Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt II Co 41/15

POSTANOWIENIE

Dnia 9 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Barabra Jankowska-Kocon

Sędziowie SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. K. (1)

przeciwko M. K. (1)

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziów

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2015 r. sygn. akt I Co 41/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Co 41/15

UZASADNIENIE

Powód A. K. (1) w sprawie przeciwko M. K. (1) o zapłatę (sygn. akt I C 15/15) wniósł o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w (...) Wskazał, że przewodniczący - poprzednio sędzia J. J. a obecnie sędzia A. R. -ubliża mu, nie uwzględnia jego wniosków dowodowych, co świadczy o braku bezstronności. Podniósł, że wniosek dotyczy wszystkich sędziów ze względu na toczące się w tym Sądzie sprawy, skierowanie go na badania psychiatryczne i odrzucanie jego pism i środków zaskarżenia. Zarzucił przy tym sędziom brak bezstronności i obiektywizmu w prowadzeniu spraw z jego udziałem.

Wszyscy pozostali sędziowie Sądu Rejonowego w (...) oprócz sędziów:J. J., D. J. i G. K., które zostały wcześniej wyłączone od rozpoznania niniejszej sprawy, złożyli oświadczenia wskazując, że wobec nich nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności mogące wywołać wątpliwości, co do ich bezstronności w sprawie.

Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił wniosek.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w sprawie nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające wyłączenie pozostałych sędziów Sądu Rejonowego w (...), to jest: A. R., M. D., M. A., J. J., M. G., M. B., M. K. (2) i A. K. (2), albowiem powód w żaden sposób nie uprawdopodobnił, aby zachodziły z ich strony okoliczności wywołujące wątpliwości co do ich bezstronności. Samo przeświadczenie powoda co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, sprzecznie z regułami procedury, nie świadczy samo w sobie o stronniczości sędziego, czy też o braku obiektywizmu.

Sąd Okręgowy wskazał, że odczucia powoda to za mało, muszą one być poparte okolicznościami sprawy, a ciężar uprawdopodobnienia takich okoliczności, które nie zostały wskazane, właśnie jego obciążał. W konsekwencji na mocy art. 49 k.p.c. a contrario w zw. z art. 52 k.p.c. wniosek został oddalony.

Zażalenie na postanowienie złożył powód podając, że nie zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego. W uzasadnieniu w dużej mierze powtórzył twierdzenia, jakie legły u podstaw pierwotnego wniosku. Dodał, że sędziowie Sądu Rejonowego w (...) są zbyt młodzi wiekowo, aby mogli rozpoznawać

jego sprawę. Ze wskazanych przez niego zarzutów należało wywnioskować, że powód domaga się zmiany orzeczenia poprzez uwzględnienie jego wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w (...)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie znajduje uzasadnienia.

Sąd Okręgowy rozpoznając wniosek powoda o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w (...) w pełni zasadnie stwierdził, że wobec sędziów, którzy nie zostali jak dotąd wyłączeni od rozpoznania sprawy I C 15/15, nie zachodzą okoliczności przemawiające za ich wyłączeniem. Podzielić należy trafne stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, które jest powszechnie akceptowane w orzecznictwie, że samo przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, nie uwzględniając składanych pism procesowych i wniosków, samo w sobie nie świadczy o stronniczości sędziego i braku obiektywizmu. Skierowanie powoda na badania psychiatryczne również nie świadczy o wystąpieniu w sprawie sytuacji uzasadniającej zastosowanie art. 49 k.p.c.

Zgodnie z powyższym przepisem podstawą wniosku o wyłączenie sędziego jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Nie wystarczą zatem jakiekolwiek okoliczności zachodzące w odniesieniu do sędziego, lecz takie, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Strona powinna przytoczyć konkretne okoliczności, na podstawie których wyraża uzasadnioną obawę o braku bezstronności sędziego. Takie okoliczności nie zostały w sprawie przywołane przez powoda. Z pewnością wyłączenie nie może nastąpić z tego powodu, że zdaniem skarżącego sędziom Sądu Rejonowego w (...) brakuje doświadczenia potrzebnego do rozpoznania jego sprawy, bowiem nie jest to okoliczność o jakiej mowa w art. 49 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie uznając je za niezasadne.