Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 119/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Szymański

Protokolant: Wioletta Kurpiewska - Baran

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa B. C.

przeciwko H. J.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego H. J. na rzecz powoda B. C. kwotę 18581,08 zł (osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych osiem groszy) z odsetkami od kwoty 14292,49 zł (czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dziewięć groszy) od dnia 29 października 2012 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 4288,59 zł (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 19 marca 2014 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego H. J. na rzecz powoda B. C. kwotę 3347 zł (trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, a dalej idące żądanie powoda oddala.

SSR Paweł Szymański