Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III APa 26/12

POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 2013 r.

Sąd Apelacyjny – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Andrzejewski (spr.)

Sędziowie: SA Grażyna Horbulewicz

SA Daria Stanek

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2013 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. L.

przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...). w G.

o zadośćuczynienie i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość

na skutek apelacji Z. L., Syndyka Masy Upadłości (...) w G.

postanawia:

odrzucić apelację powoda.

Sygn. akt III APa 26/12

Uzasadnienie:

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2012 r. Sąd Okręgowy – VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G. w pkt 1 zasądził solidarnie od pozwanych Syndyka Masy Upadłości (...) w G. kwotę 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami w ich ustawowej wysokości liczonymi w stosunku do pozwanego Syndyka Masy Upadłości (...) w G. od dnia 21 kwietnia 2011r., a od pozwanej (...) w G. od dnia 15 lipca 2011r.; w pkt 2 oddalił powództwo w pozostałym zakresie; w pkt 3 w rozliczeniu kosztów zastępstwa procesowego zasądził od powoda na rzecz pozwanych kwotę 1620 zł; w pkt 4 nakazał pobrać solidarnie od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 500 zł tytułem zwrotu części opłaty od pozwu, od uiszczenia której powód był zwolniony, odstępując od obciążania powoda pozostałą nieuiszczoną opłatą; w pkt 5 nakazał pobrać solidarnie od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 35,58 zł tytułem zwrotu części poniesionych wydatków w sprawie, odstępując od obciążania powoda wydatkami w pozostałym zakresie.

Apelacje od powyższego wyroku wywiódł powód, a także obaj pozwani.

Powód w swojej apelacji oznaczył wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 60 000,00 zł i zaskarżył wyrok w części, tj. 1. oddalającej roszczenie powoda Z. L. powyżej kwoty 60.000 zł, objętej punktem 1 wyroku; 2. oddalającej powództwo w pozostałym zakresie, objętej punktem 2 wyroku; 3. zasądzającej koszty zastępstwa procesowego od powoda na rzecz pozwanych, objętej punktem 3 wyroku; podnosząc szereg zarzutów.

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2012r. Sąd Okręgowy w Gdańsku – VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych /k. 400/.

Na zarządzenie sędziego /k. 401/ wezwano pełnomocnika powoda do uiszczenia opłaty od apelacji w kwocie 3000 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia apelacji /k. 417/. Zobowiązanie pełnomocnik otrzymał w dniu 27 sierpnia 2012r. /k. 421/.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2012r. pełnomocnik powoda ograniczył wartość przedmiotu zaskarżenia apelacji do kwoty 49 500 zł. Z powołaniem się na art. 35 i 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przesłał w załączeniu opłatę podstawową od apelacji w wysokości 30 zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2011r. zobowiązano pełnomocnika powoda do uzupełnienia braku apelacji poprzez uiszczenie opłaty od apelacji w kwocie 2445 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia apelacji /k. 455, 457/. Wezwanie do usunięcia braków apelacji pełnomocnik powoda odebrał w dniu 3 grudnia 2012r. /k. 463/.

Zobowiązania pełnomocnik nie wykonał w zakreślonym terminie.

Stosownie do treści art. 373 k.p.c., Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, apelacja ulega odrzuceniu.

Wyjaśnić można, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzi podstawa do opłacenia apelacji opłatą podstawową – 30 zł, nawet po ograniczeniu wartości przedmiotu zaskarżenia do kwoty 49 500 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /tekst jednolity: Dz.U.2010.90.594/ w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Przywołany przepis był przedmiotem analizy Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2008r., sygn. akt II PK 6/08, LEX nr 785522, wyraził stanowisko, że art. 35 ust. 1 zdanie drugie ustawy z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczy spraw, w których wartość przedmiotu sporu, a nie wartość przedmiotu zaskarżenia, przewyższa kwotę 50.000 zł.

Podkreślenia zatem wymaga, że decydującą, dla wyjątku ustanowionego w zdaniu drugim przywołanego przepisu, jest wartość przedmiotu sporu, a nie wartość przedmiotu zaskarżenia. Innym słowy, zmodyfikowanie wartości przedmiotu zaskarżenia do kwoty 49 500 zł nie zmniejszyło wartości przedmiotu sporu poniżej granicy 50 000 zł, a tym samym wywiedziona apelacja podlega opłacie stosunkowej, do uzupełnienia której pełnomocnik powoda został prawidłowo wezwany i braku którego nie usunął.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd Apelacyjny odrzucił apelację na mocy art. 373 k.p.c. orzekając, jak w sentencji.