Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt: V K 91 / 16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 24 października 2016r.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie V Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Adam Radziszewski

Protokolant: sekr. sąd. Ewa Wepa

przy udziale Prokuratora: Mariusza Ejflera

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.10.2016r.

sprawy D. K. , urodzonego (...) w K.

syna W. i A. z d. G.

skazanego:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 10 marca 2006r. (sygn. akt: II K 51/05), utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 19 lipca 2006r. (sygn. akt: V Ka 697/06),

- za czyn z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i 65 kk, popełniony w okresie od kwietnia 1998r. do dnia 21.10.1999r., na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

- za czyn z art. 229 § 3 kk, popełniony w dniu 21.10.1999r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- za czyn z art. 245 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od dnia 23.10.1999r. do dnia 19.01.2000r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono, na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk, karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 25.02.2001r. do dnia 28.02.2001r..

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2009r. (sygn. akt: II K 645/08), prawomocnym z dniem 30.01.2009r., za czyny z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, popełnione w okresie od dnia 31.03.2004r. do dnia 15.01.2006r., w okresie od listopada 2005r. do dnia 15.01.2006r. oraz w okresie od początku 2005r. do czerwca 2005r., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

3.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2010r. (sygn. akt: XVIII K 80/10), prawomocnym z dniem 30.04.2010r., za trzy czyny z art. 291 § 1 kk, popełnione odpowiednio: w bliżej nieustalonej dacie w październiku 2004r., w dacie bliżej nieustalonej na przełomie sierpnia i września 2005r. oraz w dacie bliżej nieustalonej w październiku 2004r., na kary 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności za każdy z czynów, na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk wymierzono D. K. karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

4.  wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2011r. (sygn. akt: XVIII K 32/11), utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2011r. (sygn. akt: II AKa 286/11), na mocy którego połączono kary pozbawienia wolności z osobna wymierzone wyrokami w sprawach o sygn. akt: II K 51/05, II K 645/08 oraz XVIII K 80/10, wymierzając jedną karę łączną w wymiarze 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności – na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono D. K. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w podlegających łączeniu sprawach: od dnia 25.02.2001r. do dnia 28.02.2001r. oraz od dnia 25.09.2006r. do dnia 12.04.2011r. Powyższą karę łączną, w pozostałym do wykonania wymiarze skazany odbył w całości w okresie od dnia 12.04.2011r. do dnia 22.09.2012r.

5.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2013r. (sygn. akt: XVIII K 145/12), zmienionym w części wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2013r. (sygn. akt: II AKa 369/13),

- za czyn z art. 258 § 3 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, popełniony w okresie od co najmniej początku 2000r. do dnia 06.10.2001r., na karę 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 163 § 3 kk w zw. z art. 163 § 1 pkt 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, popełniony w dniu 23.06.2000r., na karę 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk, popełniony w dniu 19.03.2001r., na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono, na podstawie art. 85 kk i art. 88 kk, karę łączną 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 06.10.2001r. do dnia 31.03.2004r. Odbywanie orzeczonej kary pozbawienia wolności skazany rozpoczął w dniu 25.03.2013r.

6.  wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 27 lutego 2013r. (sygn. akt: V K 53/07) zmienionym w części wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016r. (sygn. akt: II AKa 194/15),

- za czyn z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, popełniony w bliżej nieustalonym dniu w okresie między 23 a 25.09.2005r., na karę dożywotniego pozbawienia wolności – na podstawie art. 40 § 2 kk orzeczono nadto wobec skazanego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych na okres 10 (dziesięciu) lat,

- za czyn z art. 158 § 1 kk, popełniony w dniu 19.06.2005r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk, popełniony w bliżej nieustalonym czasie, na karę 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 258 § 3 kk, popełniony w okresie co najmniej od dnia 31.03.2004r. do kwietnia 2005r., na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, popełniony w bliżej nieokreślonym okresie w czerwcu 2004r., na karę dożywotniego pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 171 § 1 kk w zb. z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, popełniony w okresie od dnia 31.03.2004r. do kwietnia 2005r., na karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 229 § 3 kk, popełniony w dniu 21.10.1999r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 291 § 1 kk, popełniony w bliżej nieokreślonym dniu, nie wcześniej niż 04.04.2005r. nie później jednak niż przed 15.01.2006r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 263 § 2 kk, popełniony w okresie od lipca 2005r. do nieustalonego dnia przed styczniem 2006r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

którym to wyrokiem wymierzono, na podstawie art. 85 kk i art. 88 kk, karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresów rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 15.01.2006r. do dnia 25.09.2006r. oraz od dnia 22.09.2012r. do dnia 27.02.2013r.

ORZEKA:

I.  na podstawie art. 568a § 1 pkt 2 kpk, art. 569 § 1 i § 2 kpk, art. 85 § 1 i 2 kk oraz art. 88 kk – przy zastosowaniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, łączy kary łączne wymierzone wyrokami opisanymi w pkt 5 i 6 komparycji wyroku w sprawach o sygn. akt: XVIII K 145/12 oraz V K 53/07 i wymierza skazanemu D. K. karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 577 kpk oraz art. 63 § 1 kk, na poczet orzeczonej w pkt I niniejszego wyroku kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w podlegających łączeniu sprawach: od dnia 06.10.2001r. do dnia 31.03.2004r., od dnia 15.01.2006r. do dnia 25.09.2006r. oraz od dnia 22.09.2012r. do dnia 24.10.2016r.,

III.  stwierdza, iż pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu,

IV.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie dotyczącym objęcia niniejszym wyrokiem łącznym kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym opisanym w pkt 4 komparycji wyroku w sprawie o sygn. akt: XVIII K 32/11,

V.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. B. Kancelaria Adwokacka w W.al. (...), lok. (...), (...) W., kwotę 295,20,-zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100), zawierającą należny podatek VAT, należną z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

VI.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego D. K. od ponoszenia kosztów postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Na podstawie zgromadzonego oraz ujawnionego w toku rozprawy głównej materiału dowodowego, Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 10 marca 2006r. (sygn. akt: II K 51/05 ), D. K. został skazany za następujące przestępstwa:

- za czyn z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 kk, popełniony w okresie od kwietnia 1998r. do dnia 21.10.1999r., na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 229 § 3 kk, popełniony w dniu 21.10.1999r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz

- za czyn z art. 245 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w okresie od dnia 23.10.1999r. do dnia 19.01.2000r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

Na podstawie art. 85 kk oraz art. 86 § 1 kk skazanemu wymierzono karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 25.02.2001r. do dnia 28.02.2001r. Powyższy wyrok został następnie utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 19 lipca 2006r. (sygn. akt: V Ka 697/06). Orzeczoną karę łączną pozbawienia wolności skazany odbywał w okresie od dnia 25.09.2006r. do dnia 12.04.2011r. /k. 32-35, k. 46-47 oraz k. 946 akt sprawy II K 51/05 Sądu Rejonowego w Płońsku/.

Następnie, wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2009r. (sygn. akt: II K 645/08 ), D. K. został skazany za ciąg przestępstw kwalifikowanych z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, popełnionych w okresach od dnia 31.03.2004r. do dnia 15.01.2006r., od listopada 2005r. do dnia 15.01.2006r. oraz od początku 2005r. do czerwca 2005r., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Powyższy wyrok uprawomocnił się z dniem 30.01.2009r. /k. 65-65v/.

D. K. został skazany ponownie wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2010r . (sygn. akt: XVIII K 80/10 ), za trzy czyny z art. 291 § 1 kk, popełnione odpowiednio: w bliżej nieustalonej dacie w październiku 2004r., w bliżej nieustalonej dacie na przełomie sierpnia i września 2005r. oraz w bliżej nieustalonej dacie w październiku 2004r., na kary 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności za każdy z czynów. Powyższym wyrokiem orzeczono wobec skazanego, na podstawie art. 85 kk oraz art. 86 § 1 kk, karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Powyższy wyrok uprawomocnił się z dniem 30.04.2010r. /k. 37-39/.

Wyrokiem łącznym z dnia 12 kwietnia 2011r. (sygn. akt: XVIII K 32/11 ), Sąd Okręgowy w Warszawie połączył kary pozbawienia wolności orzeczone z osobna wyrokami w w/wym. sprawach o sygn. akt: II K 51/05, II K 645/08 oraz XVIII K 80/10, wymierzając D. K. jedną karę łączną w wymiarze 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej Sąd zaliczył D. K. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w podlegających łączeniu sprawach: od dnia 25.02.2001r. do dnia 28.02.2001r. oraz od dnia 25.09.2006r. do dnia 12.04.2011r. Powyższy wyrok został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2011r. (sygn. akt: II AKa 286/11), zaś orzeczoną karę łączną, w pozostałym do wykonania jej wymiarze, skazany odbył w całości w okresie od dnia 12.04.2011r. do dnia 22.09.2012r.

/k. 32-35, 41-43v oraz k. 131 i 138 akt sprawy XVIII K 32/11 Sądu Okręgowego w Warszawie/

D. K. został następnie skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2013r. (sygn. akt: XVIII K 145/12 ), zmienionym w części wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2013r. (sygn. akt: II AKa 369/13) na kary:

- 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 258 § 3 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, popełniony w okresie od co najmniej początku 2000r. do dnia 06.10.2001r.,

- 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 163 § 3 kk w zw. z art. 163 § 1 pkt 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, popełniony w dniu 23.06.2000r. oraz

- 3 (trzech) lat pozbawienia wolności za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk, popełniony w dniu 19.03.2001r.

Na podstawie art. 85 kk oraz art. 88 kk skazanemu wymierzono karę łączną 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 06.10.2001r. do dnia 31.03.2004r. oraz od dnia 25.03.2013r. do dnia 25.11.2013r. Począwszy od dnia 25.03.2013r. skazany nieprzerwanie odbywa orzeczoną w przedmiotowej sprawie karę łączną pozbawienia wolności, zaś przewidywany termin końca kary określono na dzień 24.09.2035r. /k. 32-35, 50-63/.

D. K. został także skazany na mocy wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 27 lutego 2013r. (sygn. akt: V K 53/07 ), który zmieniono następnie w części wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016r. (sygn. akt: II AKa 194/15), na kary:

- dożywotniego pozbawienia wolności za czyn z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, popełniony w dniu 23.09.2005r. Na podstawie art. 40 § 2 kk, orzeczono nadto wobec skazanego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych na okres 10 (dziesięciu) lat,

- 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 158 § 1 kk, popełniony w dniu 19.06.2005r.,

- 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności za czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk, popełniony w bliżej nieustalonym czasie,

- 3 (trzech) lat pozbawienia wolności za czyn z art. 258 § 3 kk, popełniony w okresie co najmniej od dnia 31.03.2004r. do kwietnia 2005r.,

- dożywotniego pozbawienia wolności za czyn z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, popełniony w bliżej nieokreślonym czasie w czerwcu 2004r.,

- 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności za czyn z art. 171 § 1 kk w zb. z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, popełniony w okresie od dnia 31.03.2004r. do kwietnia 2005r.,

- 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności za czyn z art. 229 § 3 kk, popełniony w dniu 21.10.1999r.,

- 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 291 § 1 kk, popełniony w bliżej nieokreślonym dniu, nie wcześniej niż 04.04.2005r., nie później jednak niż przed 15.01.2006r. oraz

- 1 (jednego) roku pozbawienia wolności za czyn z art. 263 § 2 kk, popełniony w okresie od lipca 2005r. do nieustalonego dnia przed styczniem 2006r.

Wobec D. K. orzeczono, na podstawie art. 85 kk oraz art. 88 kk, karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności, z zaliczeniem na jej poczet okresów rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie: od dnia 15.01.2006r. do dnia 25.09.2006r. oraz od dnia 22.09.2012r. do dnia 27.02.2013r. W niniejszej sprawie stosowano wobec skazanego D. K. tymczasowe aresztowanie w toku postępowania międzyinstancyjnego, do dnia 25.03.2013r., z którym to dniem wprowadzono mu do wykonania karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie Sądu Okręgowego w Warszawie o sygn. akt: XVIII K 145/12. /k. 5-19, 32-35/.

Z mocy art. 570 kpk, w dniu 08.06.2016r., mając na względzie przesłanki art. 568a § 1 pkt 2 kpk oraz art. art. 569 § 1 i 2 kpk, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec skazanego D. K..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na wstępie podnieść należy, iż w myśl art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20 marca 2015r., poz. 396), przepisów rozdziału IX kodeksu karnego, w brzmieniu nadanym wskazaną powyżej ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem jej wejścia w życie, tj. przed dniem 01.07.2015r., chyba, że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie tej ustawy. Odnosząc powyższą regulację do realiów niniejszej sprawy zważyć należy, że ostatni wyrok skazujący, wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 27 lutego 2013r. (sygn. akt: V K 53/07), uprawomocnił się z dniem 14.04.2016r., zaś na jego mocy D. K. został skazany na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Mając zatem na względzie przewidziane w art. 88 kk zasady wymiaru kary łącznej w takim przypadku, a także obligatoryjny charakter tego przepisu oraz analogiczne jego brzmienie zarówno przed, jak i po nowelizacji dokonanej wskazaną powyżej ustawą, Sąd nie znalazł podstaw do stosowania art. 4 § 1 kk w zakresie, w jakim nakazuje stosowanie ustawy obowiązującej poprzednio, gdy jest ona względniejsza dla sprawcy. W związku z powyższym podstawę przedmiotowego wyroku łącznego Sąd oparł na przepisach w brzmieniu obowiązującym po dniu 01.07.2015r.

W świetle tychże uregulowań, stosownie do treści art. 85 § 1 i 2 kk, Sąd w wyroku łącznym orzeka karę łączną wówczas, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, zaś podstawę orzeczenia kary łącznej stanowią wymierzone i podlegające wykonaniu, w całości lub w części, kary lub kary łączne wymierzone za te przestępstwa. Z kolei zaś, zgodnie z art. 85 § 3 i 3a kk, jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, tak orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Jeżeli zaś wykonywana lub orzeczona kara, o której mowa wyżej, stanie się następnie podstawą orzeczenia kary lub kar łącznych, zakaz łączenia kar odnosi się również do tej kary lub kar łącznych.

Mając na względzie powyższe, Sąd orzekł o połączeniu kary łącznej 25 lat pozbawienia wolności orzeczonej wobec D. K. wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie o sygn. akt: XVIII K 145/12 z karą łączną dożywotniego pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 27 lutego 2013r., w sprawie o sygn. akt: V K 53/07. Wskazać bowiem należy, iż w powyższym wypadku spełnione zostały przesłanki z art. 85 § 1 i 2 kk. Skazany D. K. popełnił 9 przestępstw, za które orzeczono dwie kary łączne podlegające łączeniu na podstawie art. 88 kk. Żaden ze wskazanych 9 czynów nie został przy tym popełniony w czasie po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary łącznej wymierzonej drugim z wyroków.

Orzekając w zakresie wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności, Sąd zaś kierował się treścią art. 88 kk, który stanowi, że jeżeli najsurowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających się przestępstw jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, orzeka się tę karę jako karę łączną. Wobec faktu więc, iż najsurowszą z podlegających łączeniu kar wymierzonych wobec D. K., jest kara łączna dożywotniego pozbawienia wolności, orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 27 lutego 2013r. (sygn. akt: V K 53/07), karę w tym wymiarze należało orzec jako karę łączną w niniejszym postępowaniu.

Stosownie do treści art. 577 kpk Sąd zaliczył D. K. na poczet orzeczonej kary łącznej okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w podlegających łączeniu sprawach, tj. okresy tymczasowego aresztowania w obu sprawach oraz okres odbytej częściowo kary łącznej 25 lat pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie V K 53/07, a więc okresy: od dnia 06.10.2001r. do dnia 31.03.2004r., od dnia 15.01.2006r. do dnia 25.09.2006r. oraz od dnia 22.09.2012r. do dnia 24.10.2016r.

Mając na względzie, iż wyroki wydane w podlegających łączeniu sprawach zawierają także inne, niepodlegające łączeniu rozstrzygnięcia, Sąd pozostawił je w tym zakresie do odrębnego wykonania.

Z uwagi na wykonanie przez skazanego w całości kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2011r. (sygn. akt: XVIII K 32/11), a zatem zaistnienie wynikającej a contrario z treści art. 85 § 2 kk negatywnej przesłanki do połączenia powyższej kary łącznej z innymi karami wymierzonymi skazanemu, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 572 kpk, umorzył postępowanie w tym zakresie.

W myśl art. 618 § 1 pkt 11 kpk oraz zgodnie z treścią § 17 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U.2015.1801), Sąd orzekł o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu D. K. z urzędu. Mając zaś na względzie sytuację materialną skazanego, wynikającą choćby z długości dotychczasowego jego pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej, a także uwzględniając wymiar orzeczonej wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności, Sąd, na podstawie art. 624 § 1 kpk, zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.