Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Cz 732/13

POSTANOWIENIE

Dnia 29 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariola Watemborska (spr.)

Sędziowie SO: Andrzej Jastrzębski, Mariusz Struski

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2013 roku w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. D.

przeciwko (...) S.A. w W.

o odszkodowanie

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Lęborku

z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. akt I C 349/12

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Sygn. akt IV Cz 732/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Lęborku odrzucił apelację powoda S. D., od wyroku Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 30 września 2013 roku wydanego w sprawie I C 349/12. W uzasadnieniu stwierdził, że apelacja wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego nie została opłacona, co skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 370 k.p.c.

Powód zaskarżył powyższe postanowienie zażaleniem, domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu wskazał, że skarżone orzeczenie zostało oparte na nieobowiązującym obecnie art. 130 2 § 3 k.p.c., który umożliwiał odrzucenie nieopłaconej apelacji wniesionej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, bez wzywania do uiszczenia należnej opłaty.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie

Z treści uzasadnienia skarżonego orzeczenia wynika, iż podstawę jego wydania stanowił art. 370 k.p.c. w zw. z art. 130 2 § 3 k.p.c. Drugi z wymienionych przepisów umożliwiał m.in. odrzucenie nieopłaconej apelacji wnoszonej przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego, bez wzywania tego ostatniego do jej uzupełnienia. Przywołany przepis art. 130 2 § 3 został z dniem 1 lipca 2009 roku uchylony, przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W obecnie obowiązującym, po uchyleniu art. 130 2 § 3 k.p.c., stanie prawnym brak jest przepisu pozwalającego na odrzucenie bez wezwania o uiszczenie należnej opłaty stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia wniesionego przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego środka odwoławczego lub środka zaskarżenia, który nie został w ogóle opłacony lub został opłacony w nienależytej wysokości. Oznacza to konieczność wdrożenia trybu naprawczego określonego w art. 130 § 1 k.p.c. (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2012 r., I CSK 532/11 – za pośrednictwem Systemu Informacji Prawnej Lex).

Odnosząc powyższe rozważania do realiów rozpoznawanej sprawy należało stwierdzić, iż Sąd I instancji był zobowiązany wezwać pełnomocnika powoda do opłacenia apelacji w trybie art. 130 § 1 k.p.c., a dopiero w przypadku niewypełnienia powyższego zobowiązania w wyznaczonym terminie, był uprawniony od jej odrzucenia na podstawie art. 370 k.p.c.

Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 kpc uchylił zaskarżone orzeczenie.