Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 633/15

POSTANOWIENIE

Dnia 9 wrzesnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Maria Leszczyńska

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

J. D.

przeciwko

A. D.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2015r. w sprawie o sygn. akt XII C 84/15 – w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku A. D. przez Komornika Sądowego J. G. przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kmp 4/14) na podstawie tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie XC 1039/08, opatrzonego klauzulą wykonalności przez ten Sąd postanowieniem z dnia 9 czerwca 2009r. – w części obejmującej egzekucję świadczeń alimentacyjnych za okres do dnia 9 lutego 2011r.

II Cz 633/15

UZASADNIENIE

Powód J. D. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie XC 1039/08, opatrzonego klauzulą wykonalności przez ten Sąd postanowieniem z dnia 9 czerwca 2009r. – w części obejmującej egzekucję świadczeń alimentacyjnych za okres do dnia 9 lutego 2011r., bowiem uległy one przedawnieniu.

W pozwie zawarł też wniosek o zabezpieczenie jego powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie w/w tytułu egzekucyjnego z wniosku A. D. przez Komornika Sądowego J. G. przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w sprawie Kmp 4/14.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia.

Uznał, że powód nie uprawdopodobnił swojego roszczenia w takim znaczeniu, jak tego wymaga art.730 1 § 1 kc.

W zażaleniu na postanowienie powód J. D. domagał się jego zmiany poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w którym pozwana A. D. (wierzycielka) egzekwuje na swoją rzecz alimenty od powoda (dłużnika), prowadzonego w sprawie Kmp 4/14 przez Komornika Sądowego J. G. działającego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Powód zarzucił, że w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd Rejonowy – przy ocenie podstaw do udzielenia zabezpieczenia – przekroczył granice wniosku, dokonał wykładni przepisów nieobjętych wnioskiem i wyraził pogląd świadczący o kierunku ewentualnego rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie (zażalenie powoda – k.179).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda podlegało uwzględnieniu. Zgodzić się należy ze skarżącym, że na tym (wstępnym) etapie postępowania w sprawie Sąd Rejonowy poszedł zbyt daleko w ocenie przesłanek potrzebnych do udzielenia zabezpieczenia roszczenia. W uzasadnieniu wniosku o zabezpieczenie powód w istocie wywodził, że prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie XC1039/08 został zobowiązany do płacenia na rzecz A. D. alimentów w kwocie 1 300 zł miesięcznie (do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry). Pismem z dnia 10 lutego 2014r. Komornik Sądowy zawiadomił powoda o wszczęciu egzekucji alimentów, a jego zdaniem roszczenia alimentacyjne uległy przedawnieniu w części obejmującej trzyletni okres tj. do dnia 9 lutego 2011r. (tu skarżący odwołał się do treści art.137 § 1 kro).

Na tym etapie postępowania, gdy zachodzi jedynie potrzeba rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zważyć należało, że egzekucja alimentów wszczęta została w oparciu o prawomocny wyrok sądowy, który nakładał na powoda obowiązek płacenia pozwanej alimentów począwszy od chwili uprawomocnienia się wyroku, a więc na przyszłość (por. wyrok w sprawie XC 1039/08 – k.5 i 6). To w zestawieniu z treścią art.125 § 1 zd. 2 kc, bo mamy do czynienia ze świadczeniem okresowym stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem Sądu, może wskazywać, że roszczenie powoda zgłoszone w pozwie jest uprawdopodobnione w takim stopniu, jak tego wymaga art.730 1 § 1 kpc dla udzielenia zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Natomiast dalej idące oceny, w szczególności z uwzględnieniem uprzednio orzeczonej separacji między stronami i możliwych jej konsekwencji, w tym okoliczność czy mogło dojść do zawieszenia biegu przedawnienia dla tego rodzaju roszczeń (alimentacyjnych), są zastrzeżone dla ostatecznej oceny zasadności powództwa zgłoszonego w sprawie.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał, że na tym – wstępnym - etapie postępowania powód uprawdopodobnił swoje roszczenie, podobnie jak i interes prawny w domaganiu się udzielenia zabezpieczenia (w ujęciu art.730 1 § 1 i 2 kpc). Dlatego też zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego i udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku A. D. przez Komornika Sądowego J. G. przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kmp 4/14) na podstawie tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie XC 1039/08, opatrzonego klauzulą wykonalności przez ten Sąd postanowieniem z dnia 9 czerwca 2009r. – w części obejmującej egzekucję świadczeń alimentacyjnych za okres do dnia 9 lutego 2011r. Przyjęty sposób zabezpieczenia uwzględnia interesy obu stron (jak wymaga art.730 1 § 3 kpc), bowiem zapewnia należytą ochronę interesów powoda na czas trwania postępowania, a jednocześnie nie ogranicza pozwanej (wierzycielki) w egzekucji świadczeń alimentacyjnych za dalszy okres (nie objęty zabezpieczeniem) i na bieżąco.

Zmiany zaskarżonego orzeczenia Sąd odwoławczy dokonał na podstawie art.386 § 1 kpc w związku z art.397 § 2 kpc.