Pełny tekst orzeczenia

  Sygn. akt V Ka 612/16

V Kz 331/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska

Sędziowie: S.O. Tomasz Pintara (sprawozdawca)

del. S.R. S. M.

protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Jolanty Skowrońskiej

po rozpoznaniu dnia 27 października 2016 roku w Ł.

sprawy T. M. , syna W. i J. z domu S., urodzonego (...) w S.,

S. L., syna M. i K. z domu B., urodzonego (...) w Ł.,

M. Z., syna J. i I. z domu S., urodzonego (...) w Ł.,

R. K., syna T. i M. z domu D., urodzonego (...) w S.

Z. L., syna M. i K. z domu B., urodzonego (...) w S.,

D. S., syna B. i M. z domu P., urodzonego (...) w Ł.,

S. S. (2), syna B. i M. z domu P., urodzonego (...) w Ł.,

N. D., syna M. i D. z domu G., urodzonego (...) w Ł.

oskarżonych z art. 279 § 1 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionych przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (...) Sp. z o.o. w Ł., prokuratora, oskarżonego N. D., obrońców oskarżonych R. K., M. Z., S. L., Z. L., D. S. i S. S. (2)

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 18 grudnia 2015 roku sygn. akt II K 325/14

oraz zażalenia oskarżonego N. D. i obrońcy oskarżonych R. K. i M. Z.

na postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 9 marca 2016 roku

w przedmiocie kosztów

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 k.p.k.

uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżone postanowienie w stosunku do oskarżonych T. M., S. L., Z. L., D. S., S. S. (2), R. K., N. D. i M. Z. i sprawę przekazuje w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łowiczu.

K. P. T. S. M.