Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2138/16
WYROK
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2016 r., 2 grudnia 2016r., 8 grudnia 2016,
12 grudnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 10 listopada 2016 r. przez wykonawcę Maxto sp. z o.o. s.k.a. w
Krakowie

w postępowaniu prowadzonym przez Agencję Rezerw Materiałowych w Warszawie

przy udziale wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w Gdyni, zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

orzeka:
1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie:
a) zarzutu II.1.1, zarzutu II.1.5 odwołania,
b) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ)
odnośnie kamery typ 1 w zakresie parametru „wbudowany podświetlacz
podczerwieni o zasięgu nie mniejszym niż 50 m”,
c) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ)
odnośnie kamery typ 1 w zakresie parametru „zakres roboczy temperatur nie węższy
niż od -30 do 60 stopni c”,
d) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ)
odnośnie kamery typ 2 w zakresie parametru „zakres roboczy temperatur nie węższy
niż od -40 do 55 stopni c”,
e) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ)
odnośnie kamery typ 3 w zakresie parametru „zakres roboczy temperatur nie węższy
niż od -30 do 60 stopni c”,
f) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik 1 do OPZ) odnośnie
kamery typ 2 w zakresie parametru „zakres rozszerzonej dynamiki wdr co najmniej
120 db”,

g) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kamery typ 4 w zakresie parametru „instalacyjne koncentryczne wyjście wideo”,
h) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych oddziały terenowe w zakresie parametru „temperatura pracy
w zakresie nie węższym niż od -20 do +60 stopni C”,
i) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych oddziały terenowe w zakresie parametru „dwukierunkowa
komunikacja z czytnikami po rs422”,
j) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych składnice w zakresie parametru „zasilanie napięciem z
zakresu co najmniej od 16,5 do 28 vdc”,
k) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych składnice w zakresie parametru „temperatura pracy w
zakresie nie węższym niż od -20 do +60 stopni C”,
l) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych składnice w zakresie parametru „interfejs sieciowy rj-45
(ethernet tcp/ip) 10/100mb/s autonegocjacja”,
m) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „obsługa komunikacji po magistrali
rs422 i rs485”,
n) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „obsługa protokołu komunikacyjnego
wiegand i clock/data”,
o) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „wbudowany sygnalizator dźwiękowy”,
p) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „temperatura pracy w zakresie nie
węższym niż od -35 do +70 stopni C”,
q) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „zasilanie napięciem z zakresu co
najmniej od 12,0 do 24 v dc”
2. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonanie modyfikacji opisu
przedmiotu zamówienia w ten sposób, że:
a) nakazuje unieważnienie czynności odpowiedzi na pytanie nr 39 z dnia 7 listopada
2016 r. i wyjaśnienie, że w stopniu Grade 3 ma być wykonany system I&HAS w
zakresie tych części pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje niejawne,

oraz sprecyzowanie jakie elementy SSWiN w stopniu 3 mają być wykonane na
pozostałej części pomieszczeń,
b) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie centrali
SSWiN zastąpienie słów „ilość wbudowanych linii alarmowych – minimum 16” przez
słowa „ilość wbudowanych linii alarmowych – minimum 8”,
c) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie centrali
SSWiN zastąpienie słów „ilość obsługiwanych linii alarmowych przy maksymalnie
rozbudowanej centrali sswin – minimum 600” słowami „ilość obsługiwanych linii
alarmowych przy maksymalnie rozbudowanej centrali sswin – minimum 520”,
d) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typu 1 zastąpienie słów „Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2048x1536 pikseli”
słowami „Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli”,
e) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typu 1 zastąpienie słów „co najmniej 45 klatek/s przy rozdzielczości 2048x1536
pikseli” słowami „co najmniej 30 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1920 x 1080
pikseli”,
f) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typu 1 zastąpienie słów „stopień ochrony IP 67” słowami „stopień ochrony IP 66”,
g) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typu 2 zastąpienie słów „rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2592 x 1944” słowami
„przetwornik nie mniejszy niż 1/2.9, rozdzielczość 1080p przy 30 klatkach”,
h) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typu 2 zastąpienie słów „przetwornik nie mniejszy 1/1.8” słowami „przetwornik nie
mniejszy niż 1/2.9”,
i) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typ 2 zastąpienie słów „co najmniej 30 klatek/s przy rozdzielczości 2592 x 1944
pikseli” słowami „co najmniej 30 klatek/s przy rozdzielczości 1920x1080 p”,
j) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typ 2 zastąpienie słów „ochrona obudowy przed uderzeniem minimum ik10” słowami
„ochrona obudowy przed uderzeniem minimum ik08”,
k) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typ 3 zastąpienie słów „ochrona obudowy przed uderzeniem minimum ik10” słowami
„ochrona obudowy przed uderzeniem minimum ik08”,
l) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typ 4 zastąpienie słów „zakres pionowego ruchu obiektywu (tilt) w zakresie co
najmniej od -10°~190°” słowami „zakres pionowego ruchu obiektywu (tilt) w zakresie
co najmniej od -0°~90° zakres obrotu 360°”,

m) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typ 4 zastąpienie słów „prędkość obrotowa kamery wykonującej zadany preset nie
mniejsza od 400°/s” słowami „Prędkość obrotowa kamery wykonującej obrót nie
mniejsza od 240°/s”,
n) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typ 4 zastąpienie słów „zakres rozszerzonej dynamiki wdr co najmniej 84 db”
słowami „rozszerzy zakres dynamiki wdr co najmniej 76 db”,
o) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie kamer
typ 4 zastąpienie słów „rozdzielczość nie mniejsza niż od 384 x 288” słowami
„rozdzielczość nie mniejsza niż 320 x 240”,
p) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
sterowników sieciowych, oddziały terenowe, zastąpienie słów „zasilanie 24v vdc,
poe, poe+ klasa 3” słowami „zasilanie 10-30 vdc”,
q) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
sterowników sieciowych, oddziały terenowe, zastąpienie słów „zasilanie poe, poe+
klasa 3” słowami „zasilanie redundantne”,
r) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
sterowników sieciowych, oddziały terenowe, zastąpienie słów „uniwersalne porty i/o
– co najmniej 12 szt.” słowami „uniwersalne porty i/o – co najmniej 8 szt.”,
s) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
kontrolerów drzwiowych zastąpienie słów „możliwość podłączenia i obsługi czujnika
wilgotności i temperatury” słowami „możliwość podłączenia i obsługi czujnika
wilgotności i temperatury. Dopuszczalny jest zewnętrzny moduł, także innego
producenta niż producent kontrolera drzwiowego”
t) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
kontrolerów drzwiowych zastąpienie słów „ilość wyjść typu open collector minimum
6„ słowami „ilość wyjść minimum 6”,
u) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
kontrolerów drzwiowych w parametrze „możliwość obciążania wyjść typu oc prądem
o natężeniu minimum 300ma przy napięciu 28 v„ usunięcie słów „typu oc”,
v) w zakresie tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
kontrolerów drzwiowych zastąpienie słów „możliwość obciążania wyjść mocowych
prądem o natężeniu minimum 2,5a” słowami „możliwość obciążania wyjść mocowych
prądem o natężeniu maksimum 600mA”,
3. w pozostałym zakresie oddala odwołanie,
4. kosztami postępowania obciąża Agencję Rezerw Materiałowych w Warszawie i:

4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr
(słownie: dwudziestu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Maxto sp. z o.o. s.k.a. w Krakowie tytułem wpisu od odwołania,
4.2. zasądza od Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie na rzecz wykonawcy
Maxto sp. z o.o. s.k.a. w Krakowie kwotę 23.600 zł 00 gr (słownie: dwudziestu
trzech tysięcy sześciuset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty
strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…

Sygn. akt: KIO 2138/16

U z a s a d n i e n i e
Zamawiający – Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie – prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „wykonanie
Zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem dla obiektów ARM”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 8 października 2016 r. nr 2016/S 195-351816.
Wobec czynności zamawiającego polegającej na modyfikacji opisu przedmiotu
zamówienia wykonawca Maxto sp. z o.o. s.k.a. w Krakowie, zwany dalej „odwołującym”,
wniósł 10 listopada 2016 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości wymagania zamawiającego
oraz uniemożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty,
2) art. 29 ust. 2 ustawy Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który
utrudnia uczciwą konkurencję,
3) art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przez dokonanie zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia pomimo, że nie zachodził uzasadniony przypadek,
4) art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przez zaniechanie przedłużenia terminu składania ofert w
wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu pomimo, że niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach;
5) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez przygotowanie i prowadzenie postępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania modyfikacji treści SIWZ w
sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, a także nakazanie zmiany terminu składania
ofert o okres 14 dni.
W uzasadnieniu odwołania odwołujący wskazał, że zamawiający w załączniku nr 1 do
OPZ - Tabela parametrów technicznych określił jeden z wymogów dla centrali SSWiN w
następujący sposób „Wsparcie dla protokołu sia-hs ip". Wymieniony przez zamawiającego
protokół jest rozwiązaniem, które jest unikalne, zarejestrowane jako zastrzeżona własność
firmy Alphatronics, tj. producenta central alarmowych AlphaVision. Protokół ten jest

stworzony jako modyfikacja innych protokołów na potrzeby obsługi wyłącznie central
produkowanych przez firmę Alphatronics, jak np. centrala AlphaYision XL, która jako jedyne
dostępne na rynku urządzenie spełnia wymagania zamawiającego dla centrali SSWiN
określone w załączniku nr 1 do OPZ. Protokół ten nie jest ogólnie obowiązującym i
dostępnym standardem, co automatycznie wyklucza możliwość zastosowania rozwiązań
innych producentów.
Odwołujący wywiódł, że zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ określił jeden z
wymogów dla centrali SSWiN w następujący sposób „ilość wbudowanych linii alarmowych -
minimum 16". Sposób opisania wymagania przez zamawiającego wskazuje na konieczność
zastosowania centrali pracującej w oparciu o linie konwencjonalne, co wyłącza możliwość
zastosowania central obsługujących adresowalne elementy detekcyjne, które zgodnie z
wymaganiem określonym w OPZ w pkt 5.4.1 „Architektura systemu” mają zostać
zainstalowane w ramach realizowanego zadania. Niejednoznaczne i sprzeczne opisanie
przez zamawiającego wymagań uniemożliwia przygotowanie i złożenie oferty.
Odwołujący argumentował, iż zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ sformułował
następujące wymagania dotyczące centrali SSWiN: „ilość obsługiwanych linii alarmowych
przy maksymalnie rozbudowanej centrali SSWiN - minimum 600". Mając na względzie fakt,
że w pierwotnie ogłoszonej SIWZ w OPZ jako referencyjną dla potrzeb określenia wymagań i
parametrów zamawiający wskazał w zakresie SSWiN centralę Galaxy G520, stwierdzał, że
zmienione wymagania są zdecydowanie wyższe w stosunku do pierwotnych, co
jednocześnie uniemożliwia zastosowanie centrali Galaxy G520, która jest zdolna obsłużyć
jedynie 520 linii, jak również podobnych central o zbliżonych parametrach. Wywiódł, po
przeprowadzeniu analizy dokumentacji, że największa ilość czujników alarmowych
(elementów detekcyjnych), jaka występuje w pojedynczym obiekcie, obsługiwanym przez
jedną centralę alarmową, wynosi 171 czujników alarmowych (taka jest łączna liczba
czujników alarmowych wskazanych dla obiektu Zalesie - składnica w OPZ w tabeli, która
znajduje się w pkt. 4.3.13 Zalesie - składnica), należy stwierdzić, że zamawiający
sformułował wymaganie dotyczące minimalnej ilości linii w sposób znacznie przewyższający
jego realne potrzeby. Wymaganie to jest nadmierne i nie uzasadnione. Obiektywne potrzeby
zamawiającego zaspokoi z dużym zapasem umożliwiającym przyszłościową rozbudowę
centrala posiadająca możliwość obsłużenia 500 linii.
Odwołujący wywiódł, że zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ sformułował
następująco wymagania dotyczące centrali SSWiN: „ilość klawiatur obsługiwana przez
centralę - minimum 40". Mając na względzie fakt, że w pierwotnie ogłoszonej SIWZ w OPZ
jako referencyjną dla potrzeb określenia wymagań i parametrów zamawiający wskazał w
zakresie SSWiN centralę Galaxy G520, należy stwierdzić, że zmienione wymagania są
zdecydowanie wyższe w stosunku do pierwotnych, co jednocześnie uniemożliwia

zastosowanie centrali Galaxy G520, która jest zdolna obsłużyć jedynie 32 klawiatury
(manipulatory - zgodnie z terminologią przyjętą w OPZ w tabelach opisujących ilość
elementów i urządzeń w poszczególnych obiektach), jak również podobnych central o
zbliżonych parametrach. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji ustalono, że największa
ilość klawiatur jak występuje w pojedynczym obiekcie (obsługiwanych przez jedną centralę
alarmową) wynosi 32 (sytuacja taka dotyczy dwóch obiektów wymienionych w OPZ, tj. w pkt
4.3.3 Komorowo - składnica oraz w pkt 4.3.4 Leśmierz - składnica), natomiast ilość
klawiatur/manipulatorów w pozostałych obiektach zazwyczaj mieści się w przedziale 1 - 15),
Wobec powyższego argumentował, że zamawiający sformułował wymaganie dotyczące
minimalnej ilości klawiatur/manipulatorów w sposób znacznie przewyższający jego realne
potrzeby.
Odwołujący wywiódł, że zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ sformułował
następująco wymagania dotyczące centrali SSWiN: „Zintegrowany dialer ip”. Wymóg ten
ogranicza konkurencję, bo wiele renomowanych central alarmowych, jak choćby Galaxy
G520, która była wskazywana w pierwotnej OPZ nie posiada wbudowanego takiego dialera,
natomiast można ją wyposażyć w taki element. Nie będzie on zintegrowany, lecz fakt
integracji nie ma żadnego znaczenia dla funkcjonalności i jakości urządzenia, a jedynie
ogranicza konkurencję.
Odwołujący podniósł, iż zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ - tabela parametrów
technicznych opublikowanym przez zamawiającego w dniu 31.10.2016 r. - określił
wymagania dla centrali SSWiN przez takie opisanie jej wymagań, które wskazuje na
konkretne rozwiązanie, tj. centralę alarmową AlphaVision XL i narusza zasadę uczciwej
konkurencji. O ile istnieje prawdopodobieństwo znalezienia urządzeń, które spełniają
poszczególne parametry ujęte w załączniku nr 1 do OPZ, to nie ma możliwości znalezienia
urządzeń, poza wymienioną powyżej centralą AlphaVision XL, które spełniają wszystkie
wymagania określone w załączniku nr 1 do OPZ. Wywiódł, że zamawiający jest uprawniony
do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłącznie w sytuacji
wskazanej w art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, a zatem wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
Powyższe okoliczności wskazują, że taki uzasadniony przypadek w przedmiotowym stanie
faktycznym nie zachodzi. Zamawiający na dwa tygodnie przed składaniem ofert
przemodelował istotnie przedmiot zamówienia i to w sposób, który nie znajduje racjonalnego
uzasadnienia.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany załącznika nr 1 do OPZ - w
zakresie parametrów centrali SSWiN w następujący sposób:
treść załącznika nr 1 do OPZ Żądana treść Załącznika nr 1 do OPZ
Ilość wbudowanych linii alarmowych – Ilość wbudowanych linii alarmowych –

minimum 16 minimum 8
Ilość obsługiwanych linii alarmowych przy
maksymalnie rozbudowanej centrali sswin –
minimum 600
Ilość obsługiwanych linii alarmowych przy
maksymalnie rozbudowanej centrali sswin –
minimum 500
Liczba obsługiwanych stref – minimum 32 Liczba obsługiwanych stref – minimum 32
Zintegrowany dialer ip Możliwość wysyłania komunikatów
alarmowych po sieci tcp/ip
Wsparcie dla protokołu sia-hs ip Wsparcie dla protokołu sia-hs ip
Ilość klawiatur obsługiwana przez centralę -
minimum 40
Ilość klawiatur obsługiwana przez centralę -
minimum 32
Grade 3 Grade 3
Interface tcp/ip Interface tcp/ip

W dalszej części odwołania odwołujący podniósł, że zamawiający w OPZ określił
ilości elementów dla systemów alarmowych (I&HAS) łącznie, oraz dla każdego z obiektów.
W odpowiedzi z dnia 07.11.2016r. na pytanie 39 Zamawiający określił, iż cały system I&HAS,
a nie tylko poszczególne urządzenia, które wchodzą w jego skład ma być wykonany w klasie
Grade 3 wg PN-EN50131, co stanowi istotną zmianę pierwotnych wymagań, które w OPZ
pkt 4.1 Architektura systemu były sformułowane następująco „System musi być wyposażony
w mikroprocesorowa centrale, zgodną z normami serii PN-EN50131 dla urządzeń Stopnia 3”,
z czego wynika, że ograniczały się one jedynie do wymogu spełniania wymagań Stopnia 3
przez centralę alarmową jako urządzenie. Zmiana taka oznacza dodatkowo, że ilości
elementów określone w OPZ, jak również rozmieszczenie elementów detekcyjnych
(czujników) nie jest zgodne z wymaganiami normy PN-EN50131 w tym zakresie. Zgodnie z
normą PN-EN50131 (PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Tabela F.1) dla systemu w stopniu 3
wymaga się, aby wykrywać otwarcie wraz z penetracją dla: okien, drzwi, innych otworów a
także realizować ochronę pomieszczeń pułapkowo. Po zapoznaniu się z rozmieszczeniem
elementów detekcyjnych, które jest ujęte w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 3 do
SIWZ, oczywistym staje się fakt, że nie jest ono zgodne z wymaganiami normy PN-EN50131
w zakresie zabezpieczenia dla stopnia 3, ponieważ z dokumentacji tej (załącznik nr 3 do
SIWZ) jednoznacznie wynika, że zarówno ilość, jak i rozmieszczenie elementów
detekcyjnych systemu I&HAS nie daje możliwości zabezpieczenia wszystkich obszarów,
które tego wymagają, co w konsekwencji nie daje możliwości spełnienia wymagań
określonych dla stopnia 3 w normie PN-EN50131. Odwołujący podniósł także, że wyjaśnić
można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz
zmianą SIWZ, która winna powodować zmianę jego postanowień.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonanie modyfikacji SIWZ, która
będzie uwzględniała nowe ilości i typy czujników, które to muszą ulec zmianie w stosunku do
ilości wskazanych w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, aby było możliwe
wykonanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego całego systemu o w klasie Grade 3 wg
PN- EN50131, odpowiednią zmianę projektów w zakresie rozmieszczenia elementów
systemu I&HAS do stanu zgodnego z wymaganiami normy w tym zakresie, ewentualnie
zmianę udzielonej odpowiedzi poprzez wskazanie, że „wszystkie urządzenia systemu I&HAS
muszą spełniać wymagania określone dla klasy Grade 3 wg PN-EN50131”.
W dalszej części odwołania odwołujący podniósł, że zamawiający udzielając
odpowiedzi na pytania oferentów (pytanie nr 23 i 87 opublikowane w zestawie w dniu
31.10.2016 r., pytanie nr 36 opublikowane w zestawie w dniu 7.11.2016 r.) dotyczące
wymagań, jakie zamawiający określił w odniesieniu do analityk wideo, jednoznacznie
wskazał, że opis analityk jest zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ, t. w części niejawnej
dokumentacji. Jedna z takich odpowiedzi brzmiała następująco: „Opis analityk zawarty jest w
załączniku nr 3 (niejawnym) do SIWZ" (zestaw odpowiedzi z dnia 31.10.2016 r., pytanie nr
23). Po przenalizowaniu dokumentacji niejawnej, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, która
została udostępniona pracownikom w siedzibie zamawiającego w dniu 7.11.2016 r.,
odwołujący stwierdził, że żaden element tej dokumentacji nie zawierał opisu analityk, który
by dawał oferentom możliwość zapoznania się z oczekiwaniami i wymaganiami
zamawiającego w tym zakresie, co w konsekwencji uniemożliwia przygotowanie przez
oferentów rzetelnej, spełniającej wszystkie wymagania zamawiającego oferty. W tym
zakresie opis przedmiotu zamówienia nie został sporządzony, co powoduje że jest on
nieprecyzyjny, niewyczerpujący, nieuwzgledniający wszystkich wymagań, które mają wpływ
na sporządzenie oferty. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu uzupełnienia OPZ o
opis analityk video.
W kolejnej części odwołania odwołujący podniósł, że wymagania dla kamer typ 1, 2,
3, 4, 5 opisane w załączniku nr 1 do OPZ wskazują jednoznacznie na kamery firmy Siqura,
dystrybuowane przez firmę C&C Partners. Takie wymagania wskazują na jednego
producenta i ograniczają uczciwą konkurencję, eliminując innych renomowanych
producentów systemów CCTV. Dla przykładu warto wskazać, że wymaga się dla kamer typ 1
co najmniej 45 klatek/sekund przy rozdzielczości 20148x1536 pikseli. W systemach CCTV
nie stosuje się takiej liczby klatek / sek. Zamawiający nie rejestruje z taką ilością
klatek/sekund obrazu ani nie wyświetla. Tego typu kamery stosowane są w szybkich
procesach np. produkcyjnych a nie w systemach CCTV.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu modyfikacji SIWZ w następujący
sposób:

Treść załącznika nr 1 do OPZ w zakresie
CCTV kamera typ 1
Żądana treść załącznika nr 1 do OPZ w
zakresie CCTV – kamera typ 1
Przetwornik nie mniejszy niż 1/2.8’’ Przetwornik nie mniejszy niż 1/2.8’’
Przetwornik typu cmos CMOS
Progresywne skanowanie Skanowanie progresywne
Obiektyw o ogniskowych w zakresie nie
mniejszym niż 2,8 do 12 mm
Obiektyw o ogniskowych w zakresie nie
mniejszym niż 3,8 do 13 mm, F 1.4
Wartość przesłony nie większa niż f1.4 Wartość przesłony nie większa niż f1.4
Zakres ogniskowych regulowany
elektrycznie
Zakres ogniskowych regulowany
elektrycznie
Automatyczna regulacja ostrości Automatyczna regulacja ostrości
Czułość kamery w trybie kolorowym 0,05 lux
lub mniej
Kolor 0,007 lx, (3100 K, współczynnik
odbicia 89%, 1/25, F1.2,30IRE)
Mechaniczny, automatycznie przesuwany
filtr ir
Mechaniczny, automatycznie przesuwany
filtr ir
Zakres rozszerzonej dynamiki wdr co
najmniej 120db
Zakres rozszerzonej dynamiki wdr co
najmniej 120db
Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż
2048x1536 pikseli
Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż
1920x1080 pikseli
Co najmniej 45 klatek/s przy rozdzielczości
2048x1536 pikseli
maksymalna ilość klatek) 50 fps przy
1920x1080 (pełna rozdzielczość)
Wsparcie dla blc (black light compensation) BLC (Back Light Compensation) – funkcja
video
Wsparcie dla hlc (high light compensation) Funkcja WDR typowa wartość 120 dB,
mierzona wg normy IEC 62676 część 5 –
110 dB
Wsparcie dla redukcji szumów Algorytmy wspierające redukcję szumów
Przełączanie trybu dzień/noc w trybach
automatyczny
Filtr dzień/noc - TAK
Możliwość nałożenia na sygnał wideo z
kamery obrazu w formacie bmp
Możliwość nałożenia na sygnał wideo z
kamery obrazu w formacie bmp
Stefy prywatności w ilości nie mniejszej niż 4 Strefy prywatności w ilości nie mniejszej niż

Regulacja przepustowości pasma wideo w Regulacja przepustowości pasma wideo w

zakresie nie mniejszym niż od 32 kbps do 16
mbps
zakresie nie mniejszym niż od 32 kbps do 16
mbps
Regulacja przepustowości pasma audio w
zakresie 64 kbps (g.711) / 16 kbps (g.722.1)
/ 16 kbps (g.726) / 32-128 kbps (mp212)
Regulacja przepustowości pasma audio w
zakresie 64 kbps (g.711) / 16 kbps (g.722.1)
/ 16 kbps (g.726) / 32-128 kbps (mp212)
Środowiskowa redukcja szumu sygnału
audio
Stosunek sygnał do szum >50dB
Zapis sieciowy – wsparcie nas (wsparcie nfs,
smb/cifs)
Zapis sieciowy – wsparcie nas (wsparcie nfs,
smb/cifs)
Wyzwolenie alarmu kamery powinny
powodować wykrycie ruchu/detekcja
sabotażu tampera/rozłączenie sieci
ip/konflikt adresów ip
Analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja
przecięcia linii, detekcja wejścia w pole,
wykrycie twarzy, klasyfikacja obiektu
(samochód, rower, człowiek), detekcja
dźwięku z możliwością wyboru progu alarmu
oraz zmiany częstotliwości fali nośnej.
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację użytkownika
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację 802.lx używając serwer
RADIUS, wsparcie dla https z
przechowywaniem certyfikatu SSL,
szyfrowanie AES 256 bit, wbudowany klucz
kryprtograficzny do ochrony
zarejestrowanych danych
Bezpieczeństwo zapewnione przez znak
wodny
Uwierzytelnianie wideo: znak wodny, SHA-1,
SHA 256
Bezpieczeństwo zapewnione przez
filtrowanie adresów ip
Bezpieczeństwo zapewnione przez
filtrowanie adresów ip
Bezpieczeństwo zapewnione przez
anonimowy dostęp
Bezpieczeństwo zapewnione przez
anonimowy dostęp
Interfejs sieciowy: 1 rj45 10m/100m/1000m
ethernet port
Interfejs sieciowy: 1 rj45 10m/100m/1000m
ethernet port
Interfejs alarmowy: 1 wejście, 1 wyjście Interfejs alarmowy: 2 wejścia, 1 wyjście
Koncentryczne, kompozytowe wyjście wideo
(1vp-p)
Koncentryczne, kompozytowe wyjście wideo
(1vp-p)
Wbudowany podświetlacz podczerwieni o
zasięgu nie mniejszym niż 50m
Podświetlacz podczerwieni o zasięgu nie
mniejszym niż 50m
Długość fali świetlnej podświetlacza ir-850 Długość fali świetlnej podświetlacza ir-940

mm mm, zasięg regulowany od 14-95 metrów
Wbudowany slot na pamięć sdsdhc/sdxc
obsługujący karty o pojemności co najmniej
128 gb
Wbudowany slot na pamięć sdsdhc/sdxc
obsługujący karty o pojemności co najmniej
2 TB
Stopień ochrony min. Ip67 Stopień ochrony min. IP66
Ochrona obudowy przed uderzeniem
minimum ik10
Ochrona obudowy przed uderzeniem
minimum ik10
Zakres roboczy temperatur nie węższy niż
od - 30 do 60 stopni c
Zakres roboczy temperatur nie węższy niż
od - 30 do 50 stopni c
Zasilanie przy pomocy zasilacza 12vdc 12 VDC 1.5 A
Zasilanie przy pomocy poe (802.3af) PoE (IEEE 802.3af) with Class 3


Treść załącznika nr 1 do OPZ w zakresie
CCTV kamera typ 2
Żądana treść załącznika nr 1 do OPZ w
zakresie CCTV – kamera typ 2
Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2592
x 1944 pikseli
Przetwornik nie mniejszy niż 1/2.9",
Rozdzielczość 1080p przy 30 klatkach
Przetwornik nie mniejszy niż 1/1.8" 1/2.9",
Przetwornik typu cmos Przetwornik typu cmos
Przetwornik typu cmos Przetwornik typu cmos
Przetwornik typu cmos 2,7-12 mm F1.4 z funkcją motozoom oraz
autofocus - Obiektyw wbudowany
Wartość przesłony f1.3, lub mniejsza Wartość przesłony fl.3, lub mniejsza
Zakres ogniskowych regulowany
elektrycznie
Zakres ogniskowych regulowany
elektrycznie
Automatyczna regulacja ostrości Automatyczna regulacja ostrości
Czułość kamery w trybie kolorowym 0,3 lux,
lub mniej lux
Kolor 0,08 lx, mono 0,06 lux przy — (3200 K,
współczynnik odbicia 89%, F1.3,30 IRE)
Mechaniczny, automatycznie przesuwany
filtr ir
Mechaniczny, automatycznie przesuwany
filtr ir
Zakres rozszerzonej dynamiki wdr co
najmniej 120db
Rozszerzony zakres dynamiki 76db
Instalacyjne koncentryczne wyjście wideo Wyjście koncentryczne wideo do pracy
ciągłej
Doświetlacz podczerwieni o zasięgu co
najmniej 30m
Doświetlacz podczerwieni o zasięgu co
najmniej 30m

Przełączanie trybu dzień/noc w trybach
automatyczny
Przełączanie trybu dzień/noc w trybach
automatyczny
Obsługa blc Obsługa blc
Interfejs alarmowy: 1 wejście, 1 wyjście Interfejs alarmowy: 1 wejście, 1 wyjście
Co najmniej 30 klatek/s przy rozdzielczości
2592 x 1944 pikseli
Co najmniej 30 klatek/s przy rozdzielczości
1920x1080p
Zakres roboczy temperatur nie węższy niż
od -40 do 55 stopni c
Zakres roboczy temperatur nie węższy niż
od -30 do 50 stopni c
Stopień ochrony min. Ip66 Stopień ochrony min. Ip66
Ochrona obudowy przed uderzeniem
minimum ik10
Ochrona obudowy przed uderzeniem
minimum ik08
Zasilanie poprzez poe (ieee802.3af, class3) Zasilanie poprzez poe (ieee802.3af, class3)
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację użytkownika
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację 802.1x używając serwer
RADIUS, wsparcie dla https z
przechowywaniem certyfikatu SSL,
szyfrowanie AES 256 bit, wbudowany klucz
kryprtograficzny do ochrony
zarejestrowanych danych
Bezpieczeństwo zapewnione przez: znak
wodny
Uwierzytelnianie wideo: znak wodny, SHA-1,
SHA 256

Treść załącznika nr 1 do OPZ w zakresie
CCTV kamera typ 3
Żądana treść załącznika nr 1 do OPZ w
zakresie CCTV – kamera typ 3
Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2592
x 1944 pikseli
Przetwornik nie mniejszy niż 1/2.9",
Rozdzielczość 1080p przy 30 klatkach
Przetwornik nie mniejszy niż 1/1.8" 1/2.9"
Przetwornik typu cmos Przetwornik typu cmos
Przetwornik typu cmos Przetwornik typu cmos
Przetwornik typu cmos 2,7-12 mm F1.4 z funkcją motozoom oraz
autofocus - Obiektyw wbudowany
Wartość przesłony f1.3, lub mniejsza Wartość przesłony f1.3, lub mniejsza
Zakres ogniskowych regulowany
elektrycznie
Zakres ogniskowych regulowany
elektrycznie
Automatyczna regulacja ostrości Automatyczna regulacja ostrości
Czułość kamery w trybie kolorowym 0,3 lux, Kolor 0,08 lx, mono 0,06 lux przy — (3200 K,

lub mniej lux współczynnik odbicia 89%, Fl.3, 30 IRE)
Mechaniczny, automatycznie przesuwany
filtr ir
Mechaniczny, automatycznie przesuwany
filtr ir
Zakres rozszerzonej dynamiki wdr co
najmniej 120db
Rozszerzony zakres dynamiki 76dB
Instalacyjne koncentryczne wyjście wideo Wyjście koncentryczne wideo do pracy
ciągłej
Doświetlacz podczerwieni o zasięgu co
najmniej 30m
Doświetlacz podczerwieni o zasięgu co
najmniej 30m
Przełączanie trybu dzień/noc w trybach
automatyczny
Przełączanie trybu dzień/noc w trybach
automatyczny
Obsługa blc Obsługa blc
Interfejs alarmowy: 1 wejście, 1 wyjście Interfejs alarmowy: 1 wejście, 1 wyjście
Co najmniej 30 klatek/s przy rozdzielczości
2592 x 1944 pikseli
Co najmniej 30 klatek/s przy rozdzielczości
1920x1080p
Zakres roboczy temperatur nie węższy niż
od -40 do 55 stopni c
Zakres roboczy temperatur nie węższy niż
od -30 do 50 stopni c
Stopień ochrony min. Ip66 Stopień ochrony min. Ip66
Ochrona obudowy przed uderzeniem
minimum ik10
Ochrona obudowy przed uderzeniem
minimum ik08
Zasilanie poprzez poe (ieee802.3af, class3) Zasilanie poprzez poe (ieee802.3af, class3)
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację użytkownika
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację 802.1x używając serwer
RADIUS, wsparcie dla https z
przechowywaniem certyfikatu SSL,
szyfrowanie AES 256 bit, wbudowany klucz
kryptograficzny do ochrony
zarejestrowanych danych
Bezpieczeństwo zapewnione przez: znak
wodny
Uwierzytelnianie wideo: znak wodny, SHA-1,
SHA 256

Treść załącznika nr 1 do OPZ w zakresie
CCTV kamera typ 4
Żądana treść załącznika nr 1 do OPZ w
zakresie CCTV – kamera typ 4
Przetwornik nie mniejszy niż 1/2.8" Przetwornik nie mniejszy niż 1/2.8"
Przetwornik typu cmos Przetwornik typu cmos
Progresywne skanowanie Progresywne skanowanie

Obiektyw o ogniskowych w zakresie nie
mniejszym niż 4,7 do 94 mm
Obiektyw o ogniskowych w zakresie nie
mniejszym niż 4,3 do 129 mm
Automatyczna regulacja ostrości Automatyczna regulacja ostrości
Zakres pionowego ruchu obiektywu (tilt) w
zakresie co najmniej od -10°~190°
Zakres pionowego ruchu obiektywu (tilt) w
zakresie co najmniej od 0°~90° zakres
obrotu 360°
Prędkość obrotowa kamery wykonującej
zadany preset nie mniejsza od 400°/s
Prędkość obrotowa kamery wykonującej
obrót 240°/s. pochylenie 160°/s
Zakres rozszerzonej dynamiki wdr co
najmniej 84db
Zakres rozszerzonej dynamiki wdr co
najmniej 76db
Wsparcie blc Wsparcie blc
Mechaniczny, automatycznie przesuwany
filtr ir
Mechaniczny, automatycznie przesuwany
filtr ir
Instalacyjne koncentryczne wyjście wideo koncentryczne wyjście wideo
Podświetlenie podczerwienią ir-850nm Oświetlacz podczerwieni o zasięgu 180m
We/wy audio We/wy audio
We/wy alarmowe - minimum 1 2 we, 1 wy alarmowe
Interfejs światłowodowy (sfp) Interfejs światłowodowy (sfp)
Zasilanie z użyciem power-over-ethernet
(poe+)
Zasilanie z użyciem power-over-ethernet
(poe+)
Zakres roboczy temperatur nie węższy niż
od -40 do 60 stopni c
Zakres roboczy temperatur nie węższy niż
od -40 do 60 stopni c
Stopień ochrony min. Ip66 Stopień ochrony min. Ip66
Ochrona obudowy przed uderzeniem
minimum ik10
Ochrona obudowy przed uderzeniem
minimum ik10
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację użytkownika
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację 802.lx używając serwer
RADIUS, wsparcie dla https z
przechowywaniem certyfikatu SSL,
szyfrowanie AES 256 bit, wbudowany klucz
kryptograficzny do ochrony
zarejestrowanych danych

Treść załącznika nr 1 do OPZ w zakresie
CCTV kamera typ 5
Żądana treść załącznika nr 1 do OPZ w
zakresie CCTV – kamera typ 5
Rozdzielczość nie mniejsza od: 384x288 Rozdzielczość nie mniejsza 320x240

pikseli
Czułość termiczna nie gorsza niż 50 mk przy
fl.l
Czułość termiczna < 50mK
Instalacyjne koncentryczne wyjście wideo Hybrydowe: IP i analogowe PAL - Wyjście
wideo"
Wsparcie dla co najmniej dwóch
jednoczesnych strumieni wideo
Wsparcie dla co najmniej dwóch
jednoczesnych strumieni wideo H.264
Stopień ochrony min. Ip66 Stopień ochrony min. Ip66, IK10
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację użytkownika
Bezpieczeństwo zapewnione przez:
autoryzację 802.1x używając serwer
RADIUS, wsparcie dla https z
przechowywaniem certyfikatu SSL,
szyfrowanie AES 256 bit, wbudowany klucz
kryptograficzny do ochrony
zarejestrowanych danych
Bezpieczeństwo zapewnione przez: znak
wodny
Uwierzytelnianie wideo: znak wodny, SHA-1,
SHA 256
Wyzwolenie alarmu kamery powinny
powodować: wykrycie ruchu/detekcja
sabotażu tampera/rozłączenie sieci
ip/konflikt adresów ip
Analiza obrazu: detekcja ruchu, detekcja
przecięcia linii, detekcja wejścia w pole,
kierunkowość ruchu

W kolejnej części odwołania odwołujący podniósł, że wymagania dla sterowników
sieciowych – oddziały terenowe wskazują jednoznacznie na sterownik „Sieciowy sterownik
kontroli dostępu PoIyx" dystrybuowany przez firmę C&C Partners. Takie wymagania
wskazują na jednego producenta i ograniczają uczciwą konkurencję eliminując innych
renomowanych producentów.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu modyfikacji SIWZ w następujący
sposób:
Treść załącznika nr 1 do OPZ w zakresie
sterownik sieciowy – oddziały terenowe
Żądana treść załącznika nr 1 do OPZ w
zakresie sterownik sieciowy – oddziały
terenowe
Montaż na szynie din 35mm Montaż na szynie din 35mm
Zasilanie: 24v vdc, poe, poe+ klasa 3 Zasilanie: 10-30 VDC
Zasilanie: poe, poe+ klasa 3 Zasilanie: poe, poe+ klasa 3
Uniwersalne porty i/o - co najmniej 12 szt. Uniwersalne porty i/o - co najmniej 8 na

sterownik
Możliwość obciążenia portów i/o prądem o
natężeniu minimum 1a przy napięciu 28v
(vdc/adc)
Możliwość obciążenia portów i/o prądem o
natężeniu minimum 1A przy 12 VDC
Możliwość wysterowania elementu
ryglującego drzwi napięciem 12v, o poborze
prądu min 600ma
Możliwość wysterowania elementu
ryglującego drzwi napięciem 12v, o poborze
prądu min 600ma
Temperatura pracy w zakresie nie węższym
niż od -20 do +60°c
Temperatura pracy w zakresie nie węższym
niż od 0 do +50°c
Komunikacja sieciowa: 10/100 mbit (1000
mbit akceptowany)
Komunikacja sieciowa: 10/100 mbit
Dwukierunkowa komunikacja z czytnikami
po rs422
Dwukierunkowa komunikacja z czytnikami
po rs422
Ilość obsługiwanych czytników: minimum 2 Ilość obsługiwanych czytników: minimum 4
Możliwość obsługi czytników biometrycznych Możliwość obsługi czytników biometrycznych
Możliwość obsługi czytników z klawiaturą pin Możliwość obsługi czytników z klawiaturą pin
Możliwość podłączenia minimum 16
sterowników drzwiowych, z których każdy
obsługuje 2 czytniki
Możliwość podłączenia minimum 16
sterowników drzwiowych, z których każdy
obsługuje 2 czytniki
Możliwość pracy autonomicznej bez
komunikacji z serwerem ZSZB
Możliwość pracy autonomicznej dla każdego
sterownika sieciowego bez komunikacji z
serwerem ZSZB
Akumulatorowe podtrzymanie zasilania w
przypadku zaniku zasilania podstawowego
Akumulatorowe podtrzymanie zasilania w
przypadku zaniku zasilania podstawowego

W kolejnej części odwołania odwołujący podniósł, że wymagania dla sterowników
sieciowych – składnice wskazują jednoznacznie na sterownik „Sieciowy sterownik kontroli
dostępu iPU-8" dystrybuowany przez firmę C&C Partners. Takie wymagania wskazują na
jednego producenta i ograniczają uczciwą konkurencję eliminując innych renomowanych
producentów.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu modyfikacji SIWZ w następujący
sposób:
Treść załącznika nr 1 do OPZ w zakresie
sterownik sieciowy – składnice
Żądana treść załącznika nr 1 do OPZ w
zakresie sterownik sieciowy – składnice
Montaż na szynie din 35mm Montaż na szynie din 35mm
Możliwość podłączenia minimum 8 Ilość obsługiwanych czytników: minimum 4

sterowników drzwiowych, z których każdy
obsługuje minimum 2 czytniki
Zasilanie napięciem z zakresu co najmniej
od 16,5 do 28 vdc
Zasilanie 10-30 VDC
Akumulatorowe podtrzymanie zasilania w
przypadku zaniku zasilania podstawowego
Akumulatorowe podtrzymanie zasilania w
przypadku zaniku zasilania podstawowego
Temperatura pracy w zakresie nie węższym
niż od -20 do +60°c
Temperatura pracy w zakresie nie węższym
niż od 0 do +50°c
Interfejs sieciowy rj-45 (ethernet tcp/ip)
10/100 mb/s autonegocjacja
Komunikacja sieciowa: 10/100 mbps

W kolejnej części odwołania odwołujący podniósł, że wymagania dla kontrolerów
drzwiowych wskazują jednoznacznie na sterownik „kontroler Orion" dystrybuowany przez
firmę C&C Partners. Takie wymagania wskazują na jednego producenta i ograniczają
uczciwą konkurencję eliminując innych renomowanych producentów.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu modyfikacji SIWZ w następujący
sposób:
Treść załącznika nr 1 do OPZ w zakresie
kontroler drzwiowy
Żądana treść załącznika nr 1 do OPZ w
zakresie kontroler drzwiowy
Montaż na szynie din 35mm Montaż na szynie din 35mm
Podłączenie kontrolera drzwiowego do
dedykowanego sterownika w topologii
gwiazdy i magistrali
Kontrolery bezpośrednio łączenie za
pomocą Ethernet
Obsługa komunikacji po magistrali rs422 i
rs485
Obsługa komunikacji po Ethernet oraz
RS485
Ilość obsługiwanych czytników: minimum 2 Ilość obsługiwanych czytników: minimum 4
Obsługa protokołu komunikacyjnego
wiegand i clock/data
Obsługa protokołu komunikacyjnego
Możliwość podłączenia i obsługi czujnika
wilgotności i temperatury
Możliwość podłączenia i obsługi czujnika
wilgotności i temperatury
Ilość wyjść typu open collector (oc) -
minimum 6
Ilość wyjść typu - minimum 8
Możliwość obciążenia wyjść typu oc prądem
o natężeniu minimum 300ma przy napięciu
28v
Możliwość obciążenia portów i/o prądem o
natężeniu minimum 1A przy 12 VDC
Wyjścia mocowe - minimum 2 Wyjścia mocowe - minimum 2

Możliwość obciążenia wyjść mocowych
prądem o natężeniu minimum 2,5a
Możliwość obciążenia wyjść mocowych
prądem o natężeniu minimum 2,5a
Wejścia cyfrowe - minimum 6 Wejścia cyfrowe - minimum 6
Wbudowany sygnalizator dźwiękowy Wbudowany sygnalizator dźwiękowy
Temperatura pracy w zakresie nie węższym
niż od -35 do +70°c
Temperatura pracy w zakresie nie węższym
niż od 0 do +50°c
Zasilanie napięciem z zakresu co najmniej
od 12,0 do 24v dc
Zasilanie 10-30 VDC

W końcowej części odwołania odwołujący podniósł, że termin składania ofert został
wyznaczony na dzień 15 listopada 2016r. Wskazywał, że postępowanie należy do
największych postępowań tego rodzaju na rynku w ostatnich kilku latach. Ze względu na jego
zakres, wartość, stopień skomplikowania wykonawcy potrzebują więcej czasu, niż
przeciętnie na przygotowanie oferty. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie w sposób umożliwiający integrację i możliwość zarządzania
poprzez wymieniony powyżej Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem:
1) instalacji systemu dozorowego (CCTV) opartej o system kamer IP w obszarach
zewnętrznych i wewnętrznych we wskazanych przez Zamawiającego obiektach ARM;
2) instalacji systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS) we
wskazanych przez Zamawiającego obiektach ARM;
3) instalacji systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) we wskazanych przez
Zamawiającego obiektach ARM;
4) instalacji systemu kontroli dostępu (SKD) we wskazanych przez Zamawiającego
obiektach ARM;
5) instalacji elektronicznego systemu dystrybucji kluczy (ESDK) we wskazanych przez
Zamawiającego obiektach ARM;
6) instalacji elektronicznego systemu lokalizacji pracowników (WSO) we wskazanych
przez Zamawiającego obiektach ARM;
7) budowy infrastruktury kablowej niezbędnej do instalacji wymienionych powyżej
elektronicznych systemów zabezpieczeń we wskazanych przez Zamawiającego obiektach
ARM.
Zatem jest to niezwykle szeroki zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący wiele
rodzajów systemów. Ponadto systemy te mają być instalowane w kilkudziesięciu
lokalizacjach zamawiającego. Tymczasem w dniu 31 października 2016r. zamawiający
opublikował wraz z udzielonymi pytaniami nowe załączniki do OPZ, w których zostały istotnie
zmienione parametry techniczne dotyczące sprzętu, który ma być zaoferowany. W wielu
przypadkach sprzęt spełniający pierwotnie wymagania, nie spełnia już wymagań określonych

w załącznikach do OPZ opublikowanych w dniu 31.10.2016 r. Powyższa sytuacja powoduje,
że na 14 dni przed terminem składania ofert wykonawcy na nowo muszą zapoznać się z
wymaganiami zamawiającego, dokonać ich wnikliwej analizy i znaleźć nowe urządzenia,
które będą spełniać zmienione wymagania zamawiającego. W takiej sytuacji, wyniki
wcześniej wykonanej pracy stają się bezużyteczne, a wykonawcy w terminie 14 dni muszą
przeprowadzić na nowo proces ofertowania w zakresie urządzeń, których parametry uległy
zmianie. Także uzyskanie ofert handlowych od producentów urządzeń wymaga
kilku/kilkunastu dni. Pierwotnie wykonawcy mieli na te czynności ok. 40 dni.
Odwołujący wywiódł także, że po dokonaniu zmian SIWZ, które skutkują
koniecznością zmian urządzeń, które wykonawca zamierzał zaoferować, wykonawca, który
zamierza złożyć poważną ofertę musi wykonać następujące czynności:
- przeprowadzić analizę dostępnych na rynku urządzeń,
- przeprowadzić stosowne rozpoznanie cenowe,
- pozyskać wiążące oferty.
Odpowiedzi na pytania udzielone w dniu 31 października 2016r. są bardzo obszerne
(69 str.) i zawierają odpowiedzi na 161 pytań. Częstokroć dotyczą one istotnych kwestii
zarówno technicznych, jak i formalnych wymagających dogłębnej analizy. Co więcej, w dniu
7 listopada 2016r. (na 8 dni przed składaniem ofert) zamawiający udzielił odpowiedzi na
kolejne 61 pytań. W takiej sytuacji, w ciągu 14 dni wykonawcy muszą przeanalizować ponad
220 odpowiedzi na pytania, w tym na nowo znaleźć rozwiązania zgodne z istotnie
przemodelowanym przedmiotem zamówienia. Ponadto, część udzielonych odpowiedzi/zmian
budzi wątpliwości, zatem wskazane byłoby zadanie w tym czasie także kolejnych pytań. Z
udzielonymi odpowiedziami na pytania wiąże się przecież równocześnie konieczność
całościowego przeanalizowania SIWZ. Odwołujący się uważa, że wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego winni mieć możliwość dokonania realnej analizy udzielonych
przez Zamawiającego odpowiedzi.
Zamawiający opublikował nowe załączniki do OPZ w dniu 31.10.2016 r., tj. po
terminie jaki przysługiwał oferentom na zadawanie pytań, co w praktyce spowoduje zapewne
brak możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zmian treści SIWZ.
Zamawiający publikując nowe załączniki do OPZ zmienił wymagania w sposób utrudniający
konkurencję i wskazujący na konkretne rozwiązania, jednocześnie wykluczając możliwość
zastosowanie urządzeń, które pierwotnie spełniały wymagania SIWZ. W zakresie wydłużenia
terminu składania ofert, należy mieć na względzie zapewnienie wykonawcom możliwości
dostosowania treści ofert do zmieniających się wymagań zamawiającego. Uwzględniając
charakter dokonanej zmiany SIWZ jak również moment w jakim została ona dokonana, nie
może budzić wątpliwości fakt, że wykonawcom był potrzebny dodatkowy czas na
przygotowanie oferty.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł częściowo o umorzenie
postępowania odwoławczego wskutek uwzględnienia zarzutów, a w pozostałej części o
oddalenie odwołania. W odpowiedzi, a także w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie
faktyczne i prawne swego stanowiska.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił przystąpienie
wykonawca Asseco Data Systems S.A. w Gdyni. Wniósł o uwzględnienie odwołania. W
trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.

Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w
szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, odpowiedzi
zamawiającego na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ z 31 października
2016 r., modyfikację SIWZ z 31 października 2016 r., odpowiedzi zamawiającego na
wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ z 7 listopada 2016 r., modyfikacja
treści SIWZ z 14 listopada 2016 r., odwołanie, zgłoszenie przystąpienia do
postępowania odwoławczego, odpowiedź na odwołanie, pisma procesowe
odwołującego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, dokumenty i stanowiska
stron i uczestnika postępowania złożone w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa
Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze
uczestnika postępowania po stronie odwołującego wykonawcę Asseco Data Systems S.A. w
Gdyni, uznając, że zostały spełnione wszystkie przesłanki formalne zgłoszenia przystąpienia
wynikające z art. 185 ustawy Pzp, zaś wykonawca wykazał interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść odwołującego.
W dalszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz
został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp wymaganych przy procedurze,
której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W ocenie Izby wypełnione zostały przesłanki dla wniesienia odwołania określone w
art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie przez odwołującego interesu w uzyskaniu danego
zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy. Na etapie dokonywania przez zamawiającego w SIWZ opisu przedmiotu

zamówienia, sporządzenie opisu i wyznaczenie terminu składania ofert w taki sposób, który
może naruszać uczciwą konkurencję jak również w sposób, który może uniemożliwić
wykonawcy złożenie oferty, prowadzi do powstania szkody po stronie tego wykonawcy w
postaci utraty korzyści, z jakimi wiązać się może uzyskanie zamówienia. Powyższe
wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Postępowanie odwoławcze w części podlegało umorzeniu na skutek uwzględnienia
przez zamawiającego niektórych zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Niektóre zarzuty
okazały się zasadne, z kolei dalsze należało uznać za chybione.
W pierwszej kolejności należało wskazać, że postępowanie odwoławcze podlegało
umorzeniu w części opisanej w pkt 1 sentencji wyroku, a mianowicie:
a) zarzutu II.1.1, zarzutu II.1.5 odwołania,
b) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
kamery typ 1 w zakresie parametru „wbudowany podświetlacz podczerwieni o zasięgu
nie mniejszym niż 50 m”,
c) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
kamery typ 1 w zakresie parametru „zakres roboczy temperatur nie węższy niż od -30 do
60 stopni c”,
d) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
kamery typ 2 w zakresie parametru „zakres roboczy temperatur nie węższy niż od -40 do
55 stopni c”,
e) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 1 do OPZ) odnośnie
kamery typ 3 w zakresie parametru „zakres roboczy temperatur nie węższy niż od -30 do
60 stopni c”,
f) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych (załącznik 1 do OPZ) odnośnie
kamery typ 2 w zakresie parametru „zakres rozszerzonej dynamiki wdr co najmniej 120
db”,
g) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kamery typ 4 w zakresie parametru „instalacyjne koncentryczne wyjście wideo”,
h) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych oddziały terenowe w zakresie parametru „temperatura pracy w
zakresie nie węższym niż od -20 do +60 stopni C”,

i) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych oddziały terenowe w zakresie parametru „dwukierunkowa
komunikacja z czytnikami po rs422”,
j) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych składnice w zakresie parametru „zasilanie napięciem z zakresu
co najmniej od 16,5 do 28 vdc”,
k) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych składnice w zakresie parametru „temperatura pracy w zakresie
nie węższym niż od -20 do +60 stopni C”,
l) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
sterowników sieciowych składnice w zakresie parametru „interfejs sieciowy rj-45
(ethernet tcp/ip) 10/100mb/s autonegocjacja”,
m) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „obsługa komunikacji po magistrali rs422 i
rs485”,
n) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „obsługa protokołu komunikacyjnego
wiegand i clock/data”,
o) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „wbudowany sygnalizator dźwiękowy”,
p) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „temperatura pracy w zakresie nie
węższym niż od -35 do +70 stopni C”,
q) zarzutu dotyczącego tabeli parametrów technicznych ( załącznik 1 do OPZ), odnośnie
kontrolerów drzwiowych w zakresie parametru „zasilanie napięciem z zakresu co
najmniej od 12,0 do 24 v dc”
na skutek uwzględnienia przez zamawiającego w tej części zarzutów przedstawionych w
odwołaniu.
Izba stwierdziła, że została wypełniona dyspozycja art. 186 ust. 4a ustawy Pzp.
Zgodnie z tym przepisem, w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w
części, gdy po jego stronie nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie
wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.
W analizowanej sprawie miało miejsce uwzględnienie przez zamawiającego odwołania w
części wskazanej powyżej. Po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia żaden
wykonawca, zaś odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów.
Powyższe oznacza, zgodnie z literalną wykładnią przywołanego przepisu, że w
zakresie, w którym nastąpiło uwzględnienie w części odwołania, odwołanie nie podlega

merytorycznemu rozpoznaniu. Na powyższe wskazuje także wykładnia celowościowa i
systemowa powołanego przepisu. Rozstrzyganie odwołania w części, której nie dotyczy już
spór pomiędzy stronami jest bezcelowe. Jednocześnie jednak informacja o częściowym
umorzeniu postępowania odwoławczego musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji
orzeczenia, a nie w uzasadnieniu. W art. 196 ust. 4 ustawy Pzp, określającym w sposób
wyczerpujący elementy treści uzasadnienia wyroku wydanego przez Izbę nie ma bowiem
żadnej wzmianki o możliwości zamieszczenia w uzasadnieniu wyroku jakiegokolwiek
rozstrzygnięcia. Na powyższe zwrócono uwagę w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17
lutego 2016 r. III CZP 111/15. Sąd ten uznał za wadliwą praktykę Izby orzekania w
uzasadnieniu wyroku a nie w jego sentencji o części zarzutów i żądań zawartych w
odwołaniu. W omawianym zakresie podzielono identyczne stanowisko przedstawione w
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 26 października 2016 r. wydanym w sprawie o sygn.
akt KIO 1922/16.

W dalszej części należało odnieść się do pozostałej części odwołania.
Przechodząc do podniesionych w odwołaniu zarzutów naruszenia art. 29 ust. 2, art. 7
ust. 1 ustawy Pzp, Izba podziela podnoszone w piśmiennictwie stanowisko, że zakazane jest
dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą
konkurencję, wskazując na konkretny produkt, ale i takiego, który potencjalnie mógłby
wpłynąć na konkurencję na rynku. Dyspozycją art. 29 ust. 2 ustawy Pzp objęte jest
zaistnienie co najmniej możliwości utrudniania uczciwej konkurencji, tak więc spełnienie
dyspozycji tego przepisu niekoniecznie musi przybierać charakter bezpośredniego godzenia
w uczciwą konkurencję. Z drugiej strony zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję nie oznacza konieczności nabycia
przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nieodpowiadających jego
potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów
technicznych.
Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy Izba w pierwszej
kolejności poczyniła ustalenia dotyczące rynku właściwego dla przedmiotu zamówienia i
stwierdziła, co nie było sporne pomiędzy stronami, że rynek ten jest konkurencyjny. Istnieją
na nim rozmaite urządzenia, pochodzące od rożnych producentów, co wynikało choćby z
wielu kart katalogowych kamer, sterowników i kontrolerów drzwiowych, jakie obie strony
składały w trakcie postępowania odwoławczego. Izba uznała za udowodnione stanowisko
odwołującego, że spośród całego katalogu urządzeń dostępnych na rynku, całokształt cech
wymaganych przez zamawiającego w odniesieniu do zamawianych urządzeń spełniają
wyłącznie konkretne produkty, pochodzące od konkretnego producenta, a wskazywane
przez odwołującego w odwołaniu i w toku postępowania odwoławczego.

W tym zakresie zamawiający wywodził, że przy ustaleniach należy wziąć pod uwagę
także modyfikacje treści SIWZ, które zamawiający dopiero zamierza wprowadzić do treści
tego dokumentu, a które nie dotyczyły parametrów urządzeń kwestionowanych w odwołaniu.
Argumentował, że przy takim założeniu wszystkie parametry będzie w stanie spełnić jeszcze
co najmniej jedno urządzenie w każdej z kategorii (kamery, sterowniki, kontrolery). Wzięto
pod uwagę, że zamawiający nie wykazał Izbie, iż sygnalizowane zmiany już wprowadził do
treści SIWZ. W ocenie Izbie fakt, że dopiero uwzględnienie zapowiadanych zmian może
doprowadzić do otwarcia przedmiotu zamówienia na konkurencję w postaci dodatkowego
urządzenia, świadczyło o tym, że dotychczasowy opis, którego treść była przedmiotem
zaskarżenia odwołania, a w konsekwencji i przedmiotem oceny Izby, mógł utrudniać
konkurencję. Podkreślenia wymagało, że zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy Pzp, wydając
wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. Za podstawę
wyrokowania, nie mogą być zatem uznane okoliczności przyszłe, niepewne, jakimi są
zapewnienia zamawiającego, że po wydaniu wyroku wprowadzi deklarowane zmiany do
treści SIWZ.
W dalszej kolejności stwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia zawężający
konkurencję do konkretnego produktu konkretnej firmy, nie oznaczał jeszcze naruszenia art.
29 ust. 2 ustawy Pzp. Jak wskazuje się bowiem w piśmiennictwie, a także orzecznictwie
Izby, w tej sytuacji zamawiający może jeszcze udowodnić w toku postępowania
odwoławczego, że pomimo tak znaczącego ograniczenia konkurencji, taki właśnie opis
przedmiotu zamówienia jest mu niezbędny, z uwagi na istnienie konkretnych potrzeb, które
nie mogą być osiągnięte inaczej, aniżeli poprzez tak radykalne ograniczenie
konkurencyjności.
W tym zakresie Izba stwierdziła, że zamawiający na poparcie swego stanowiska nie
przedstawił Izbie żadnych dowodów, zaś to po jego stronie, zgodnie z art. 6 KC w zw. z art.
14 ustawy Pzp, spoczywał ciężar dowodu, gdyż to on musiał wykazać istnienie swych
potrzeb. Tym niemniej jednak Izba, w przypadku niektórych zarzutów, stosując bardzo
przychylną dla zamawiającego interpretację wypełnienia obowiązku dowodowego uznała za
udowodnione istnienie wskazywanych potrzeb na podstawie samego oświadczenia
zamawiającego, w stosunku do którego odwołujący nie przedstawiał żadnych oświadczeń
przeciwnych, uznając, że stanowi to swego rodzaju przyznanie okoliczności faktycznych (art.
190 ust. 5 zd. 2 ustawy Pzp). Co do niektórych zaś żądań Izba oddaliła je, nawet pomimo
kontrargumentacji odwołującego, w sytuacji, gdy biorąc pod uwagę całokształt okoliczności
sprawy, a także w świetle wiedzy i doświadczenia życiowego, stwierdziła, że istnienie
potrzeb zamawiającego, o których mowa w jego oświadczeniu, jest niewątpliwe. Jednak w
zasadniczej części odwołanie zostało uwzględnione, co było następstwem bierności
dowodowej zamawiającego.

Co do zarzutu dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 39 z 7 listopada 2016 r., w
której zamawiający wskazał, że cały system I& HAS ma być wykonany w klasie Grade 3,
Izba stwierdziła, że taka odpowiedź na pytanie nie odpowiadała rzeczywistym intencjom
zamawiającego, które ujawnił w odpowiedzi na odwołanie. W odpowiedzi tej zamawiający
wskazał bowiem, że Zamawiający oczekuje takiego poświadczenia od wykonawcy systemu
dla ww. obszarów, zaś dokumentacja projektowa zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ
(dokumentacja niejawna) dla tych obszarów zawiera taką ilość elementów, która jest
niezbędna do wykonania SSWiN Stopnia 3 dając możliwość jednocześnie Zamawiającemu
uzyskania „poświadczenia zgodności" od wykonawcy. W zakresie pozostałych obszarów
obiektów Zamawiającego oczekiwane jest również wykonanie poszczególnych elementów
SSWiN w Stopniu 3 mimo iż cały system nie będzie w pełni spełniał warunków normy dla
tego poziomu bezpieczeństwa.
Powyższe intencje pozostawały w sprzeczności z udzieloną odpowiedzią na pytanie
nr 39, w której ewidentnie była mowa o wykonaniu całego systemu w tej klasie. W
konsekwencji odpowiedź ta odnosiła się - zgodnie z jej literalna treścią - do całego systemu,
a więc wszystkich pomieszczeń, a nie tylko pomieszczeń, w których będą przetwarzane
informacje niejawne. Jak wynikało z części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady
Ministrów z 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 19.06.2012 r. poz. 683), aby system posiadał
stopień Grade 3, muszą być spełnione wymagania również w zakresie właściwego doboru
ilości i rozmieszczenia urządzeń, co do których zamawiający przyznał w odpowiedzi na
odwołanie, że wymagania te nie muszą być spełnione w zakresie pomieszczeń, gdzie nie
będą przetwarzane informacje niejawne. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiot
zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Ponieważ udzielona odpowiedź na pytanie nr 39 nie odpowiadała rzeczywistym
intencjom zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest unieważnić tę odpowiedź i udzielić
odpowiedzi nowej, odpowiadającej jego intencjom wyrażonym w odpowiedzi na odwołanie, a
mianowicie, że w stopniu Grade 3 ma być wykonany system I&HAS w zakresie tych części
pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje niejawne, oraz precyzującej jakie
elementy SSWiN w stopniu 3 mają być wykonane na pozostałej części pomieszczeń.

Za zasadny uznano zarzut odwołania dotyczący wymaganych parametrów
technicznych centrali SSWiN, która w świetle opz miała posiadać minimum 16 wbudowanych

linii alarmowych. Izba nakazała zamawiającemu modyfikację SIWZ przez zmniejszenie
wymogu do minimum 8 wbudowanych linii.
Izba stwierdziła, że zamawiający nie wykazał konieczności w posiadaniu centrali
SSWiN z minimum 16 wbudowanymi liniami alarmowymi. Zamawiający przedstawił
uzasadnienie dla swoich potrzeb w odpowiedzi na odwołanie. W piśmie tym wskazał jedynie
na ryzyko awarii systemu SSWiN, a także na to, że mając na względzie oszczędności z
tytułu poziomu zużycia energii elektrycznej dąży do ograniczenia ilości niezbędnych
ekspanderów linii alarmowych. Biorąc powyższe pod uwagę, zamawiający przedstawił de
facto dwa argumenty: odnośnie oszczędności energii oraz o większym ryzyku awarii. Co do
pierwszego argumentu, nie została Izbie wykazana zależność odnośnie mniejszego zużycia
energii. Ponadto, jeżeli rzeczywiście zamawiającemu chodziło o ograniczenie maksymalnego
poboru mocy to mógł określić odrębny wymóg w SIWZ co do takiego poboru. Odnośnie zaś
argumentu co do rzekomej większej awaryjności, to również w tym zakresie twierdzenia
zamawiającego pozostały gołosłowne.
Wzięto również pod uwagę, że taki opis przedmiotu zamówienia stanowi ograniczenie
dla możliwości zaoferowania systemów adresowalnych, z punktu widzenia których określanie
liczby wejść konwencjonalnych jest niezasadne. W przypadku tego rodzaju systemów jest to
bowiem ich dodatkowa, ale nie najistotniejsza cecha. Zamawiający nie chcąc ograniczać
konkurencji tylko do systemów konwencjonalnych mógł skupić się na innym parametrze, a
mianowicie liczbie elementów detekcyjnych, które system może obsłużyć. Wobec
powyższego nakazano zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści SIWZ w sposób
wskazany w pkt 2 sentencji.

Za zasadny uznano zarzut odwołania dotyczący wymaganych parametrów
technicznych centrali SSWiN, która w świetle opz miała posiadać minimum 600
obsługiwanych linii alarmowych przy maksymalnie rozbudowanej centrali SSWiN.
Odwołujący żądał zmiany parametru do minimum 500 obsługiwanych linii alarmowych przy
maksymalnie rozbudowanej centrali SSWiN.
Izba uznała zarzut za zasadny, choć nie przychyliła się do pierwotnego żądania
odwołującego, aby zmniejszyć liczbę obsługiwanych linii przy maksymalnie rozbudowanej
centrali do 500, poprzestając na 520 liniach. Wzięto pod uwagę, że w trakcie rozprawy
rozprawie w dniu 25 listopada 2016 r. odwołujący wskazał, że już przy obniżeniu wymogu do
520, byłby w stanie zaoferować inną centralę niż wskazana w odwołaniu.
Przy wyrokowaniu wzięto pod uwagę, że spośród obiektów wymienionych w SIWZ
obsługiwanych przez jedną centralę alarmową najwięcej czujników alarmowych występuje w
składnicy w Zalesiu tj. 171 czujników. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie
argumentował wprawdzie, że w Zalesiu istnieje centrala firmy LSM Palko, której pojemność

wynosi 256 linii. Wskazywał także, że wykonawca zgodnie z opz może zdecydować się na
integrację z tą centralą. Jednakże w pkt 4.3.13 opz była mowa o włączeniu centrali LSM
firmy Palko jedynie pod warunkiem utrzymania zasadności ekonomicznej takiego
rozwiązania. Zatem integracja z centralą LSM Palko nie była wymogiem, a jedynie
możliwością, i to pod warunkami określonymi w SIWZ. Po drugie, niezrozumiałym było
odwoływanie do całej pojemności tej centrali, a nie liczby rzeczywiście wykorzystywanych
linii, która to liczba ukazywałaby rzeczywisty poziom potrzeb zamawiającego. Natomiast
zamawiający na pytanie Izby nie umiał wskazać, jaką liczbę linii rzeczywiście wykorzystuje w
składnicy w Zalesiu. W braku dowodu przeciwnego Izba przyjęła, że jest to liczba mniejsza.
Wreszcie, nawet przy przyjęciu założenia wątpliwej integracji centrali LSM PALKO suma linii
(171 + 256) dawała o wiele mniejszą liczbę, aniżeli wymagane w SIWZ 600 linii i pozwalała
na znaczną rezerwę. Wzięto również pod uwagę, że zamawiający już w samej odpowiedzi
na odwołanie gotowy był zmniejszyć tę liczbę do 550, co świadczyło o tym, że decyzja o
ustanowieniu parametru na poziomie 600 linii była przyjęta arbitralnie, w oderwaniu od
potrzeb. Wobec powyższego nakazano zamawiającemu zmianę parametru z minimum 600
do minimum 520 linii.

Za niezasadny uznano zarzut odwołania dotyczący wymaganych parametrów
technicznych centrali SSWiN, która w świetle opz miała posiadać możliwość obsługi
minimum 40 klawiatur. Odwołujący domagał się zmniejszenia wymogu do minimum 32
obsługiwanych klawiatur.
Wzięto pod uwagę, że uwzględnienie żądania odwołującego, jak słusznie wskazano
na str. 13 odpowiedzi na odwołanie, oznaczałoby, że nowo instalowany system SWiN zaraz
po instalacji osiągnąłby swoją maksymalną pojemność klawiatur i nie zapewniłby
jakichkolwiek możliwości rozwoju. Jak bowiem wynikało z opz, w przypadku składnicy w
Komorowie (tabela w pkt 4.3.3 na str. 17 OPZ) i składnicy w Leśmierzu (pkt 4.3.4 OPZ str. 18
opz) zamawiający wymagał aby zainstalowano 32 manipulatory (klawiatury). W ocenie Izby
oczekiwanie zamawiającego, aby system mógł być w przyszłości rozbudowany w
rozsądnych granicach jest oczekiwaniem uzasadnionym. Wobec powyższego żądanie
zmiany SIWZ podlegało oddaleniu.

Za niezasadny uznano zarzut odwołania dotyczący wymaganych parametrów
technicznych kamer typ 1, które w świetle opz miały posiadać obiektyw o ogniskowych w
zakresie nie mniejszym niż 2,8 do 12 mm. Odwołujący ostatecznie domagał się zmiany
parametru na „obiektyw o ogniskowych w zakresie nie mniejszym niż 3 do 9 mm”.
W swym stanowisku zamawiający wskazywał na takie argumenty jak większy zoom,
szersze pole widzenia, dzięki czemu kamera będzie w stanie uchwycić większą liczbę

szczegółów. W ocenie Izby zakres ogniskowych to jeden z kluczowych parametrów urządzeń
optycznych jakimi są kamery, decydujący o jej jakości i funkcjonalności. Wzięto także pod
uwagę, że kamery typu 1 to urządzenia, które zgodnie z SIWZ miały być sprzętem o
podwyższonych standardach. Wobec powyższego, nie przychylono się do żądania
dowołującego.

Za niezasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganych parametrów
technicznych kamer typ 1, w zakresie czułości. Zamawiający w opz wymagał „czułości
kamery w trybie kolorowym typ 0,05 lux lub mniej”. Odwołujący domagał się zmiany
parametru, aby brzmiał „kolor 0,007 lx, (3100 K, współczynnik odbicia 89%, 1/25, F.1.2, 30
IRE”. Drugi zaś z wymaganych w opz parametrów czułości kamer typ 1 brzmiał „czułość
kamery w trybie czarno-białym (bez doświetlacza) 0,005 lux lub mniej”. Odwołujący domagał
się zmiany parametru w ten sposób, aby brzmiał on: „mono 0,0009 lx, (3100 K, współczynnik
odbicia 89%, 1/25, f1.2, 30 IRE”. W trakcie rozprawy odwołujący argumentował, że domaga
się zmiany treści SIWZ dlatego, że nie wiadomo przy jakich warunkach kamery mają
osiągnąć wymagane parametry czułości.
Izba stwierdziła, że odwołujący w omawianym zakresie nie wykazał przesłanek do
wniesienia odwołania wynikających z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Kamery o cechach, jakie
odwołujący wskazywał w swych żądaniach, mogły być zaoferowane zamawiającemu, gdyż
spełniały literalnie jego wymogi. Powyższe potwierdził zamawiający. Oświadczył on w trakcie
rozprawy, że w świetle kwestionowanego postanowienia SIWZ zaakceptowałby kamerę o
czułości wskazywanej przez odwołującego w jego żądaniach. Wzięto pod uwagę, że skoro
zamawiający nie sprecyzował przy jakich warunkach kamery typ 1 mają osiągnąć wymaganą
czułość, to należało przyjąć, że warunki te nie mają znaczenia dla zamawiającego i
wystarczające jest osiągnięcie czułości w jakichkolwiek warunkach. Wobec powyższego nie
przychylono się do żądania odwołującego.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganych parametrów
technicznych kamer typ 1, w zakresie „rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2048x1536
pikseli” oraz „co najmniej 45 klatek/s przy rozdzielczości 2048x1536 pikseli”. Odwołujący
domagał się zmiany pierwszego z parametrów na „rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż
1920 x 1080”, a co do drugiego – ostatecznie na „co najmniej 30 klatek na sekundę przy
1920 x 1080”.
Nie ulegało wątpliwości, że parametry techniczne kamer typ 1 odnoszące się do ich
rozdzielczości i poklatkowości świadczyły o jakości kamery. Tym niemniej zamawiający nie
wykazał, aby potrzebny mu był sprzęt o takiej właśnie jakości. W toku postępowania
odwoławczego odwołujący wykazał, iż w przypadku zabezpieczania imprez masowych

stosuje się kamery z poklatkowością co najmniej 12 klatek na sekundę. Powyższe wynikało z
przywołanego w trakcie rozprawy przepisu § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu
imprezy masowej. Z przepisu tego można było wywnioskować, że w przypadku imprez
masowych, m.in. na stadionach piłkarskich, wymagane jest, aby kamera wykonywała jedynie
co najmniej 12 klatek na sekundę. Zamawiający argumentował, że kamerami typ 1 chce
utrwalać nie tylko wizerunki osób, a także rejestrować zagrożenia innego rodzaju jak kotwice,
haki, kusze i elementy mechaniczne przerzucane ze znaczną prędkością. W ocenie Izby
oczekiwania zamawiającego i tak artykułowane potrzeby są uzasadnione, biorąc choćby po
uwagę statutową działalność zamawiającego, jaką jest przechowalnictwo na terenie
rozproszonych po całym kraju składnic. Jednakże potrzeby, o jakich wspomniał
zamawiający, jest w stanie zaspokoić kamera oferująca poklatkowość 30 klatek na sekundę.
Odwołujący złożył w trakcie rozprawy zestawienie, z którego wynikało, że już przy takiej
poklatkowości nawet kula wystrzelona z pistoletu zostanie uchwycona prawie dwa razy.
Zestawienie sporządzone przez samego odwołującego wzięto pod uwagę, gdyż
zamawiający nie zaprzeczał prawdziwości danych tam ujawnionych.
Jeżeli zatem takie potrzeby decydowały o doborze opisanych parametrów, to
należało stwierdzić, że są one nadmiarowe. Kotwice, haki i kusze zostaną uchwycone przez
kamery o cechach wskazanych w żądaniu odwołującego. Wobec powyższego nakazano
zamawiającemu modyfikację SIWZ w sposób wnioskowany ostatecznie przez odwołującego.

Za zasadny uznano zarzut odwołania dotyczący wymaganych parametrów
technicznych kamer typ 1, które w świetle opz miały posiadać „stopień ochrony min. IP 67”.
Odwołujący domagał się zmiany tego parametru na „stopień ochrony min. IP 66”.
Izba wzięła pod uwagę różnice między oboma stopniami ochrony, opisane w piśmie
procesowym odwołującego z 2 grudnia 2016 r., których zamawiający nie negował. Z pisma
tego wynikało, że stopień ochrony IP 66 oznacza ochronę przed silną strugą wody (100
l/min) laną na obudowę z dowolnej strony. Natomiast stopień ochrony IP 67 oznacza
ochronę przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min. na głębokość 0,15 m
powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m).
Stwierdzono, że zamawiający nie wykazał, aby na jego obiektach występowała
potrzeba zabezpieczenia kamer typ 1 przed skutkami, o jakich mowa w stopniu ochrony IP
67. Wskazywane przez zamawiającego prawdopodobieństwo oderwania się kamery od
masztu i upadku kamery akurat do basenu ppoż. lub do głębokiej kałuży, biorąc pod uwagę
zasady wiedzy i doświadczenia życiowego należało ocenić jako znikome, zaś argumentacja
w tym zakresie sprawiała wrażenie jakby była tworzona ad hoc. Ponadto, jak słusznie zwrócił
uwagę odwołujący, gdyby rzeczywiście kamera zamontowana na słupach miała to

nieszczęście, że wpadłaby do basenu ppoż. lub głębokiej kałuży, to i tak musiałaby być
wyciągnięta z wody w ciągu 30 min. Powyższe zaś należało uznać za wątpliwe, gdyż – jak
zamawiający wskazywał w toku rozprawy przy omawianiu innych zarzutów - na wielu jego
obiektach w ogóle nie ma żadnego personelu ochrony, zaś obiekty nadzorowane są jedynie
zdalnie. Zatem cechy kamer o stopniu ochrony IP 67 i tak nie mogłyby zostać wykorzystane.
Biorąc powyższe pod uwagę, nakazano zamawiającego dokonanie modyfikacji SIWZ
zgodnie z żądaniem odwołującego.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganych parametrów
technicznych kamer typ 2, które w świetle opz miały posiadać „rozdzielczość obrazu nie
mniejszą niż 2592 x 1944 pikseli”, oraz „przetwornik nie mniejszy niż 1/1.8”. Odwołujący
domagał się nakazania zamawiającemu zmiany SIWZ w ten sposób, aby parametry te
brzmiały „rozdzielczość 1080p przy 30 klatkach” oraz „przetwornik nie mniejszy niż 1/2.9”.
Stwierdzono, że w omawianym zakresie strony przedstawiły analogiczną
argumentację, jak w przypadku tożsamych zarzutów dotyczących kamer typ 1. Wobec
powyższego, Izba z analogicznych względów uznała zarzuty za zasadne i nakazała
zamawiającemu modyfikację treści SIWZ zgodnie z żądaniem odwołującego.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kamer typ 2, które w świetle opz miały posiadać „co najmniej 30 klatek/s przy
rozdzielczości 2592 x 1944 pikseli”. Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu
zmiany SIWZ w ten sposób, aby parametr ten brzmiał „co najmniej 30 klatek/s przy
rozdzielczości 1920x1080 p”.
Stwierdzono, że w omawianym zakresie strony przedstawiły analogiczną
argumentację, jak w przypadku tożsamych zarzutów dotyczących kamer typ 1. Wobec
powyższego, Izba z analogicznych względów uznała zarzuty za zasadne i nakazała
zamawiającemu modyfikację treści SIWZ zgodnie z żądaniem odwołującego.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kamer typ 2, które w świetle opz miały charakteryzować się parametrem
technicznym „ochrona obudowy przed uderzeniem minimum IK 10”. Odwołujący domagał się
zmiany ww. parametru na „ochrona obudowy przed uderzeniem minimum IK 08”.
Izba wzięła pod uwagę różnice pomiędzy obu stopniami ochrony obudowy wskazane
w piśmie procesowym odwołującego z 2 grudnia 2016 r., gdyż zamawiający nie
zakwestionował tych faktów. Z pisma tego wynikało, że stopień ochrony IK 08 oznacza
upadek obiektu 1700 g z wysokości 29,5 cm, zaś stopień IK 10 – upadek obiektu 5000 g z
wysokości 40 cm.

Zamawiający uzasadniając swe potrzeby wskazał, że nie prowadził żadnych
pomiarów, natomiast oczekiwał jedynie, aby obudowa kamer była solidna. Z kolei odwołujący
przekonywał, że jeżeli kamer dotkną akty wandalizmu, to nie przetrwa zarówno kamera ze
stopniem ik 08 jak i stopniem ik 10. Wzięto pod uwagę, że zamawiający oprócz
zakomunikowania Izbie, że chce aby obudowa była solidna, nie przedstawił nie tylko
dowodów, ale żadnej konkretnej argumentacji, dlaczego w jego obiektach mogą być
zastosowane wyłącznie kamery typu 2 z obudowami w stopniu ochrony obudowy przed
uderzeniem minimum IK 10. Wobec powyższego odwołanie w omawianej części podlegało
uwzględnieniu, zaś Izba nakazała zamawiającemu modyfikację SIWZ w sposób wskazany w
sentencji.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kamer typ 3, które w świetle opz miały charakteryzować się parametrem
technicznym „ochrona obudowy przed uderzeniem minimum IK 10”. Odwołujący domagał się
zmiany ww. parametru na „ochrona obudowy przed uderzeniem minimum IK 08”.
Stwierdzono, że w omawianym zakresie strony przedstawiły analogiczną
argumentację, jak w przypadku tożsamych zarzutów dotyczących kamer typ 2. Wobec
powyższego, Izba z analogicznych względów uznała zarzuty za zasadne i nakazała
zamawiającemu modyfikację treści SIWZ zgodnie z żądaniem odwołującego.

Za chybione uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kamer typ 4, które w świetle opz miały charakteryzować się parametrem
technicznym „obiektyw o ogniskowych w zakresie nie mniejszym niż 4,7 do 94 mm”.
Odwołujący domagał się zmiany SIWZ w ten sposób, aby parametr brzmiał „obiektyw o
ogniskowych w zakresie nie mniejszym niż 4,3 do 129 mm”.
Stwierdzono, że w omawianym zakresie strony przedstawiły analogiczną
argumentację, jak w przypadku tożsamych zarzutów dotyczących kamer typ 1. Wobec
powyższego, Izba z analogicznych względów uznała zarzuty za chybione i oddaliła
odwołanie w tej części.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kamer typ 4, które w świetle opz miały charakteryzować się parametrem
technicznym „zakres pionowego ruchu obiektywu tilt w zakresie co najmniej od -10 st – 190
stopni”. Odwołujący domagał się zmiany SIWZ w ten sposób, aby parametr brzmiał „zakres
pionowego ruchu obiektywu (tilt) w zakresie co najmniej od 0 st. 90 st. zakres obrotu 360
stopni”.

Zamawiający w toku postępowania odwoławczego wywodził, że taka cecha kamery
umożliwi mu umieszczenie urządzeń w takich lokalizacjach, które będą poniżej pola
obserwacji. Powyższe umożliwi zamawiającemu obserwację przez kamerę pola powyżej linii
kamery, linii horyzontu. Jednakże zamawiający nie udowodnił czy, ja jeżeli tak to dlaczego i
gdzie mają być montowane takie kamery, jakie jest konkretne uzasadnienie dla tak
specyficznego parametru biorąc pod uwagę konkretne lokalizacje zamawiającego. Wzięto
pod uwagę, że przedmiotem zamówienia jest także zaprojektowanie przez wykonawcę
systemu, które będzie obejmować właściwą lokalizację kamer, która to lokalizacja
niekoniecznie będzie musiała obejmować obserwację pola powyżej linii kamery. Zarzut
podlegał zatem uwzględnieniu.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kamer typ 4, które w świetle opz miały charakteryzować się parametrem
technicznym „prędkość obrotowa kamery wykonującej zadany preset nie mniejsza od 400
stopni na sekundę”. Odwołujący domagał się zmiany ww. parametru na „prędkość obrotowa
kamery wykonującej obrót nie mniejsza od 240°/s”.
Wzięto pod uwagę, że zamawiający nie udowodnił czy, ja jeżeli tak to dlaczego i
gdzie mają być montowane kamery o tak dużej prędkości obrotowej, jakie jest konkretne
uzasadnienie dla tak specyficznego parametru biorąc pod uwagę konkretne lokalizacje
zamawiającego. Ponadto przedmiotem zamówienia jest także zaprojektowanie przez
wykonawcę systemu, które będzie obejmować właściwą lokalizację i dobór kamer. Zarzut
podlegał zatem uwzględnieniu.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kamer typ 4, które w świetle opz miały charakteryzować się parametrem
technicznym „rozszerzony zakres dynamiki na poziomie co najmniej 84 db”. Odwołujący
domagał się zmiany ww. parametru na „rozszerzony zakres dynamiki 76 db” lub aby brzmiał
„zakres rozszerzonej dynamiki wdr”.
Stwierdzono, że zamawiający nie przedstawił żadnej szczegółowej argumentacji
wskazując jedynie ogólnie, że kamera typu 4 ma być kamerą obrotową, szybką o dosyć
dużych wymaganiach. Nie wiadomo jednak jakie konkretne potrzeby zamawiającego ma
zaspokoić parametr na takim akurat poziomie i dlaczego poziom proponowany przez
odwołującego jest niewystarczający.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kamer typ 5, które w świetle opz miały charakteryzować się parametrem

technicznym „rozdzielczość nie mniejsza niż od 384 x 288 pikseli”. Odwołujący domagał się
zmiany ww. parametru na „rozdzielczość nie mniejsza niż 320 x 240”.
Stwierdzono, że w omawianym zakresie strony przedstawiły analogiczną
argumentację, jak w przypadku tożsamych zarzutów dotyczących kamer typ 1. Dodatkowo
odwołujący podniósł, że w systemach cctv stosuje się rozdzielczości wskazane w piśmie
procesowym z 2 grudnia 2016 r., wśród których nie wymieniono rozdzielczości wymaganej w
SIWZ, czemu zamawiający nie zaprzeczał, nie wykazując, że rozdzielczość przez niego
wymagana jest także powszechnie stosowana. Wobec powyższego, w braku dowodu
przeciwnego uznano, że parametr wymagany nie znajduje odbicia w potrzebach
zamawiającego. Zarzut podlegał zatem uwzględnieniu.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganych parametrów
technicznych sterowników sieciowych – oddziały terenowe, które w świetle opz miały
charakteryzować się parametrami technicznymi „zasilanie 24v vdc, poe, poe+ klasa 3” oraz
„zasilanie: poe, poe+ klasa 3”. Odwołujący domagał się zmiany ww. parametrów na
odpowiednio „zasilanie 10-30 VDC” oraz „zasilanie redundantne”.
W pierwszej kolejności stwierdzono, że zamawiający nie wykazał w sposób
dostateczny, dlaczego zasilanie sterowników ma być właśnie na poziomie 24 v vdc. Jedyna
argumentacja zamawiającego odnosiła się do rzekomych oszczędności wynikających z
możliwości użycia kabli o mniejszym przekroju. Nie wskazano jednak jakiego rzędu będą to
oszczędności, jakie ilości kabli będą używane itd. Tymczasem uwzględnienie żądania
otwiera konkurencję na możliwości użycia zasilania 10-30 vdc.
Odnośnie zaś zasilania redundantnego, zamawiający nie wykazał dlaczego akurat
taki sposób zapewnienia redundancji, a więc oparty o power over ethernet, jest mu
niezbędny i dlaczego niewystarczające są inne sposoby zapewnienia redundancji. Wobec
powyższego nakazano zmawiającemu dokonanie modyfikacji SIWZ w sposób żądany przez
odwołującego. Wzięto przy tym pod uwagę, że przedmiotem zamówienia ma być także
zaprojektowanie systemu, którego elementem będzie także zaproponowanie odpowiedniego
sposobu zapewnienia redundancji.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego sterowników sieciowych – oddziały terenowe, które w świetle opz miały
charakteryzować się parametrem technicznym „uniwersalne porty i/o – co najmniej 12 szt.”.
Odwołujący domagał się zmiany ww. parametru na „uniwersalne porty i/o - co najmniej 8
szt.”.
W ocenie Izby zamawiający nie wykazał potrzeby zapewnienia sobie takiego
parametru technicznego jako wymaganego. Zamawiający może zapewnić sobie osiągnięcie

funkcjonalności wskazywanej w odpowiedzi na odwołanie przez zastosowanie dodatkowych
modułów wejść / wyjść i ewentualne określenie wymagań względem nich, na co sam zdawał
się wskazywać w odpowiedzi. Argumentacja o możliwości zastosowania dodatkowych
modułów pojawiała się także w wypowiedziach odwołującego. Pomimo przeprowadzenia
rozprawy nie wiadomo dlaczego potrzeb zamawiającego nie mogą zaspokoić rozwiązania z
owymi dodatkowymi modułami. Wobec powyższego nakazano zamawiającemu zmianę
kwestionowanego parametru w sposób żądany przez odwołującego.

Za niezasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego sterowników sieciowych – oddziały terenowe, które w świetle opz miały
charakteryzować się parametrem technicznym „możliwość obciążania portów i/o prądem o
natężeniu minimum 1a przy napięciu 28 v (vdc/adc)”. Odwołujący domagał się zmiany ww.
parametru na „możliwość obciążania portów i/o prądem o natężeniu minimum 1a przy 12
vdc”.
W pierwszej kolejności stwierdzono, że zamawiający przyznał w trakcie rozprawy, iż
w parametrze nastąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnie wskazanym
oznaczeniu napięcia przemiennego.
Ponadto zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazał na konkretne wyliczenia,
które wskazywały przewidywane wielkości poboru prądu przy napięciu 24 vdc, wynikające z
zastosowania takich elementów jak elementy ryglujące drzwi, w których pobór prądu jest
znaczny. Zamawiający przedstawił także uzasadnienie dla wyliczeń poboru prądu przy
napięciu 12 vdc, z których wynikało, że w tym przypadku pobór może być jeszcze większy.
Odwołujący w swym piśmie procesowym z 2 grudnia 2016 r. nie zakwestionował tych
wyliczeń. W trakcie rozprawy jedynie wskazywał na różnice w poborze prądu w przypadku
kontrolera drzwiowego, który jest jednak innym urządzeniem. Wobec niedostatecznego
zakwestionowania przez odwołującego konkretnych wyliczeń zamawiającego dla poboru
prądu zarzut uznano za niezasadny. Uznano zatem, że spełnienie żądania odwołującego
mogłoby uniemożliwić zastosowanie elementów ryglujących drzwi, charakteryzujących się
sporym zapotrzebowaniem na prąd.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kontrolerów drzwiowych, które w świetle opz miały charakteryzować się
parametrem technicznym „możliwość podłączenia i obsługi czujnika wilgotności i
temperatury”. Odwołujący domagał się zmiany ww. parametru przez jego wykreślenie lub
zmianę i nadanie mu brzmienia „możliwość podłączania i obsługi czujnika wilgotności i
temperatury. Dopuszczany jest zewnętrzny moduł, także innego producenta niż producent
kontrolera drzwiowego”.

W pierwszej kolejności stwierdzono, że żądanie odnośnie wykreślenia parametru jest
niezasadne. Zamawiający wskazał, że podstawowym elementem jego działalności jest
przechowalnictwo, dlatego kontrola klimatu jest dla zamawiającego istotna. W ocenie Izby
jest to okoliczność niebudząca wątpliwości, wynikająca ze statutowej działalności
zamawiającego, czego odwołujący nie kwestionował. Ponadto zamawiający argumentował,
że w projektowanym systemie chciał realizować także funkcjonalność odczytu temperatury i
wilgotności i określił takie wymagania w treści SIWZ. Jest to zatem potrzeba zamawiającego,
która znajduje dostateczne uzasadnienie i nie stwierdzono podstaw aby przychylić się do tak
sformułowanego żądania odwołującego. Żądanie wykreślenia wymogu podlegało zatem
oddaleniu.
Izba uznała natomiast za zasadne żądanie alternatywne. Zamawiający nie wykazał
bowiem potrzeby w tym, aby dodatkowy moduł pochodził od tego samego producenta co
producent kontrolera drzwiowego. Natomiast zamawiający może określić w SIWZ dodatkowe
wymagania co do modułu w tym zakresie, które będą uzasadnione względami
funkcjonalnymi. Wobec powyższego, zarzut podlegał uwzględnieniu w zakresie żądania
alternatywnego.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kontrolerów drzwiowych, które w świetle opz miały charakteryzować się
parametrem technicznym „ilość wyjść typu open collector minimum 6”. Odwołujący domagał
się zmiany ww. parametru przez usunięcie słów „typu open collector”.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazywał, że chce do omawianych wyjść
podłączać różne elementy np. sterownik windy, lampki itd. Argumentował, że docelowo
planowane jest podłączenie do systemu sterowania oświetleniem oraz że dzięki takiemu
rozwiązaniu będzie możliwa informacja zwrotna do użytkownika o stanie systemu, za
pomocą zewnętrznych urządzeń, np. sygnalizacji świetlnej. Wskazywał także na
automatyczne włączanie światła na zewnątrz, odtwarzanie nagranych sygnałów w przypadku
zauważenia intruza próbującego dostać się na teren obiektu.
Jednakże na pytanie przewodniczącego, czy opisywanych funkcji nie mogą spełnić
wyjścia przekaźnikowe zamawiający udzielił odpowiedzi twierdzącej. Ostatecznie zatem w
trakcie rozprawy zamawiający przywołał argument odnośnie awaryjności takiego rozwiązania
przekaźnikowego, jednakże zależności odnośnie awaryjności takiego rozwiązania nie
wykazał.
Wzięto ponadto pod uwagę, że jeżeli zamawiający, przy rozwiązaniu wymaganym w
SIWZ, i tak musiałby podpinać do wyjść typu open collector przekaźniki (ze względu na
podpinanie sterowników wind, lampek itd.), to nie ma powodu, aby przekaźników nie
podpinać do wyjścia przekaźnikowego. Skoro i tak będą musiały być stosowane przekaźniki

aby podłączyć tam takie elementy, jak wskazano w odpowiedzi na odwołanie, to argument o
ewentualnej awaryjności nie może zostać uwzględniony.
Wobec powyższego nakazano zamawiającemu modyfikację postanowień SIWZ
zgodnie z żądaniem odwołującego.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganego parametru
technicznego kontrolerów drzwiowych, które w świetle opz miały charakteryzować się
parametrem technicznym „możliwość obciążania wyjść typu open collector prądem o
natężeniu min 300 ma przy napięciu 28 v”. Odwołujący w toku rozprawy sprecyzował, że w
zakresie tego parametru spór pomiędzy nim a zamawiającym sprowadza się jedynie do tego,
że w parametrze użyto słów „open collector”, co wskazuje na konieczność istnienia takich
wyjść, a co odwołujący kwestionował w poprzednim zarzucie.
Ponieważ w zakresie poprzedniego zarzutu nakazano zamawiającemu usunięcie
wymogu odnośnie istnienia wyjść typu open collector, z tych samych względów nakazano
wykreślenie słów „typu open collector” również w tym parametrze.

Za zasadne uznano zarzuty odwołania dotyczące wymaganych parametrów
technicznych kontrolerów drzwiowych, które w świetle opz miały charakteryzować się
parametrami technicznymi „wyjścia mocowe, minimum 2” oraz „możliwość obciążania wyjść
mocowych prądem o natężeniu minimum 2,5 A”. Odwołujący domagał się zmiany
pierwszego parametru przez jego wykreślenie, względnie pozostawienie go przy założeniu,
że wartość drugiego zostanie zmieniona w ten sposób, iż otrzyma brzmienie „możliwość
obciążania wyjść mocowych prądem o natężeniu maksimum 600ma.”.
Jak słusznie dostrzegł odwołujący, uzasadnieniem dla obu parametrów, jakie wskazał
zamawiający była chęć podpięcia rygli, co do których twierdził, że charakteryzują się dużym
poborem prądu. Jednakże zamawiający w odpowiedzi sam przyznał, że założył za dużą
rezerwę prądu, a ponadto określił pobór prądu dla rygla jedynie na poziomie 300ma. Zatem
wymóg obciążania wyjść mocowych prądem na natężeniu minimum 2A, na co ostatecznie
godził się zamawiający, w braku dowodu przeciwnego, uznano za nadmiarowy. Wobec
powyższego nakazano zamawiającemu modyfikację SIWZ, w sposób żądany przez
odwołującego w żądaniu alternatywnym.


Izba nie rozpoznawała zarzutów:
a) III. 1 odwołania (opis analityk video),
b) kamera typ 1 – parametry: środowiskowa redukcja szumu sygnału audio; wsparcie dla blc;
wsparcie dla hlc; wsparcie dla redukcji szumów; przełączanie trybów dzień/noc w trybach

automatyczny; wyzwolenie alarmu kamery (…); bezpieczeństwo zapewnione przez
autoryzacje użytkownika; bezpieczeństwo zapewnione przez znak wodny; bezpieczeństwo
zapewnione przez filtrowanie adresów ip; interfejs alarmowy 1 wejście 1 wyjście; długość fali
świetlnej podświetlacza ir – 850 nm; wbudowany slot na pamięć sdsdhc/sdxc obsługujący
karty o pojemności co najmniej 128 gb; zasilanie przy pomocy zasilacza 12vdc; zasilanie
przy pomocy poe (802.3af)
c) kamera typ 2 - parametry: czułość kamery w trybie kolorowym 0,3 lux lub mniej llux;
instalacyjne koncentryczne wyjście wideo; bezpieczeństwo zapewnione przez autoryzację
użytkownika; bezpieczeństwo zapewnione przez znak wodny;,
d) kamera typ 3 – wszystkich zarzutów poza zarzutem dotyczącym rozdzielczości oraz
zarzutem dotyczącym ochrony obudowy przed uderzeniem minimum ik 10,
e) kamera typ 4 – parametry: podświetlenie podczerwienią ir-850 nm; „wejście/wyjście
alarmowe – minimum 1; bezpieczeństwo zapewnione przez autoryzację użytkownika,
f) sterownik sieciowy oddziały terenowe - parametry: komunikacja sieciowa: 10/100mbit
(1000mbit akceptowany); ilość obsługiwanych czytników minimum 2; możliwość podłączenia
minimum 16 sterowników drzwiowych, z których każdy obsługuje 2 czytniki; możliwość
autonomicznej pracy bez komunikacji z serwerem ZSZB;
g) sterownik sieciowy składnice - parametry: możliwość podłączenia minimum 8 sterowników
drzwiowych, z których każdy obsługuje minimum 2 czytniki;
h) kontroler drzwiowy - parametry: „podłączenie kontrolera drzwiowego do dedykowanego
sterownika w topologii gwizdy i magistrali; ilość obsługiwanych czytników minimum 2; wejścia
cyfrowe minimum 6
gdyż odwołujący cofnął te zarzuty w trakcie rozprawy.


Izba nie mogła rozpoznać zarzutu odnośnie parametrów technicznych kamery typ 1
zakres rozszerzonej dynamiki wdr co najmniej 120 db, parametr interfejs sieciowy 1 rj45
10m/100m/1000m Ethernet port. Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba nie może
orzekać co do zarzutów, które nie zostały przedstawione w odwołaniu. Odwołujący w treści
odwołania nie zakwestionował SIWZ w tej części. Uczynił to dopiero w piśmie procesowym z
dnia 2 grudnia 2016 r.
Z tych samych względów Izba nie mogła rozpoznać zarzutu dotyczącego parametru
rozdzielczości kamery typ 3. Odwołujący w odwołaniu nie zakwestionował parametru
rozdzielczości, który w SIWZ opisano jako „rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2048 x
1536 pikseli”, lecz kwestionował parametr nieistniejący „rozdzielczość obrazu nie mniejsza
niż 2592 x 1944 pikseli”. Zarzut wobec treści SIWZ sformułował dopiero w piśmie z dnia 2
grudnia 2016 r.

Analogicznie Izba nie mogła rozpoznać zarzutu dotyczącego kamer typ 4, co do
parametru w zakresie interfejsu światłowodowego (sfp), gdyż odwołujący w treści odwołania
nie kwestionował tego parametru. Uczynił to dopiero w piśmie z 2 grudnia 2016 r. i w trakcie
rozprawy 2 grudnia 2016 r.

Izba nie uznała za skuteczne uwzględnienia przez zamawiającego zarzutu
dotyczącego kamer typ 4 w zakresie parametru „zakres roboczy temperatur nie węższy niż
od -40 do 60 stopni c”, gdyż odwołujący w odwołaniu nie sformułował zarzutu dotyczącego
tego parametru. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie zostały przedstawione w
odwołaniu.

Za chybiony uznano zarzut naruszenia art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Przepis ten w zd. 1
brzmi, że w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przepis ten przyznaje zamawiającemu prawo do modyfikacji postanowień SIWZ
ograniczając je jedynie pod względem czasowym, tj. do upływu terminu składania ofert i pod
względem merytorycznym – tj. w uzasadnionych przypadkach. Podnieść należy, iż obecne
brzmienie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zostało ustalone w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą
z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058). Poprzednio obowiązujące brzmienie ograniczało
możliwość modyfikacji SIWZ do przypadków „szczególnie uzasadnionych”. Po wejściu w
życie ww. nowelizacji w oparciu o przywoływany przepis katalog sytuacji, w których zmiana
SIWZ może nastąpić jest relatywnie szeroki. Podobne stanowisko przedstawiane jest w
piśmiennictwie, w którym akcentuje się, że zamawiający nie musi wykazywać szczególnej
sytuacji związanej z postępowaniem, w wyniku której musiałby dokonać zmiany SIWZ.
Obecne sformułowanie „w uzasadnionych przypadkach” oznacza, iż może dokonywać zmian
zawsze, kiedy wymaga tego należyta staranność w przeprowadzeniu postępowania. (por.
Paweł Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, wyd. 2. Warszawa
2009, s.186). Ponieważ przepisy nie stawiają żadnych barier w tym zakresie, można przyjąć,
iż praktycznie każda potrzeba zmiany siwz będzie uzasadniona i trudno będzie czynność jej
zmiany podważyć, twierdząc, że nie zachodził uzasadniony przypadek (por. Jerzy Pieróg,
Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. 10, Warszawa
2010).
Wzięto pod uwagę, że dokumentacja projektowa powstała ponad 3 lata temu, zaś
zamawiający w wyniku licznych pytań odnośnie SIWZ pochodzących od wykonawców, miał
prawo do zweryfikowania swych potrzeb i do dokonania stosownej modyfikacji SIWZ.

W dalszej kolejności należało odnieść się do zarzutu naruszenia art. 38 ust. 6 ustawy
Pzp. Przepis ten w zd. 1 stanowi, że jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zmawiający przedłużenia termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie.
Wzięto pod uwagę, że zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 31
października 2016 r. Modyfikacja ta zmieniła w sposób znaczący postanowienia SIWZ w
zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dotykając istotnie wymaganych parametrów
technicznych sprzętu. Należało przyznać rację odwołującemu, iż w tej sytuacji musiały się
rozpocząć od początku poszukiwania dostawców sprzętu zdolnego spełnić aktualne wymogi
SIWZ. Powyższemu towarzyszyło także ponad 200 odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ
udzielane w dniach 31 października i 7 listopada 2016 r. Tymczasem termin składania ofert
ustalony przez zamawianego na dzień 15 listopada 2016 r., na moment wniesienia
odwołania nie został przesunięty. Powyższe stanowiło o naruszeniu art. 38 ust. 6 ustawy
Pzp, gdyż przy omawianej skali zmian wykonawcy powinni mieć zapewniony odpowiedni
czas na dostosowanie swych ofert do zmienionej obszernie treści SIWZ. Wzięto jednak pod
uwagę, że po wniesieniu odwołania zamawiający pismem z dnia 14 listopada 2016 r.
przedłużył termin składania ofert do dnia 16 grudnia 2016 r., a zatem o wiele dłużej aniżeli o
14 dni, o które wnosił odwołujący w odwołaniu. Naruszenie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp
pozostało zatem bez wpływu na wynik postępowania w rozumieniu art. 192 ust. 2 ustawy
Pzp, gdyż na moment wyrokowania zostało przez zamawiającego usunięte, zgodnie z
żądaniem odwołującego. Zarzut zatem podlegał oddaleniu.

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, co z
omawianych wcześniej względów miało miejsce w analizowanej sprawie, w zakresie tych
zarzutów, które podlegały uwzględnieniu.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 2 i 3 sentencji, miało charakter
merytoryczny, gdyż odnosiło się do uwzględnienia i oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie
Izby zawarte w pkt 1 i 4 sentencji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło odpowiednio
umorzenia postępowania odwoławczego oraz kosztów postępowania, a zatem było

postanowieniem. O tym, że orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest
postanowieniem przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05
(OSN 2006/11/182). Z powołanego przepisu art. 192 ust. 1 ustawy Pzp wynika zakaz
wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok.
Z uwagi zatem na zbieg w jednym orzeczeniu rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym i
formalnym, całe orzeczenie musiało przybrać postać wyroku.

W świetle art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, uwzględniając odwołanie, Izba może -
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie
lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności
zamawiającego. W konsekwencji Izba nakazała zamawiającemu dokonanie modyfikacji
opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w pkt 2 sentencji.
Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp,
orzeczono jak w pkt 2 sentencji.

Odnośnie żądań, których Izba nie podzieliła, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
orzeczono jak w pkt 3 sentencji.

Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei
w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. Z kolei, jak wynika z art. 186 ust.
6 pkt 4 Pzp, koszty postępowania odwoławczego, w okolicznościach, o których mowa w ust.
4a, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił,
zostało oddalone przez Izbę,
b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił,
zostało uwzględnione przez Izbę.
Jak wskazuje się w piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów postępowania
odwoławczego stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza, że
„obowiązuje w nim, analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za wynik
procesu, według której koszty postępowania obciążają ostatecznie stronę „przegrywającą”
sprawę (por. art. 98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo
zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI. Jak wynika z postanowienia
Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. akt X Ga 280/16 – w przypadku
rozstrzygnięcia, w którym część odwołania zostaje oddalona, zaś część uwzględniona

zasada odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek
stosunkowego rozdzielenia kosztów postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej
odwołanie odniosło skutek. Identyczny pogląd wyrażono w wyroku Sądu Okręgowego w
Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 1992/15 oraz w postanowieniu Sądu
Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga 286/13.
W analizowanej sprawie, jak wynika z pkt 2 i 3 sentencji, w zakresie zarzutów,
których zamawiający nie uwzględnił, część z nich została uwzględniona, zaś część
oddalona. Wypełniona została zatem dyspozycja zarówno przepisu art. 186 ust. 6 pkt 4 lit. a
jak i art. 186 ust. 6 pkt 4 lit. b ustawy Pzp.
Jednakże Izba uznała, że należało odstąpić od zasady orzekania o kosztach
stosownie do wyników postępowania wynikającej z art. 192 ust. 10 ustawy Pzp i nałożyć na
zamawiającego obowiązek zwrotu wszystkich kosztów postępowania. Nie można zgodzić się
ze stanowiskiem iż z uwagi na brak w przepisach ustawy Pzp odpowiednika art. 100 zdanie
2 kpc nie można włożyć na zamawiającego obowiązku poniesienia całości kosztów
postępowania odwoławczego, pomimo iż uległ odwołującemu jedynie w części, z uwagi na
znaczenie żądań zasadnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do
wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10, art. 186 ust. 6 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
oraz w oparciu o przepis § 5 ust. 4 w zw. z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41
poz. 238).
Izba uwzględniła koszty wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w wysokości
3.600,00 zł, na podstawie rachunku złożonego do akt sprawy, stosownie do brzmienia § 5
ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b przywoływanego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r.Przewodniczący: ………………….…