Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 427/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Zbigniew Mierzejewski

Sędziowie: S.O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

S.O. Grzegorz Gała

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Anny Hejny

po rozpoznaniu dnia 8 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy T. G. , syna P. i B. z domu S., urodzonego (...) w Ł.

oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 25 stycznia 2016 roku sygn. akt VI K 77/15

na podstawie art. 437 k.p.k., art. 438 pkt 2 k.p.k. i art. 632 pkt 2 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok, w ten sposób, że uniewinnia oskarżonego T. G. od zarzucanych mu czynów;

2.  kosztami sądowymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Z. M. K. G. G.