Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX K 61/16/K

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w IX Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Piesakowski

Protokolant: prot. sąd. Agnieszka Garbień

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-P. w K. M. P.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.04.2016, 29.08.2016, 7.11.2016, 5.12.2016 roku w K.

sprawy R. P. ( P. )

urodzonego (...) w K.

syna A. i A. z domu K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 września 2015 r. w K., wbrew przepisom Ustawy, posiadał znaczne ilości środków odurzających w postaci 70,2 g brutto (59,51 g netto) ziela konopi innych niż włókniste,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

I. oskarżonego R. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, stanowiącego występek z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy powołanego przepisu wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

II. na mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 kk wykonanie wymierzonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza ustalając okres próby na 3 (trzy) lata,

III. na mocy art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 44 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny przepadku na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci:

1)  worka foliowego z pakietem z folii aluminiowej z suszem roślinnym – całość w pudełku plastikowym,

2)  pakiety z folii aluminiowej z suszem roślinnym – całość w reklamówce foliowej z napisem (...),

3)  młynek koloru czerwonego zawierający susz roślinny,

4)  waga elektroniczna w opakowaniu ze śladowymi ilościami suszu roślinnego,

opisanych w wykazie dowodów rzeczowych z k. 42 pod poz. 1 – 4, przechowywanych w magazynie (...) i na zasadzie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 195 kkw zarządza ich zniszczenie,

IV. na mocy art. 71 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zobowiązania go do poddania się leczeniu w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej i oddaje go pod dozór kuratora,

V. na mocy art. 63 § 1 kk na poczet 1 (jednego) dnia z wymierzonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w dniu 22 września 2015 roku od godz. 8:05 do godz. 15:16,

VI. na zasadzie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. z 1983r. nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.902,45 (jeden tysiąc dziewięćset dwa, 45/100) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty i kwotę 1.722,45 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa, 45/100) złotych tytułem wydatków.