Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 1138/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Piotr Cięciwa

Sędziowie: S.O. Krystyna Pisarska

del. S.R. A. S. (sprawozdawca)

protokolant: sekr. sad. G. J.

przy udziale prokuratora Ireny Laury Łozowickiej

po rozpoznaniu dnia 5 grudnia 2016 roku w Ł.

sprawy J. G., syna J. i Z. z domu K., urodzonego w dniu (...) w S.,

oskarżonego z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej U. M.

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 18 maja 2016 roku sygn. akt II K 120/15

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 1 i 4 k.p.k., art. 627 k.p.k. i art. 636 § 1 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a.  w punkcie 4 wyroku orzeczony okres próby podwyższa do 5 (pięciu) lat;

b.  rozstrzygnięcie w punkcie 6 uzupełnia w ten sposób, że dodatkowo zasądza od oskarżonego J. G. na rzecz oskarżycielki posiłkowej U. M. kwotę 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

2.  w pozostałej części utrzymuje w mocy tenże wyrok;

3.  zasądza od oskarżonego J. G. rzecz oskarżycielki posiłkowej U. M. kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 920 (dziewięćset dwadzieścia) złotych tytułem kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

P. C. K. A. S.