Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1766/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia SO Jacek Kępa

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 r.

w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G.

przeciwko J. P.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 23 września 2016 r.

sygnatura akt I C 289/16

oddala apelację.

: