Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 932/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Zbigniew Mierzejewski (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Krystyna Pisarska

S.O. Grzegorz Gała

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Anny Hejny

po rozpoznaniu dnia 8 listopada 2016 roku w Ł.

sprawy J. W. , syna K. i A. z domu G., urodzonego w dniu (...) w Z.,

oskarżonego z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę i prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 27 kwietnia 2016 roku sygn. akt II K 371/15

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze i w tym zakresie sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zgierzu;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Z. B. kwotę 516,60 złotych (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

4.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Z. M. K. G. G.