez
Zamawiającego czy źle wysegregowane odpady selektywne mają być pozostawione przed
nieruchomością czy odebrane przez Wykonawcę jako odpady komunalne zmieszane
(Rozdział III dział 3 pkt VIII SIWZ).
8) Zarzut dotyczący zobowiązania Wykonawcy do przygotowania harmonogramu
wywozu, harmonogramu zbiórek odpadów wielkogabarytowych, ulotek informujących
o sposobach segregacji śmieci w formie ulotek w wersji dla osób niedowidzących.
Zamawiający przewidział w treści SIWZ i Ogłoszeniu, iż Wykonawca zobowiązany jest do
przygotowania harmonogramu wywozu, harmonogramu zbiórek odpadów
wielkogabarytowych, ulotek informujących o sposobach segregacji śmieci w formie ulotek w
wersji dla osób niedowidzących (w ilości 2000 sztuk na dany rok kalendarzowy) i jego
dystrybucji wśród mieszkańców. Jak zauważył Odwołujący, Zamawiający nie wskazał, co
rozumie pod pojęciem wersji dla osób niedowidzących. Jak dalej wyjaśnił Odwołujący:
„Rozwiązania polegające na umożliwieniu osobom niedowidzącym łatwego zapoznania się z
informacjami zawartymi np. na ulotkach są różne, a co z tym bezpośrednio związane

wymagające różnego nakładu finansowego, co oczywiście Wykonawca winien uwzględnić w
kosztorysie ofertowym. Cechy informacji specjalnie przystosowanej do odczytu przez osoby
funkcjonalnie niedowidzące winny być tak naprawdę zindywidualizowane. To co może
pomóc osobie ze słabą ostrością wzroku, np. powiększenie, może bowiem utrudnić odczyt
osobie z zawężonym polem widzenia. W realiach niniejszego zamówienia można posługiwać
się jedynie ogólnymi wytycznymi takimi jak tekst na ulotce powinien być nieco powiększony i
metodycznie rozmieszczony, kontrast między informacją a tłem, na którym jest ona zapisana
winien być odpowiedni. Można zatem wymagać aby sam tekst w czarno - białej ulotce był
napisany czcionkami znanymi, rozpoznawalnymi, odpowiednich rozmiarów. Można również
oczekiwać aby ulotki były kolorowe z zastosowaniem odpowiedniego kontrastu.”
Odwołujący wniósł o doprecyzowanie formy harmonogramu wywozu, harmonogramu zbiórek
odpadów wielkogabarytowych, ulotek informujących o sposobach segregacji śmieci
przewidzianych dla osób niedowidzących tzn. czy mają to być ulotki czarno - białe
sporządzane z zastosowaniem czcionek znanych, rozpoznawalnych, odpowiednich
rozmiarów czy też mają to być ulotki kolorowe z zastosowaniem odpowiedniego kontrastu
(Rozdział III dział 3 pkt IX lit. a) SIWZ), (Sekcja VI, pkt VI. 3) lit a) Ogłoszenia o zamówieniu),
(Rozdział III dział 3 pkt IX lit. b) SIWZ), (Sekcja VI, pkt VI.3) lit b) Ogłoszenia o zamówieniu),'
(Rozdział III dział 3 pkt XI SIWZ).
9) Zarzut dotyczący zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia do 2 dni roboczych
Zamawiającemu zaświadczenia z serwisu technicznego o zaistniałej awarii odbiornika
GPS.
Zamawiający wymagał, aby Wykonawca dostarczył do 2 dni roboczych Zamawiającemu
zaświadczenie z serwisu technicznego o zaistniałej awarii odbiornika GPS. Zdaniem
Odwołującego, obowiązek ten jest nadmierny, gdyż nie każda awaria odbiornika GPS
wymaga interwencji serwisu technicznego. Zdarzają się drobne awarie, które choć
uniemożliwiają działanie odbiornika GPS, to jego naprawa może być dokonana samodzielnie
przez pracowników Wykonawcy. W ocenie Odwołującego, obarczanie tym samym
Wykonawcę kosztami zbędnej wizyty w serwisie po uzyskanie samego zaświadczenia o
awarii nadajnika GPS wydaje się nieuzasadniona. Jak zauważył Odwołujący, Zamawiający
równocześnie wymaga, aby w przypadku awarii odbiornika GPS na czas jego naprawy
Wykonawca zamontował zastępczy odbiornik GPS. Zamawiający wobec powyższego
zapewnia sobie ciągłość w rejestracji sygnału z nadajnika GPS i tym samym nie pozbawia
się możliwości kontroli pracy samochodu wyposażonego w odbiornik, który uległ awarii.
Odwołujący wniósł o wykreślenie zapisu Rozdziału III dział 3 pkt X ppkt 5 SIWZ w zakresie w
jakim Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył do 2 dni roboczych Zamawiającemu
zaświadczenie z serwisu technicznego o zaistniałej awarii odbiornika GPS.

10) Zarzut dotyczący wymagania od Wykonawcy udzielenia Zamawiającemu
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi
systemu rejestrującego pracę pojazdów przez okres trwania umowy.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) (dalej jako „upapp”) twórca może
udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach
eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Istotą licencji jest
udzielenie przez twórcę upoważnienia do korzystania z utworu na warunkach w niej
określonych. Mając na uwadze okoliczność, iż Wykonawcy korzystają z usług firm
zewnętrznych gwarantujących im tylko aktywację i działanie systemu lokalizacji GPS i nawet
te firmy korzystają zwykle jedynie z sublicencji dotyczącej oprogramowania to nie może być
mowy o udzieleniu przez Wykonawcę licencji Zamawiającemu, gdyż Wykonawcy nie są
twórcami oprogramowania służącego do obsługi systemu rejestrującego pracę pojazdów.
Tym samym, w ocenie Odwołującego proponowany przez Zamawiającego zapis należy
uznać za niewykonalny, wobec czego Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu jego
zmianę i wskazanie, iż Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił mu możliwość
korzystania z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego pracę pojazdów przez
okres trwania umowy (Rozdział III dział 3 pkt X ppkt 5 SIWZ').
11) Zarzut dotyczący udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego wykazu
punktów adresowych koniecznych do wyposażenia w odpowiednią ilość pojemników
po zawarciu umowy.
Jak wskazał Odwołujący, udostępnienie wykazu punktów adresowych koniecznych do
wyposażenia w odpowiednią ilość pojemników po zawarciu umowy bez wskazania
konkretnej daty zawarcia umowy, a także bez wskazania terminu w jakim po dniu jej
zawarcia zostanie przedmiotowy wykaz udostępniony Wykonawcy niesie ze sobą realną
niemożność wyposażenia mieszkańców w pojemniki i worki, punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w pojemniki czy sporządzenia harmonogramów odbioru odpadów
zgodnie z SIWZ. Ponieważ data zawarcia umowy z przyczyn obiektywnych nie jest znana
Zamawiającemu, Zamawiający winien wskazać termin, w jakim przekaże Wykonawcy wykaz
punktów adresowych. Tym samym Zamawiający winien uzupełnić wykaz o ilość gospodarstw
domowych na danej nieruchomości i ilości osób w każdym z gospodarstw domowych. Tylko
pełne dane umożliwią bowiem Wykonawcy wykonanie przewidzianego w Rozdziale III dział 2
pkt III ppkt 1 lit a) - d) SIWZ przydziału pojemników służących do zbierania odpadów
komunalnych z uwzględnieniem ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Odwołujący wniósł o doprecyzowanie przez Zamawiającego, iż w dniu zawarcia umowy
udostępni on Wykonawcy wykaz punktów adresowych koniecznych do wyposażenia w
odpowiednią ilość pojemników ze wskazaniem ilości gospodarstw domowych na danej

nieruchomości i ilości osób w każdym z gospodarstw domowych bądź w dniu zawarcia umowy
udostępni Wykonawcy wykaz nieruchomości, który wskazywałby: ile pojemników, o jakiej
pojemności ma być podstawionych na każdej nieruchomości, oraz podaniem: liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość, liczby gospodarstw domowych na danej
nieruchomości oraz liczby osób w danym gospodarstwie domowym (Rozdział III dział 3 pkt X
ppkt 18 lit a) SIWZ), (§ 3 ust. 2 lit a) Załącznika nr 5 do SIWZ — wzór umowy dla części I
zamówienia).
12) Zarzut dotyczący II części zamówienia w ramach której przewidziany jest
okresowy wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Kroczyce, realizowany po
powiadomieniu dokonanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez pracownika
Urzędu Gminy o takiej konieczności w terminie 3 dni od dnia powiadomienia oraz
zagospodarowanie odebranych odpadów.
Zamawiający wskazał, iż w ramach II części zamówienia przewidziany jest okresowy wywóz
odpadów komunalnych z terenu Gminy Kroczyce, realizowany po powiadomieniu
dokonanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy o takiej
konieczności w terminie 3 dni od dnia powiadomienia oraz zagospodarowanie odebranych
odpadów. Odwołujący podniósł, że Zamawiający nie wskazał jednak minimalnej i
maksymalnej ilości kursów jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy celem odebrania z terenu
Gminy Kroczyce odpadów komunalnych w okresie trwania umowy, czy też minimalnej i
maksymalnej ilości kursów w danym okresie np. miesięcznym. Zdaniem Odwołującego,
częstotliwość odbioru odpadów jest bardzo ważnym elementem cenotwórczym i winna być
przez Zamawiającego wskazana celem umożliwienia Wykonawcy należytej kalkulacji ceny
ofertowej. Brak tych uregulowań powoduje, zdaniem Odwołującego naruszenie art. 29 ust. 1
p.z.p., czyniąc opis przedmiotu zamówienia niepełnym.
Odwołujący wniósł o wskazanie minimalnej i maksymalnej ilości odbiorów odpadów (kursów)
w ramach II części zamówienia okresowego wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy
Kroczyce, realizowanego po powiadomieniu dokonanym pocztą elektroniczną lub
telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy o takiej konieczności w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia oraz zagospodarowanie odebranych odpadów. (Rozdział III dział 4 SIWZ)
(Sekcja II pkt II2.4) Ogłoszenia o zamówieniu).
13) Zarzut dotyczący okresu w jakim świadczona będzie usługa odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kroczyce.
Zamawiający przewidział w treści SIWZ, iż Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy
Kroczyce od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Równocześnie Zamawiający w ramach
zamówienia korzysta z prawa opcji, co oznacza, że podano ilości odpadów które są
wielkościami minimalnymi. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na odbiór odpadów będzie

większe niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do
zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wyliczonej poniżej, jednakże
z zastrzeżeniem, iż jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać, lecz nie musi, w
zależności od potrzeb. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak
zamówienie podstawowe. Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia
podstawowego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje
Wykonawcę odrębnym oświadczeniem. Jeżeli przed upływem terminu, na jaki została
zawarta umowa wykorzysta odbiór gwarantowanej ilości odpadów, zamawiający będzie mógł
zlecać odbiór dalej, aż do wykorzystania prawa opcji lub do upływu terminu, na który została
zawarta umowa (Rozdział III dział 3 pkt VII SIWZ). Odwołujący zauważył, ze Zamawiający
nie przewidział jednak sytuacji w której minimalna jak i maksymalna wartość zamówienia
zostanie wykorzystana przed dniem 31 grudnia 2019 roku. Tak sformułowane zapisy SIWZ
wprowadzają po stronie Wykonawcy niepewność co do rzeczywistego okresu trwania
umowy.
Odwołujący wniósł o doprecyzowanie z uwagi na zastosowane ilości minimalne i
maksymalne odpadów przewidzianych do zbiórki, a także minimalnego i maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy terminu świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kroczyce od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje
przedmiotu Umowy (Rozdział IV SIWZ), (§ 2 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy
dła części I zamówienia) (§ 2 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla części II
zamówienia).
14) Zarzut dotyczący przyznania sobie przez Zamawiającego prawa, do uznania na
każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności
technicznych lub zawodowych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zdaniem Odwołującego, przyznanie sobie przez Zamawiającego jednostronnego
uprawnienia do uznania na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia jest zupełnie abstrakcyjne i nie
możliwe do zweryfikowania za pomocą żadnych narzędzi, w dyspozycji których jest
Zamawiający. Poza tym uprawnienie to może być nadużywane przez Zamawiającego, gdyż
polega wyłącznie na subiektywnej ocenie Zamawiającego bez możliwości jakiejkolwiek
weryfikacji przez podmioty trzecie czy też przez samego Wykonawcę. W przypadku
podmiotów świadczących usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, każda kolejna

umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na odbiór i
zagospodarowanie odpadów może być dla Zamawiającego powodem do uznania, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, gdyż
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający nie przedstawił bowiem procedury w trybie której Wykonawca mógłby obalić
opisane powyżej domniemanie Zamawiającego. Jak wskazano przedmiotowy zapis SIWZ
jest wielce nieprecyzyjny i może prowadzić do nadużyć ze strony Zamawiającego.
Odwołujący wniósł o jego wykreślenie (Rozdział V dział V.A. pkt. 3 SIWZ).
15) Zarzut dotyczący wprowadzonego kryterium środowiskowego w ramach którego
Zamawiający będzie punktował odległość Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych od granicy Gminy Kroczyce.
Zamawiający zastosował kryterium oceny ofert, jakim jest: Aspekt środowiskowy - Odległość
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych od granicy Gminy Kroczyce
mierzona po drogach publicznych. W ramach danego kryterium Zamawiający będzie
punktował odległość Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych od granicy
Gminy Kroczyce. Wykonawca otrzyma punkty adekwatnie do zadeklarowanej w formularzu
ofertowym odległości RIPOK (do której będą przekazywane zmieszane odpady komunalne
oraz odpady zielone) od granicy Gminy Kroczyce mierzonej po drogach publicznych i tak: do
25 km - Wykonawca otrzyma 20,00 punktów; powyżej 25-35 km - 10,00 punktów; powyżej 35
km - 0,00 punktów.
Odwołujący wskazał, że w przypadku Gminy Kroczyce, usługę zagospodarowania
zmieszanych odpadów komunalnych mogą wykonywać, stosownie do wytycznych
wynikających z ustawy o odpadach, trzy równorzędne podmioty posiadające w regionie I
województwa śląskiego status instalacji regionalnych (wykaz instalacji pochodzi ze strony
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego — wykaz w załączeniu) :
1) Instalacja MBP zarządzana przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp.
z o.o. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.
2) Instalacja MBP zarządzana przez PZOM S. sp. z o.o. sp. k. w Konopiskach, ul.
Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska.
3) Instalacja MBP zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w
Zawierciu, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie.
Odległość tychże instalacji od Gminy Kroczyce różni się i tak średnia odległość od granicy
Gminy Kroczyce mierzona po drogach publicznych wynosi (zdjęcia z google maps w
załączeniu) dla:
1) Instalacji MBP zarządzanej przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp.
z o.o. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa — ok. 48, 1 km.

2) Instalacji MBP zarządzanej przez PZOM S. sp. z o.o. sp. k. w Konopiskach, ul.
Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska - ok. 55,5 km.
3) Instalacji MBP zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w
Zawierciu, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie - ok. 16,9 km.
Zdaniem Odwołującego, Zamawiający faworyzuje tylko podmioty, które mają zawartą umowę
z instalacją RIPOK w Zawierciu, w tym zarządzającego przedmiotową instalacją, który jest
potencjalnie podmiotem zainteresowanym świadczeniem usługi odbioru odpadów i ich
zagospodarowania z terenu Gminy Kroczyce, gdyż tylko odległość tej instalacji od granicy
Gminy Kroczyce daje Wykonawcy przewagę punktową przy ocenie ofert. Już sama ta
okoliczność powoduje naruszenie przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 p.z.p.
Instalacja w Zawierciu jest najmniejszą z instalacji regionalnych Regionu I dla województwa
śląskiego i jej niewielkie moce przerobowe nie dają pewności, iż przez cały okres trwania
umowy wykonawczej instalacja ta będzie w stanie przyjmować do zagospodarowania
przekazane jej z terenu Gminy Kroczyce odpady.
Ponadto zdaniem Odwołującego, zastosowany przez Zamawiającego aspekt środowiskowy
niewiele ma wspólnego z ochroną środowiska. Sama bowiem odległość do instalacji RIPOK
od granic Gminy nie wpływa na ochronę środowiska. Należy bowiem mieć na uwadze, iż do
pokonania nawet najkrótszej drogi Wykonawca może użyć sprzętu (samochodów typu
śmieciarka), którego oddziaływanie na środowisko będzie znacznie poważniejsze, niż w
przypadku wykonawcy, który pomimo pokonania dłuższej trasy dokona mniejszej szkody na
środowisku używając sprzętu, którego oddziaływanie na środowisko będzie zredukowane do
minimum. Na obszarze Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony środowiska stają się
coraz bardziej rygorystyczne obejmując obowiązkowe normy w zakresie wielkości emisji
pojazdów, czy ograniczenie stosowania szkodliwych substancji. Wobec powyższego,
zdaniem Odwołującego możliwość spełnienia wymogu uwzględniania czynników
środowiskowych przy świadczeniu usługi za pomocą pojazdów jest realna np. poprzez
uwzględnienie i określenie w specyfikacji wymogów technicznych dotyczących parametrów
energetycznych i środowiskowych dla każdego rozważanego rodzaju oddziaływania, a także
wszelkich dodatkowych skutków dla środowiska jako kryteriów oceny ofert. Zamawiający
mógłby żądać podania informacji wskazujących na wielkość emisji oferowanych do
wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów pojazdów dwutlenku węgla, emisji
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów poprzez np. odwołanie się do normy
EURO.
Zdaniem Odwołującego zapis SIWZ i Ogłoszenia narusza art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 7
ust. 1, w zw. z art. 29 ust. 2 i 4, w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 3) p.z.p. poprzez dokonanie opisu
kryterium oceny ofert tj. aspektu środowiskowego w sposób uchybiający zasadom uczciwej

konkurencji oraz uniemożliwiający rzeczywistą porównywalność ofert pod kątem ochrony
środowiska.
Odwołujący wniósł o doprecyzowanie w ramach kryterium środowiskowego, iż Zamawiający
będzie punktował standard emisji spalin posiadany przez samochody mające wykonywać
usługę odbioru i transportu do zagospodarowania odpadów z ternu Gminy Kroczyce, i tak
czym wyższy standard emisji spalin tym wyższa ilość punktów bądź w przypadku nie
zaakceptowania takiego rozwiązania Zamawiający będzie punktował odległość Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych od granicy Gminy Kroczyce alternatywnie z
równoważnym mu kryterium jakim będzie posiadany przez samochody mające wykonywać
usługę odbioru i transportu do zagospodarowania odpadów z temu Gminy Kroczyce
standard emisji spalin, gdzie czym wyższy standard emisji spalin tym wyższa ilość punktów
przyznana Wykonawcy (Rozdział XIV, dział 1, pkt 4 w zw. z Rozdziałem XIV dział 2 SIWZ)
(Sekcja II pkt 112.14) ppkt 4 Ogłoszenia o zamówieniu); (Sekcja II pkt II. 2.14) Ogłoszenia o
zamówieniu).
16) Zarzut dotyczący obowiązku Wykonawcy polegającego na odmowie realizacji
odbioru odpadów, w przypadku stwierdzenia innych odpadów, niż odpady stanowiące
przedmiot umowy.
Odwołujący wskazał, że zredagowany przez Zamawiającego obowiązek Wykonawcy jest
nieprecyzyjny i prowadzić może do negatywnej oceny wypełniania przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z SIWZ, co w konsekwencji grozi Wykonawcy największą
konsekwencją w postaci odstąpienia od Zamawiającego od umowy wobec nienależytego w
ocenie Zamawiającego wykonywania tejże umowy.
Odwołujący wniósł o jednoznaczne wskazanie czy do obowiązków Wykonawcy należy
odmówienie realizacji odbioru odpadów, w przypadku stwierdzenia w PSZOK czy przed
nieruchomością jednorodzinną czy wielorodzinną innych odpadów, niż odpady stanowiące
przedmiot umowy (a zatem innych niż zmieszane odpady komunalne, papier, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe,
pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie,
na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a
także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano -
architektonicznej, zużyte opony tj. odpady przeznaczone do bezpośredniego odbioru sprzed
nieruchomości oraz odpady odbierane z PSZOK) czy również odmówienie odbioru odpadów
udostępnionych przez poszczególnych mieszkańców niezgodnie z treścią SIWZ, a
mianowicie np. zamiast odpadów segregowanych mieszkaniec przekazał do odbioru odpady
zmieszane albo przed nieruchomość wystawił odpady, które zgodnie z SIWZ winny być

odbierane tylko z PSZOK (§ 3 ust. 1 lit f) Załącznika nr 5 do SIWZ — wzór umowy dla części
I zamówienia).
17) Zarzut dotyczący zapisu w którym Zamawiający wskazał, iż przysługuje mu prawo
do obciążenia Wykonawcy karą umowną za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu
kompletnego raportu miesięcznego w wysokości 200 zł.
Zamawiający ustanowił w § ii ust. 1 lit c) Załącznika nr 5 do SIWZ — wzór umowy dla części I
zamówienia, iż wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku
opóźnienia w przekazywaniu kompletnego raportu miesięcznego. Zdaniem Odwołującego,
Zamawiający zmodyfikował ogólną zasadę odpowiedzialności kontraktowej określoną w art.
471 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, gdy
skutecznie ekskulpuje się - czyli wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania wynika z okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.
Odwołujący wskazał, że umowne rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika dopuszczalne jest
tylko zgodnie z przepisem art. 473 § 1 k.c. Zdaniem Odwołującego Zamawiający naruszył
regulację art. 473 § 1 k.c. (w związku z art. 14 i art. 139 Ustawy) w przedmiotowym zapisie.
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik nie jest bowiem zobowiązany do naprawienia szkody, jeśli jest
ona skutkiem okoliczności, za które nie ponosi dłużnik odpowiedzialności. A zatem nie
ponosi odpowiedzialności - jeśli jest ona skutkiem działania osób trzecich, samego
Zamawiającego czy siły wyższej. Zamawiający nie określił w przedmiotowym zapisie Umowy
- wbrew regulacji art. 473 § 1 k.c. - tych konkretnych, oznaczonych okoliczności, na które
odpowiedzialność miałaby być rozszerzona, której to odpowiedzialności zgodnie z ogólnymi
zasadami odpowiedzialności kontraktowej Wykonawca nie ponosi. Brak takiego wskazania
zdaniem Odwołującego powoduje, że umowne rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej
staje się nieskuteczne. Niedopuszczalność takiego rozszerzenia odpowiedzialności
wykonawców potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 września 2013 roku, sygnatura
akt I CSK 748/12.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu wykreślenia w § 11 ust. 1 lit c) słowa
opóźnienie i zastąpienie go odpowiednio słowem zwłoka (§11 ust. 1 lit c) Załącznika nr 5 do
SIWZ-wzór umowy dla części I zamówienia).
18) Zarzut dotyczący zapisu w którym Zamawiający przewidział, iż przysługuje mu
prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną za niezrealizowanie co najmniej raz w
roku akcji informacyjno - promocyjnej lub zrealizowanie jej w sposób niezgodny ze
złożoną ofertą w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 (cena
całkowita)
Zdaniem Odwołującego, sankcje przewidziane przez Zamawiającego w §11 ust. 1 lit j)
Załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy dla części I zamówienia umowy są nadmierne i
nieproporcjonalne do wagi dokonanego naruszenia i jego znaczenia dla objętego sankcją

zakresu zamówienia. Zamawiający pozbawił Wykonawcę szansy na odniesienie się do
zarzucanych naruszeń i wykazanie braku odpowiedzialności lub w ogóle - braku zasadności
uznania, iż doszło do naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. Takie
ukształtowanie postanowień Umowy, zdaniem Odwołującego narusza kodeksową zasadę
ekwiwalentności świadczeń i nadmiernie obciąża Wykonawcę tworząc barierę w ubieganiu
się o udzielenie zamówienia nieuzasadnioną obiektywnymi potrzebami Zamawiającego.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmniejszenie przewidzianej kary umownej
za niezrealizowanie co najmniej raz w roku akcji informacyjno - promocyjnej lub
zrealizowanie jej w sposób niezgodny ze złożoną ofertą do wysokości 0,5 % wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 2 (cena całkowita) (§11 ust. 1 lit f) Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór
umowy dla części I zamówienia).
19) Zarzut dotyczący prawa Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną
za nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminie lub załatwienie jej w
sposób niezgodny ze złożoną ofertą w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym
mowa w §4 ust. 2 (cena całkowita).
Zamawiający w §11 ust. 1 lit g) Załącznika nr 5 do SIWZ — wzór umowy dla części I
zamówienia oraz w § 9 ust. 1 lit a) Załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla części II
zamówienia wskazał, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za
nierozpatrzenie reklamacji w terminie .... dni lub załatwienie jej w sposób niezgodny ze
złożoną ofertą w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 2 (cena
całkowita). Jak zauważył Odwołujący, w treści złożonej przez Wykonawcę oferty
wymaganym jest wskazanie jedynie oferowanego terminu w jakim Wykonawca rozpatrzy
reklamację, bez wskazywania sposobu załatwienia reklamacji, co oczywiście będzie zależne
od okoliczności zgłoszonej sprawy. Tym samym wysokość proponowanej przez
Zamawiającego kary umownej jest oczywiście nadmierna i nieproporcjonalna do wagi
dokonanego naruszenia i jego znaczenia dla objętego sankcją zakresu zamówienia.
Odwołujący zakłada, że celem Zamawiającego jest uzyskanie od Wykonawcy świadczenia
usługi na oczekiwanym poziomie, a nie - uzyskanie przychodów poprzez karanie
Wykonawcy. Kara finansowa powinna być z założenia narzędziem motywującym
Wykonawcę do działania na rzecz utrzymania oczekiwanego przez Zamawiającego poziomu
usług. Obecna konstrukcja zasad karania przy tak nadmiernej wysokości danej kary przy
równoczesny braku ograniczenia wysokości naliczonych kar umownych, zdaniem
Odwołującego działa demotywująco, skłaniając bądź to do nie złożenia oferty bądź złożenia
jej z bardzo wysoką ceną, gdyż nie da się realnie oszacować ryzyk związanych z takimi
karami.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany opisanego zapisu na następujący:
Zamawiający przewidział, iż przysługuje mu prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną za

nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminie wskazanym w złożonej ofercie w
wysokości 500,00 zł. ( §1 1 ust. 1 lit g) Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla części I
zamówienia); (§ 9 ust. 1 lit a) Załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla części II
zamówienia).
20) Zarzut dotyczący kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny ustalonej w § 4 ust. 2 (cena
całkowita).
Zamawiający w §11 ust. 1 lit h) Załącznika nr 5 do SIWZ — wzór umowy dla części I
zamówienia oraz § 9 ust. 1 lit d) Załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla części II
zamówienia wskazał, iż Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za
odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny
ustalonej w § 4 ust. 2 (cena całkowita). Zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie uwzględnił
okoliczności, która czyni rozpatrywany zapis umowny niezgodnym z art. 5 k.c., iż w tak
sformułowanym zapisie przyczyną odstąpienia od umowy mogą być również okoliczności
niezależne od Wykonawcy, a uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi. Odwołujący
wskazał, iż zgodnie z art. 383 § 1 i art. 384 § 1 k.c., zastrzeżona przez strony stosunku
obligacyjnego kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy gdy nie wykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi
odpowiedzialność. W ocenie Odwołującego, zastrzeżenie kary umownej w tak dotkliwej
wysokości może być tylko skuteczne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy.
Odwołujący wniósł o zmianę zapisu i wskazanie, iż Zamawiającemu przysługuje prawo
obciążenia Wykonawcy karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% ceny ustalonej w § 4 ust. 2 (cena całkowita) ( § 11 ust. 1 lit h)
Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla części I zamówienia); (§ 9 ust. 1 lit d) Załącznika
nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla części II zamówienia).
21) Zarzut dotyczący prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku
nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności w sposób niezgodny
z umową, SIWZ oraz wskazaniami Zamawiającego.
Zredagowane w § 12 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla części I zamówienia
oraz w § 10 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ — wzór umowy dla części II zamówienia prawo
Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania
przedmiotu umowy w szczególności w sposób niezgodny z umową, SIWZ oraz wskazaniami
Zamawiającego w zakresie w jakim umożliwia Zamawiającemu odstąpienie od umowy w
przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę niezgodnie ze wskazaniami
Zamawiającemu jest zdaniem Odwołującego niezgodne z przepisami ustawy. Jak wskazał
Odwołujący, okoliczności w których Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od

umowy winny być jasno i precyzyjnie wskazane i tak jak okoliczności nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową i SIWZ znajdują swoje
odzwierciedlenie w dokumentach przetargowych, tak wskazania Zamawiającego to pojęcie
niezdefiniowane, które jako nieznane na dzień zawierania umowy i w niej nie opisane nie
może stanowić podstawy odstąpienia. Chodzi bowiem również o to, aby druga strona umowy
nie pozostawała w stanie nadmiernej niepewności, by ponad miarę, mierzoną przez słuszne
interesy obu stron, nie została zachwiana pewność sytuacji wywołanej zawarciem i
wykonywaniem umowy.
Zaprezentowany przez Zamawiającego §12 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy
dla części I zamówienia oraz §10 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy dla części II
zamówienia zdaniem Odwołującego pozostaje w sprzeczności nie tylko z art. 29 ust. 1 p.z.p.
ale przede wszystkim z art. 5 k.c.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu usunięcia z opisanego powyżej zapisu
umownego możliwości nałożenia kary umownej za wykonywanie umowy niezgodnie ze
wskazaniami Zamawiającego i pozostawienie zapisu zgodnie z którym Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy tj. w sposób niezgodny z umową i SIWZ (§ 12 ust. 1
Załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy dla części I zamówienia oraz w § 10 ust. 1
Załącznika nr 6 do SIWZ — wzór umowy dla części II zamówienia).
22) Zarzut dotyczący żądania przez Zamawiającego aby Wykonawca złożył
oświadczenie, że wymienione w załączniku nr 1 do umowy osoby będą w okresie
realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy.
W załączniku nr 1 do umowy - Wykaz pracowników Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca
złożył oświadczenie, że wymienione w załączniku nr 1 do umowy osoby będą w okresie
realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy. Wymaganie Zamawiającego jest zdaniem
Odwołującego abstrakcyjne, wobec okoliczności, że Wykonawca może być jedynie
zobowiązany do utrzymania zatrudnienia osób związanych z realizacją umowy wykonawczej
na określonym poziomie w okresie trwania umowy wykonawczej. Nie jest możliwe, aby w
dniu zawierania umowy wykonawczej trwającej w założeniu 36 miesięcy oświadczyć, iż
imiennie wskazane osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy. Osobą
tym może bowiem zostać złożone wypowiedzenie umowy o pracę, same mogą takie
wypowiedzenie złożyć, mogą zmienić zakres wykonywanej w zakładzie Wykonawcy pracy,
który nie będzie już bezpośrednio związany z świadczeniem przez Wykonawcę usługi na
rzecz Gminy Kroczyce. Obecna forma oświadczenia jest zdaniem Odwołującego sprzeczna

z przepisami ustawy.
Odwołujący wniósł o zobowiązanie Zamawiającego do zmiany treści oświadczenia
Wykonawcy, na takie z treści, którego będzie wynikać, że wymienione w załączniku nr 1 do
umowy osoby na dzień złożenia oświadczenia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (załącznik nr 1 do
umowy - Wykaz pracowników).

Izba ustaliła, że brak jest podstaw do odrzucenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i
dowody Stron złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do wniesienia odwołania,
zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Izba uznała za bezzasadny zarzut nr 17.
Odwołujący wnosił o zmianę treści § 11 ust. 1 lit. c) Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy
dla części I zamówienia, poprzez zmianę zapisu, nakładającego na wykonawcę obowiązek
zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu
kompletnego raportu miesięcznego. Odwołujący wnosił o zmianę zapisu, nakładającego
obowiązek zapłaty kary umownej w ten sposób, aby kara była należna za zwłokę, a nie za
opóźnienie wykonawcy w przekazaniu raportu.
Izba uznała powyższy zarzut za nieuzasadniony.
Izba podziela stanowisko Zamawiającego, że określony w § 11 ust. 1 lit. c) Załącznika nr 5
do SIWZ termin przekazywania raportów miesięcznych do 20 dnia miesiąca następującego
po miesiącu rozliczeniowym, nie stanowi nadmiernego obciążenia dla wykonawcy. Jest to
termin, którego dotrzymanie jest w pełni realne dla wykonawcy realizującego zamówienie.
Zamawiający wykazał, że terminowe przekazanie tego raportu uzasadnione jest potrzebami
Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest więc do wprowadzenia do umowy zawieranej
z wykonawcą mechanizmu, który zapewniać będzie wykonanie tego obowiązku.
Mechanizmem takim może być zastrzeżenie obowiązku zapłaty kar umownych i
Zamawiający w niniejszej sprawie z tego mechanizmu skorzystał. Przygotowanie i
przekazanie raportu miesięcznego jest czynnością zależącą wyłącznie od wykonawcy
realizującego zamówienie. To wykonawca, bazując na posiadanych przez siebie danych,

dotyczący realizacji umowy w danym miesiącu, powinien przygotować raport i w
odpowiednim terminie przekazać raport Zamawiającemu. Przygotowanie i przekazanie
raportu nie jest więc uzależnione od działań lub zaniechań osób trzecich, a wszelkie dane
zawarte w raporcie, gromadzone są przez samego wykonawcę.

Kara umowna zastrzeżona została na wypadek opóźnienia wykonawcy w przekazaniu
raportu – a więc na wypadek niedotrzymania przez wykonawcę terminu, niezależnie od tego,
czy niedotrzymanie terminu wynika z okoliczności zawinionych, czy też niezawinionych przez
wykonawcę. Wykonawca realizujący umowę przyjmuje więc na siebie odpowiedzialność za
przekazanie raportu na zasadzie ryzyka – co w świetle uregulowań Kodeksu cywilnego uzna
należy za w pełni dopuszczalne. Przy czym podkreślić należy, że nie sposób uznać tego
ryzyka za ryzyko nadmierne, skoro – jak wskazano wyżej – wszelkie dane, które znaleźć się
powinny w raporcie, powinien zgromadzić sam wykonawca. Odwołujący nie wykazał (ani
nawet nie podjął próby wykazania), że taki sposób określenia przypadku, w którym należna
jest kara umowna, narusza zasadę uczciwej konkurencji lub równego traktowania
wykonawców.

Izba uznała za bezzasadny zarzut nr 18.
Odwołujący wnosił o zmniejszenie wysokości kary umownej, przewidzianej za
niezrealizowanie co najmniej raz w roku akcji informacyjno – promocyjnej lub zrealizowanie
jej w sposób niezgodny ze złożoną ofertą (§ 11 ust. 1 lit. f) Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór
umowy. Zdaniem Odwołującego, kara umowna z tego tytułu w wysokości 5% wynagrodzenia
wykonawcy, prowadziłaby do nadmiernego obciążenia wykonawcy i Odwołujący wniósł o
zmniejszenie jej wysokości do 0,5%, a więc dziesięciokrotnie.
Izba uznała powyższy zarzut za nieuzasadniony.
Zamawiający przekonująco uzasadnił potrzebę wprowadzenia kary umownej z tego tytułu –
zarówno co do zasady, jak i co do wysokości kary umownej. Kara umowna przewidziana
została na wypadek niewywiązania się przez wykonawcę z przyjętych zobowiązań
umownych w zakresie zrealizowania akcji informacyjno – promocyjnych. Zasadność
wprowadzenia kary umownej z tego tytułu dodatkowo zwiększa fakt, że kryterium akcji
informacyjno – promocyjnych było dodatkowo punktowane przez Zamawiającego. Tym
bardziej Zamawiający powinien więc mieć możliwość doprowadzenia do wykonania przez
wykonawcę obowiązków umownych. Jednocześnie Zamawiający przekonująco uzasadnił
przyjętą wysokość kary umownej. Przyjęta przez Zamawiającego wysokość kary umownej za
niezrealizowanie lub niezrealizowanie jednej akcji (5% wartości wynagrodzenia) odpowiada
1/3 wartości wagi postawionego w SIWZ kryterium jakości akcji informacyjno – promocyjnej
(waga całego kryterium wynosi 15%).

Izba uznała wyjaśnienia Zamawiającego za w pełni racjonalne i nie naruszające
obowiązujących przepisów prawa.

Izba uznała za bezzasadny zarzut nr 19.
Odwołujący wnosił o zmianę wysokości kary umownej, przewidzianej za nierozpatrzenie
przez wykonawcę reklamacji w terminie lub załatwienie jej w sposób niezgodny ze złożoną
ofertą (§ 11 ust. 1 lit. f) Załącznika nr 5 do SIWZ oraz § 9 ust. 1 lit. a) Załącznika nr 6 do
SIWZ). Zdaniem Odwołującego, kara umowna z tego tytułu w wysokości 0,5%
wynagrodzenia wykonawcy ma nadmierną wysokość i Odwołujący wniósł o jej zmianę,
poprzez zastrzeżenie kary umownej w wysokości 500 zł.
Izba uznała powyższy zarzut za nieuzasadniony. Zamawiający był uprawniony do określenia
kary umownej w wysokości przewidzianej w SIWZ.
Stwierdzić bowiem należy, że termin rozpatrzenia reklamacji stanowił jedno z kryterium
oceny ofert, za które Zamawiający przyznawać ma dodatkowe punkty. Uzasadnione jest
więc dążenie Zamawiającego do wyegzekwowania od wykonawcy rzeczywistej realizacji
obowiązków przewidzianych w tym kryterium, a więc załatwiania reklamacji w
zadeklarowanym przez wykonawcę terminie. Zamawiający chroni się w ten sposób przed
oferowaniem przez wykonawców zbyt krótkich i nierealnych terminów załatwienia reklamacji.
Poza tym kara umowna odnosi się do terminu i określonego w ofercie sposobu załatwienia
reklamacji, a więc do zakresu zobowiązań wykonawcy, które wykonawca przyjął na siebie w
sposób całkowicie niezależny i nie narzucony przez Zamawiającego.
Z powyższych względów brak jest podstaw do uznania, że zastrzeżona przez
Zamawiającego wysokość kary umownej jest nadmiernie wygórowana.

Izba uznała za bezzasadny zarzut nr 21
Odwołujący wnosił o zmianę postanowień, dających Zamawiającemu prawo odstąpienia od
umowy (§ 12 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ oraz § 10 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ).
Zdaniem Odwołującego, uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy powinno
zostać ograniczone tylko do przypadków nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
wykonawcę (a więc wykonania niezgodnie z umową i treścią SIWZ), bez możliwości
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku wykonywania przez wykonawcę
umowy niezgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
Izba uznała powyższy zarzut za nieuzasadniony.
Formułując powyższy zarzut, Odwołujący pominął okoliczność, że wzór umowy (zarówno
dotyczący części I, jak i części II zamówienia), wprost przewiduje sytuacje, w których
wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
Dotyczy to np. obowiązku rozmieszczenia kontenerów w miejscach, które wskaże

Zamawiający. W świetle tych zapisów wzorów umowy, wykonanie umowy zgodnie ze
wskazaniami Zamawiającego jest jednym z elementów zobowiązania umownego
wykonawcy. Wykonanie umowy zgodnie z tymi wskazaniami staje się więc jednym z
kryteriów oceny, czy umowa jest wykonywana należycie. A skoro tak, to Zamawiający
uprawniony był zastrzec sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku wykonania
umowy przez wykonawcę niezgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, a więc w przypadku
wykonania nienależytego.

Izba uznała zarzut opisany pod nr 9 za bezzasadny.
Stosownie do opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłą
rejestrację sygnału nadajników GPS zlokalizowanych w pojazdach wywożących odpady. W
przypadku, gdy awaria nadajnika GPS nastąpi w trakcie odbioru odpadów, Wykonawca
zobligowany jest do zamontowania na czas naprawy zastępczego nadajnika GPS, tak aby
rejestracja sygnału przebiegała w sposób bezawaryjny i bez zakłóceń.
Zamawiający wyjaśnił, że zdecydowana większość nieruchomości, z których Wykonawca
zobowiązany jest odebrać odpady komunalne to nieruchomości jednorodzinne, dla których
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych wynosi 1 raz w miesiącu. W związku z
powyższym obowiązek dostarczenia w ciągu 2 dni roboczych Zamawiającemu
zaświadczenia z serwisu technicznego o zaistniałej awarii odbiornika GPS dotyczy jedynie
sytuacji, gdy awaria nastąpi w trakcie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy
Kroczyce, zaś obowiązek zamontowania w pojeździe zastępczego odbiornika GPS na czas
naprawy może mieć znaczenie dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia jedynie w
sytuacji, gdy naprawa zaistniałej awarii odbiornika GPS nie nastąpi do czasu przystąpienia
przez Wykonawcę do kolejnego odbioru odpadów komunalnych.
Zamawiający wyjaśnił także, że nałożenie wyżej określonego obowiązku na Wykonawcę,
ukierunkowane jest na ograniczenie możliwości manipulowania przez Wykonawcę
odbiornikami GPS, zamontowanymi w pojazdach obierających odpady, a co za tym idzie
wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów komunalnych.
W świetle powyższych wyjaśnień, Izba stwierdziła, że Zamawiający opisał uzasadnione
potrzeby. Z pewnością za istotny argument należy uznać bezwzględną potrzebę
Zamawiającego wyeliminowania wszelkich możliwości manipulowania przez Wykonawcę
odbiornikami GPS, zamontowanymi w pojazdach obierających odpady, co narazić mogłoby
Zamawiającego na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, czy spowodować inne
nieprawidłowości związane z niewłaściwym odbiorem odpadów komunalnych. Tym samym,
wymaganie Zamawiającego należy uznać za uzasadnione.
Ponadto, w ocenie Izby nie można uznać za sprzeczny z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych wymogu, który nakłada na wykonawcę zamówienia obowiązki. Z całą

pewnością fakt, że nałożony przez Zamawiającego obowiązek jest kłopotliwy dla
wykonawcy, nie stanowi podstawy do uznania, że Zamawiający naruszył przepisy
przedmiotowej ustawy.
Z powyższych względów Izba uznała zarzut za bezzasadny.

Izba uznała za bezzasadny zarzut opisany pod numerem 14.
Izba podziela stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym postawienie zarzutu przyznania
sobie przez Zamawiającego prawa, do uznania na każdym etapie postępowania, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia jest
nieuprawnione, bowiem kwestionowane przez Odwołującego prawo wynika wprost z
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych tj. z art. 22d ust. 2. Skoro zatem
uprawnienie wynika wprost z ustawy, nie może zostać uznane za sprzeczne z nią. Należy
dodać, że ustawa nie przewiduje dodatkowych wymagań związanych z zastosowaniem tego
przepisu ustawy.

Izba uznała za zasadne zarzuty opisane pod numerem 4 i 5.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przewidział, że to mieszkańcy będą zgłaszali
bezpośrednio Wykonawcy, nie zaś Zamawiającemu, zapotrzebowanie na pojemniki i worki.
W ocenie Izby, to Zamawiający jest stroną stosunku zobowiązaniowego łączącego go z
Wykonawcą, nie zaś mieszkaniec. Tym samym uzasadnione są obawy Odwołującego, że
mieszkańcy mogą z pominięciem Zamawiającego wpływać na realizację przedmiotu
zamówienia w kluczowych kwestiach, takich jak ilość pojemników czy worków, przysługująca
danej nieruchomości w zamian za dokonaną opłatę za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi. Trafnie wskazał Odwołujący, że Zamawiający może zostać pozbawiony
realnej kontroli nad ilością pojemników i worków pozostawionych w dyspozycji mieszkańców,
a Wykonawca może nie mieć możliwości oszacowania ostatecznej ilości i worków
koniecznych do wykonania usługi.
W ocenie Izby, brak możliwości oszacowania ostatecznej ilości worków koniecznych do
wykonania usługi oznacza, że opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny, co stanowi
co najmniej utrudnienie w przygotowaniu oferty.
Co więcej, w ocenie Izby Zamawiający nie wykazał, aby taki opis przedmiotu zamówienia
uzasadniony był jego bezwzględnymi potrzebami. Nie jest zrozumiałe stanowisko
Zamawiającego, zgodnie z którym przyjęte przez niego zapisy SIWZ zapewnić mają
wprowadzenie lepszej organizacji odbioru odpadów w sytuacji niedostępności pracowników
Zamawiającego z uwagi np. na okres świąteczny. Należy ponownie podkreślić, że to

Zamawiający jest podmiotem odpowiedzialnym za zlecenie usługi i to Zamawiający powinien
w taki sposób zorganizować pracę osób odpowiedzialnych za współpracę z wykonawcą oraz
za nadzorowanie zbierania odpadów, aby odbiór odpadów przebiegał w sposób
niezakłócony.

Ponadto, przedstawienie przez Zamawiającego szacunkowej liczby pojemników powoduje,
że Wykonawca na dzień złożenia oferty nie jest w stanie przewidzieć, jaką ostatecznie ilość
pojemników (z podziałem na ich pojemności) musi wkalkulować w cenę ofertową. W
pierwszej kolejności należy wskazać, że powyższe oznacza niejednoznaczność opisu
przedmiotu zamówienia. Nadto, złożone oferty będą niejednolite. Zakup pojemników jest
znaczącą pozycją składową ceny ofertowej, stąd pozbawienie Wykonawcy możliwości
rzetelnego oszacowania wartości tej części wynagrodzenia pozostaje w sprzeczności z art.
29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie Izby, nie jest uprawnione
stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym: „pojemniki stanowią zasoby Odwołującego
oraz jego własność, w związku z czym po upływie realizacji zamówienia podlegają zwrotowi,
a nie przechodzą na własność Zamawiającego, dlatego należy je traktować jako potencjał
niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia”.
Wbrew twierdzeniu Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić pojemniki na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia. Często jest więc zobowiązany, aby pojemniki zakupić.
Pojemniki w przyszłości mogą nie zostać wykorzystane, z uwagi na odmienne wymogi
stawiane pojemnikom przez podmioty odpowiadające za odbiór odpadów.
Ponadto Zamawiający wskazał, że zakłada, iż Odwołujący posiada doświadczenie w
realizacji podobnych zadań i dlatego jest w stanie z większą dokładnością, aniżeli uczyniłby
to Zamawiający, oszacować ilość pojemników, które ulegają uszkodzeniom, bądź zaginięciu.
Należy zauważyć, że również Zamawiający, zlecając dotychczas zamówienia na terenie
gminy, dysponuje wiedzą w powyższym zakresie. Co więcej, to właśnie dane pochodzące z
jednego źródła (od Zamawiającego) umożliwią złożenie ofert, które będą możliwie
najbardziej porównywalne, gdyż dane posiadane przez Zamawiającego dotyczą konkretnego
terenu, z konkretną strukturą gospodarstw domowych i przekazane zostaną wszystkim
wykonawcom. W przypadku polegania na doświadczeniu, jakie nabył każdy z wykonawców,
może okazać się, że doświadczenia te są odmienne i nie uwzględniają specyfiki
Zamawiającego.
W ocenie Izby, Wykonawca, aby wycenić ofertę, winien dysponować co najmniej
podstawowymi danymi, tak aby móc wycenić ryzyko. Tym samym konieczne jest wskazanie
ilości chociażby minimalnych czy maksymalnych, za które będzie przysługiwać dodatkowe
wynagrodzenie. W świetle powyższego, Izba w treści sentencji nakazała Zamawiającemu
wskazanie ilości pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, w które

Wykonawca wyposaży nieruchomości zamieszkałe, z podziałem na pojemność, przy
uwzględnieniu ilości minimalnych lub maksymalnych, w przypadku przekroczenia których
Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za dostarczone pojemniki.


Izba uznała za uzasadniony także zarzut opisany w punkcie 15.
W ocenie Izby, Zamawiający ma pełne prawo opisać przedmiot zamówienia stosownie do
swoich potrzeb. Ma także prawo opisania kryteriów w taki sposób, aby ich zastosowanie
prowadziło do wyboru określonych rozwiązań, które będą korzystne dla społeczności, czy też
dla środowiska. Jednakże w niniejszym postępowaniu nieuzasadnione było zastosowanie
określonego przez Zamawiającego kryterium nazwanego aspektem środowiskowym. Wbrew
nazwie tego kryterium, jego zastosowanie nie będzie prowadziło do zakładanego przez
Zamawiającego rezultatu w postaci ochrony środowiska. Opis tego kryterium wskazuje, że
zakładana przez Zamawiającego ochrona środowiska miała przejawiać się w maksymalnym
skróceniu tras, którymi jeździć będą pojazdy. Jednakże, jak trafnie zauważył Odwołujący, w
odniesieniu do tego kryterium w żaden sposób nie można mówić o aspekcie
środowiskowym, gdyż nawet w sytuacji, gdy wypełniony pojazd dojedzie do najbliżej
położonego RIPOK, to po opróżnieniu pojazd i tak musi wrócić do swojej bazy transportowej,
co nie stanowi żadnej oszczędności środowiskowej.
Skoro zatem nie można mówić o oszczędności środowiskowej, to oznacza to, że kryterium to
jest bezpodstawne.
Tym samym Izba uwzgledniła zarzut dokonania opisu kryterium oceny ofert tj. aspektu
środowiskowego w sposób uchybiający zasadom uczciwej konkurencji oraz uniemożliwiający
rzeczywistą porównywalność ofert pod kątem ochrony środowiska.
Izba nie nakazywała w treści sentencji wykreślenia tego kryterium, pozostawiając do uznania
Zamawiającemu sposób modyfikacji tego kryterium (tj. dokonanie modyfikacji stosownie do
uznania Zamawiającego - całkowite usunięcie kryterium aspekt środowiskowy lub
wprowadzenie innego aspektu środowiskowego w miejsce dotychczasowego, jakim była
odległość Zamawiającego od instalacji RIPOK).

Izba postanowiła o umorzeniu odwołania w zakresie zarzutów opisanych w odwołaniu pod
numerem: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22. W treści odpowiedzi na odwołania
Zamawiający oświadczył, że uwzględnia ww. zarzuty (z wyjątkiem zarzutu opisanego w
odwołaniu pod numerem 20, który Zamawiający uwzględnił na posiedzeniu z udziałem
stron).

Stosownie do artykułu 186 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku

uwzględniania przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do
postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie
wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.
Art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuje Zamawiającego (w
przypadku uwzględnienia zarzutów) do wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238) do kosztów
postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1
rozporządzenia.

Przewodniczący:

……………………………..