Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.1084/16el

POSTANOWIENIE

Dnia 26.10.2016r.

Sąd Okręgowy wS.Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w S. Witold Galewski

Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S.– Ireny Wojcieszak

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego M. H. s. J. o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary poza zakładem karnym, w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.43 la § 1 kkw w zw. z art.43 la § 3 kkw w zw. z art.43 le § 1 kkw i art.43 lb kkw oraz art.43 la § 6kkw

postanawia:

udzielić skazanemu M. H. s. J. i E., ur. dnia (...) w G., nr PESEL (...) zezwolenia na odbycie kary zastępczej 132 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w G.z dnia 27.06.2014r., sygn. akt IX K 562/14 za czyn z art.178a§1kk oraz kary zastępczej 90 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 20.05.2014r., sygn. akt II K 603/14 za czyn z art.178a§1kk, poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, w ten sposób, że:

I.  na podstawie art.43na ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) nakłada na skazanego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu, t.j. w mieszkaniu położonym w miejscowości: (...)-(...) G., P.. D. (...) Al. (...) (...);

II.  na podstawie art.43na pkt 1, 8, 10 kkw określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu, t.j.

a). od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 – od dnia 27.10.2016r. do dnia 9.11.2016r. - w celu poszukiwania pracy zarobkowej;

b). w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00 - w celu utrzymywania więzi rodzinnych;

III.  na podstawie art.43 nb § 1 kkw w zw. z art.72§1 pkt 4,5 i 7 kk nakłada na skazanego obowiązki w postaci:

-.

-

wykonywania pracy zarobkowej;

-

powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających;

-

unikania kontaktów ze środowiskiem przestępczym;

IV.  na podstawie art.43 lh § 1 pkt 1 kkw, określa, iż kontrolowanie zachowania w miejscu stałego pobytu, wymaga założenia na nogę skazanego nadajnika oraz zainstalowania w miejscu jego stałego pobytu, stacjonarnego urządzenia monitorującego,

V.  na postawie art.43 lh § 1 pkt 2 kkw, wyznacza skazanemu termin 24 godzin od daty ogłoszenia postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego celem zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu (nr tel. (...) ) gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego i założenia nadajnika;

VI.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych w części dotyczącej wydatków i obciążyć nimi Skarb Państwa;

UZASADNIENIE

Skazany M. H. wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego wskazując na swoją trudną sytuację zdrowotną (problemy ortopedyczne z kolanem) i konieczność poddania się zabiegowi chirurgicznemu, celem uniknięcia zwapnienia stawu.

Wniosek jest zasadny.

Z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 19.08.2016r. wynika, że M. H. od dnia 17.07.2016r. odbywa karę zastępczą 132 dni pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w G.z dnia 27.06.2014r., w sprawie IX K 562/14 za czyn z art.178a§1kk oraz karę zastępczą 90 dni pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 20.05.2014r., w sprawie II K 603/14 za czyn z art.178a§1kk.

Spełnione, zatem zostały przesłanki formalne określone w treści art.43 la§1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), a mianowicie wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny oraz jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary.

Skazany posiada również stałe miejsce pobytu, tj. (...)-(...) G., P.. D. (...) Al. (...), w którym zamieszkuje sam. Wynika to z pisma skazanego z dnia 26.09.2016r. załączonego do akt przedmiotowej sprawy. Z dokumentu tego wynika również, że skazany jest właścicielem zarówno położonej przy (...) (...), jak i znajdujących się na niej nieruchomości. Nadto, udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno – organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego, zwane dalej „warunkami technicznymi”.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Przepisy cyt. Ustawy stosuje się odpowiednio do skazanego któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku, a także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo (art.43 lb).

Należy również wskazać, iż jak wynika informacji z (...)z dnia 19.07.2016r. skazany w przeszłości nie był karany sądownie. Nadto, do dnia 26.10.2016r. tj. do momentu posiedzenia Sąd w przedmiocie wniosku o (...) skazany nie dopuścił się żadnego przestępstwa. To oznacza, że popełnienie przez skazanego przypisanego przestępstwa z art.178a§1kk, było zdarzeniem incydentalnym.

Odnosząc się do zachowania skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności to, jak wynika z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S., nie był on nagradzany regulaminowo, ani karany dyscyplinarnie. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych jest regulaminowy. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej.

Skazany, karę odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Właściwie realizuje zadania wynikające z indywidualnego programu oddziaływania. Został zgłoszony na program dla osób skazanych z art.178a§1kk. Kontakt zewnętrzny w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń utrzymuje z byłą żoną. Do popełnionych czynów, ma krytyczny stosunek. Po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Z ustaleń od Policji wynika, że zachowanie skazanego na wolności nie budziło żadnych zastrzeżeń. Stwierdzić więc należy, że skazany nie jest sprawcą, co do którego względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji przemawiałyby za celowością odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego. Zdaniem Sądu, odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia jej celów.

Uwzględniając dotychczasową postawę i zachowanie skazanego, należy bez wątpienia uznać, iż wniosek M. H. o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest zasadny.

Z tego powodu, należało postanowić jak wyżej.

O kosztach postępowania przed sądem orzeczono na podstawie przepisu art. 626§1kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.