Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 703/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Marzena Eichstaedt

Sędziowie: SO Jarosław Pawlak

SO Beata Matysik (spr.)

Protokolant: staż. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w O.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 18 marca 2016 roku, sygn. akt V GC 762/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„I. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w O. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w O. kwotę 4.837,82 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami
od dnia 02 listopada 2013 roku do dnia zapłaty i oddala powództwo w pozostałym zakresie;

II. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w O. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w O. kwotę 2.703,10 zł (dwa tysiące siedemset trzy złote dziesięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III. nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych:

- od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwotę 39,00 zł (trzydzieści dziewięć złotych),

- od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w O. kwotę 91,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden złotych).”;

2. oddala apelację w pozostałym zakresie;

3. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w O. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwotę 405,00 zł (czterysta pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Marzena Eichstaedt Jarosław Pawlak Beata Matysik