Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX C 129/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 24 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Arkadiusz Grzelczak

Protokolant: Paulina Konecka

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 r. S.

sprawy z powództwa A. N.

przeciwko AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

- zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kpc)

I. oddala powództwo

II. znosi koszty postępowania sądowego między stronami

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 23 września 2016 r. A. N. wniosła przeciwko AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. pozew o zwolnienie od egzekucji zajętego przez Komornika Sądowego M. P. w sprawie o sygn. akt KM 448819/15 ruchomości w postaci samochodu R. (...) nr rej (...) nr VIN (...) oraz o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż wobec ruchomość należy do majątku wspólnego małżonków A. i dłużnika R. N..

Pozwany w odpowiedzi na pozew k 37 nie uznał powództwa, wnosząc jednocześnie o oddalenie go i o zasądzenie od powódki na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podał, że nie doszło do zajęcia ruchomości i pozew jest przedwczesny.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pismem z dnia 15 września 2015r pozwany AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. złożył do Komornika Sądowego M. P. wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi R. N. wraz z wnioskiem o zajęcie m.in. mienia ruchomego.

Okoliczność bezsporna a nadto dowód:

- wniosek o wszczęcie egzekucji k 1 akt Km 448819/15

W dniu 19 08 2016 Komornik Sądowy wezwał dłużnika do podstawienia ruchomości R. (...) nr rej (...) nr VIN (...) w sprawie Km 448819/15 do zajęcia do kancelarii komornika w W. .

Okoliczność bezsporna a nadto dowód:

- wezwanie - k. 21 akt Km 448819/15

Postanowieniem z dnia 23 września 2016r Komornik Sądowy oddalił wniosek wierzyciela o zwolnienie spod zajęcia samochodu R. (...) nr rej (...) nr VIN (...) w związku z faktem, iż nie doszło do zajęcia przedmiotowej ruchomości.

Okoliczność bezsporna a nadto dowód:

- postanowienie z dnia 23 09 2016r k -23

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się niezasadne.

Podstawę prawną wytoczonego powództwa stanowił art. art. 841 § 1 k.p.c., który stanowi, że osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Zgodnie z §3 tego artykułu powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Jak ustalił Sąd w dniu orzekania sporna rzecz ruchoma nie została zajęta przez komornika sądowego M. P..

Wobec powyższego na dzień orzekania brak było podstaw do zwolnienia spod egzekucji rzeczy, która nie była zajęta - prowadzona egzekucja nie narusza żadnych praw powoda co spornej ruchomości.

Orzekając o kosztach procesu sąd przyjął za podstawę art. 102 kpc .

Zdaniem Sądu z uwagi na fakt, iż stronami postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel i dłużnik to Sąd oceniając podstawę zasądzenia kosztów postępowania, zauważa, iż powódka składając pozew nie mogła jako osoba trzecia skutecznie zapoznać się z aktami egzekucyjnymi. Jak wskazała powódka pozostaje w separacji z mężem toczy się postępowanie rozwodowe, utrzymuje dziecko na które nie otrzymuje faktycznie środków finansowych z tytułu alimentów. Nadto należy zauważyć, iż fakt wprowadzenia przez ustawodawcę przepisów pozwalających egzekwować należności poza właściwością skutkuje kuriozalnymi czynnościami komornika jak wezwanie dłużnika do podstawienia ruchomości do kancelarii oddalonej o kilkaset kilometrów, zamiast wykonać czynność wynikającą z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Mając powyższe na uwadze oraz sytuację osobistą i majątkową powódki zasadnym zdaniem Sądu było podjęcie rozważań co do zniesienia kosztów procesu między stronami.

Z tych względów zdaniem Sądu na podstawie art. 102 kpc zasadnym było odstąpienie od obciążania kosztami powódki za niniejsze postepowanie sądowe.