Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 522/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

Sędziowie: S.O. Tomasz Pintara

del. S.R. S. M. (sprawozdawca)

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Jolanty Skowrońskiej

po rozpoznaniu dnia 27 października 2016 roku w Ł.

sprawy D. R., córki H. i K. z domu G., urodzonej (...) w R.,

oskarżonej z art. 218 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez pełnomocników wszystkich oskarżycieli posiłkowych oraz obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 27 listopada 2015 roku sygn. akt II K 884/13

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 k.p.k.

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kutnie.

K. P. T. S. M.