Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.1507/16el

POSTANOWIENIE

Dnia 22.11.2016r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w S. Tadeusz Stodoła

Protokolant st. sekr. sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S.– Dariusza Iwanowicza

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w C. wniosku skazanego D. K. (K.) s. R.

o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.15§1 kkw w związku z art.43 la § 1 pkt 4 kkw

postanowił:

1.  umorzyć postępowanie wykonawcze w przedmiocie zezwolenia skazanemu D. K. (K.) s. R. zezwolenia na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, kary 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B.;

2.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych w części dotyczącej wydatków i obciążyć nimi Skarb Państwa

UZASADNIENIE

Skazany D. K. wystąpił do Sądu z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary poza zakładem karnym, w systemie dozoru elektronicznego. Uzasadnił go chęcią poprawienia stosunków z rodziną, możliwością podjęcia pracy oraz spłatą zaległości alimentacyjnych.

Z ustaleń wynika, że skazany przebywa w Areszcie Śledczym w C., gdzie odbywa karę 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w B.

Z treści art.43 la§1 pkt 4 kkw wynika, że zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego można udzielić wobec skazanego, jeżeli osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę o której mowa w art.43h § 3kkw. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru stacjonarnego jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do Sądu, obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Z nadesłanej tutejszemu Sądowi informacji U. P. D. z dnia 9.11.2016r. wynika, że matka skazanego I. K. nie wyraziła zgody na odbywanie przez D. K. kary w systemie dozoru elektronicznego pod wskazanym we wniosku adresem, tj. (...)-(...) B., ul. (...).

Zatem, nie ulega wątpliwości, że wniosek skazanego nie spełnia warunku formalnego wynikającego z treści art.43 la § 1 pkt 4 kkw do ubiegania się o udzielenie mu takiego zezwolenia, ze względu na nie wyrażenie zgody przez matkę skazanego na wspólne z nim zamieszkiwanie pod adresem: (...)-(...) B., ul. (...).

W tej sytuacji więc, zdaniem Sądu, należy uznać, iż zachodzi negatywna przesłanka, która wyłącza możliwość rozpoznania wniosku skazanego o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Dlatego też, mając na uwadze treść przepisu art.15§1 kkw, należało postanowić jak wyżej.

O kosztach postępowania przed sądem orzeczono na podstawie przepisu art. 626§1kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.