Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 728/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący:

SSA Ewa Tkocz (spr.)

Sędziowie:

SA Ewa Jastrzębska

SO del. Irena Rykała

Protokolant:

Justyna Zych

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2013 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa

J. B.

przeciwko

Skarbowi Państwa-Dyrektorowi Aresztu Śledczego w (...)

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 26 lutego 2013 r. sygn. akt I C 59/11

p o s t a n a w i a :

odrzucić apelację.

Sygn. akt I ACa 728/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił pozew w zakresie opisanym szczegółowo w punktach 1. i 2., w pozostałej części powództwo oddalił oraz orzekł o kosztach procesu. Odpis tego wyroku z pouczeniem o sposobie i terminie zaskarżenia – zgodnie z normą z art. 327 § 2 k.p.c. – doręczył osadzonemu w Zakładzie Karnym w R. powodowi w dniu 5 marca 2013r. (k. – 548).

W dniu 12 marca 2013r. do Sądu Okręgowego w Katowicach wpłynął wniosek powoda o „ustalenie obrońcy” w celu sporządzenia apelacji od wskazanego wyroku (k. – 551), który został uwzględniony postanowieniem tego Sądu z dnia 11 kwietnia 2013r. (k. – 562). Wyznaczony dla powoda przez Okręgową Radę Adwokacką w K. adwokat pismem z dnia 26 kwietnia 2013r. zwrócił się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, dokonując tejże czynności procesowej. Wskazał, że o ustanowieniu go pełnomocnikiem powoda dowiedział się dopiero w dniu 25 kwietnia 2013r., a zatem niedotrzymanie terminu przez powoda powstało z przyczyn od niego niezależnych i przez to niezawinionych (k. – 572).

Postanowieniem z dnia 6 maja 2013r. Sąd pierwszej instancji wniosek ten uwzględnił (k. – 577), następnie doręczył pełnomocnikowi powoda odpis wyroku z uzasadnieniem (k. – 603), który ten w ustawowym terminie zaskarżył apelacją (k. 604 – 605).

W odpowiedzi na apelację pozwany Skarb Państwa – Dyrektor Aresztu Śledczego w (...) wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja podlega odrzuceniu.

Sąd drugiej instancji władny jest – w razie przywrócenia przez sąd pierwszej instancji terminu do podjęcia czynności procesowej, w tym złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu tego wyroku z uzasadnieniem – zbadać zasadność tego przywrócenia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego podważenie przez sąd drugiej instancji prawidłowości postanowienia sądu pierwszej instancji o przywróceniu terminu do wniesienia środka odwoławczego w drodze podejmowanej w ramach art. 373 k.p.c. kontroli zachowania ustawowych wymagań co do tego środka powinno sprowadzać się do sytuacji, gdy w okolicznościach sprawy zachodzi pewna ku temu podstawa (por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1999r., III CKN 695/99, OSNC z 2000r., Nr 3, poz. 51), która w ocenie Sądu Apelacyjnego w rozpoznawanej sprawie występuje.

Przepis art. 168 § 1 k.p.c., który stanowił podstawę przywrócenia powodowi terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem, nie może być interpretowany w sposób rozszerzający, albowiem zasadą jest, że czynności procesowe powinny być dokonywane w terminie. O braku winy strony można mówić tylko wtedy, gdy istniała przyczyna, która spowodowała uchybienie terminowi. Przyczyna taka zachodzi wówczas, gdy dokonanie czynności było obiektywnie w ogóle niemożliwe jak również w przypadkach, w których w danych okolicznościach nie można było oczekiwać od strony, by zachowała dany termin procesowy.

Tymczasem wskazana we wniosku o przywrócenie terminu przyczyna uchybienia terminowi – uzyskanie wiedzy przez powoda jak i adwokata o wyznaczeniu go pełnomocnikiem już po upływie terminu do dokonania czynności procesowej – nie tylko nie uprawdopodobniła, by powód został całkowicie pozbawiony możliwości złożenia wniosku (np. niemożność nadania przesyłki w Zakładzie Karnym), ale również by istniały okoliczności, które mu to w pewnym stopniu uniemożliwiały (choroba, leczenie).

Podana we wniosku przyczyna nie uzasadniała zatem przywrócenia terminu, tym bardziej, że powód został prawidłowo pouczony o sposobie i terminie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz o dalszych czynnościach związanych z wniesieniem apelacji (k. – 544), a w terminie tygodniowym od otrzymania odpisu wyroku z pouczeniem złożył wniosek o ustanowienie pełnomocnika (k. – 551). Sporządzenie przez powoda pisma zawierającego to żądanie w terminie otwartym do domagania się sporządzenia uzasadnienia wyroku i nadanie go do Sądu przed jego upływem, nie pozwalają na uznanie, by został on w tym okresie pobawiony możliwości sporządzenia i złożenia wniosku innej treści, o którym zresztą został pouczony.

Z tych wszystkich przyczyn apelacja powoda jako wniesiona po upływie przepisanego terminu podlega odrzuceniu, o czym z mocy art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.