Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 195/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Zaryczny

Protokolant: sekr. Aldona Pierz

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. w Gorlicach

sprawy z powództwa M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi (...) w G.

przeciwko T. G. (1)

o zapłatę

utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty z dnia 21.01.2015r. wydany przez tut. Sąd w postępowaniu nakazowym do sygn. akt (...).

SSR Joanna Zaryczny

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

G., (...)

SSR Joanna Zaryczny

UZASADNIENIE

do wyroku Sądu Rejonowego w Gorlicach

z dnia 22.09.2016r.

do sygn. akt I C 195/15 upr.

o zapłatę

Powód M. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI (...) w G. wystąpił w pozwie z dnia 01.10.2014r. z żądaniem zapłaty kwoty 3.303,68zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 05.06.2014r. do dnia zapłaty, skierowanym przeciwko pozwanemu T. G. (1) wraz z zasądzeniem kosztów procesu.

Roszczenie zostało wywiedzione z zawartej pomiędzy stronami umowy zlecenia z dnia 10.03.2014r., na podstawie której pozwany zlecił powodowi wykonanie czynności geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu działek położonych w obrębie B.. Na tę okoliczność strony sporządziły i podpisały umowę nr (...), w której wynagrodzenie za wykonanie usługi zostało uzgodnione w wysokości 3.500,00zł plus podatek VAT 23% (brutto kwota 4.305,00zł). Pozwany wpłacił tytułem zaliczki kwotę 1.000,00zł (faktura VAT nr (...)). Po wykonaniu usługi powód wystawił fakturę końcową na pozostałą kwotę 3.305,00zł brutto, z czego do zapłaty pozostała kwota 3.303,68zł. Pomimo pisemnego wezwania (z dnia 28.07.2014r. odebrane 04.08.2014r.) pozwany nie uiścił należności. Burmistrz B. pozytywnie zaopiniował dokumentację z przeprowadzonej rozprawy rozgraniczeniowej. Data naliczana odsetek stanowi dzień kolejny po upływie terminu płatności.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym przez tut. Sąd dnia 21.01.2015r. do sygn. akt (...)nakazano pozwanemu, aby zapłacił na rzecz powoda kwotę 3.303,68zł z ustawowymi odsetkami od dnia 05.06. (...). do dnia zapłaty oraz 41,00zł tytułem kosztów postępowania - w terminie 2 tygodni albo wniósł w tym terminie zarzuty (k.19).

Pozwany T. G. (1) w terminie zakreślonym wniósł zarzuty, domagając się wstrzymania nakazu zapłaty do czasu rozpoznania sprawy o rozgraniczenie. Odmówił zapłaty podnosząc wykonanie rozgraniczenia w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, umową i sztuką geodezyjną. Wyliczył szereg uchybień, jakich w ocenie pozwanego dopuścił się geodeta dokonując rozgraniczenia, w tym nieuwzględnienie uwag pozwanego oraz jego sąsiada co do punktów granicznych, niezapoznanie się z posiadanymi przez pozwanego mapami i operatami rozgraniczeniowymi, nieobliczenie powierzchni działek, brak kompletnej dokumentacji z rozgraniczenia części działek. Zarzucił powodowi sfałszowanie umowy w zakresie §3 odnoszącego się do podatku VAT od kwoty wynagrodzenia – wbrew postanowieniom umowy, iż wszelkie zmiany wymagały uzgodnienia i formy pisemnej. Pozwany dodał, że faktura została wystawiona dnia 28.05.2014r., czyli w dniu wykonania pomiarów, faktury tej nie przyjął, a w dniu 09.06.2014r. w biurze powoda złożył pismo odmawiające zapłaty do czasu przedstawienia kompletnej dokumentacji z rozgraniczenia. Pozwany złożył uwagi do dokumentacji geodezyjnej, które nie zostały uwzględnione, kolejno zażądał przekazania sprawy do sądu celem rozgraniczenia działek, ponieważ nie zgodził się z decyzją Burmistrza z dnia 16.01.2015r. Zakwestionował naliczenie odsetek od 05.06.2014r., skoro pełna dokumentacja została złożona dopiero po ponagleniu Urzędu Miejskiego z dnia 02.12.2014r. W ocenie pozwanego czynności geodety zostały wykonane nienależycie, ponieważ nie zostały obliczone powierzchnie działek, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obcięła mu dotację, ponieważ stwierdziła niezgodność powierzchni deklarowanej z powierzchnią stwierdzoną – brakuje 18 arów gruntu niezgodnie z księgami wieczystymi oraz powierzchnią, za którą pozwany reguluje podatki.

Wniosek pozwanego o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty został prawomocnie oddalony postanowieniem tut. Sądu z dnia 22.06.2015r. (k.48) oraz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 21.10.2015r. sygn. III Ca 740/15 oddalającym zażalenie pozwanego od powyższego. (k.69).

Powód ustosunkowując się do stanowiska pozwanego wysnutego w zarzutach podał, że dokumentacja powstała na skutek postępowania rozgraniczeniowego została pozytywnie zaopiniowana przez organ prowadzący postępowanie, tj. Burmistrza B., operat pomiarowy został przyjęty bez uwag do (...) Ośrodka (...) w G.. Stawka podatku VAT zaś wynika z ustawy o podatku VAT, nie z umowy cywilno-prawnej. (k.71).

Prezentując ostateczne stanowisko pozwany wniósł o zawieszenie postępowania, czego Sąd nie uwzględnił postanowieniem z dnia 22.09.2016r. (k.87).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód M. P. – geodeta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI (...) w G. jako zleceniobiorca oraz pozwany T. G. (2) jako zleceniodawca zawarli w dniu 10.03.2014r. umowę zlecenia nr (...). Powód podjął się wykonania czynności geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu działek ewidencyjnych położonych w obrębie B. w terminie do 31.05.2014r. Wynagrodzenie geodety zostało ustalone w §3 umowy na kwotę 3.500,00zł, do której miał być doliczony podatek VAT. Tekst maszynowy umowy zawierał określenie podatek VAT w wysokości 235, a powód dokonał poprawienia tego określenia na podatek VAT w wysokości 23% skreślając ręcznie cyfrę „5” i wpisując w to miejsce znak „%”. W §4 zleceniodawca zobowiązał się do wpłacenia zaliczki 1.000,00zł, pozostała kwota miała być wpłacona po wykonaniu czynności geodezyjnych w terenie na podstawie faktury VAT. W §5 w przypadku wad lub braków wykonawca zobowiązał się do ich usunięcia bezpłatnie w terminie wskazanym przez zamawiającego. W §6 strony zastrzegły, że wszelkie zmiany umowy wymagają aneksów w formie pisemnej.

(dowód: umowa z dnia 10.03.2014r. nr (...)– k.3-4, 26-27)

Na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 10.03.2014r. pozwany uiścił zaliczkę w kwocie 1.000,00zł.

(okoliczność bezsporna: faktura VAT nr (...). Z dnia 10.03.2014r. – k.5)

W dniu 28.05.2014r. powód wystawił fakturę VAT FS (...) na kwotę 3.305,00zł brutto (2.686,99zł netto plus 618,01zł podatku VAT) za rozgraniczenie działek w miejscowości B., wyznaczając termin płatności na dzień 04.06.2014r. ze wskazaniem, że zapłacona została kwota 1,32zł.

Wraz z pismem z dnia 28.05.2014r. powód wysłał pozwanemu fakturę za zapłatę pozostałej części wynagrodzenia zakreślając termin 7 dni zapłaty. Pismo wraz z fakturą i wezwaniem do zapłaty zostało odebrane przez małżonkę pozwanego J. G. dnia 03.06.2014r.

(dowód: pismo powoda z dnia 28.05.2014r. – k.6 z potwierdzeniem nadania i odbioru – k.7-8, faktura VAT FS (...) z dnia 28.05.2014r. – k.7)

W piśmie z dnia 08.06.2014r., doręczonym powodowi dnia kolejnego, pozwany odmówił zapłaty należności wynikającej z faktury domagając się wglądu do kompletnej dokumentacji oraz usunięcia rażących błędów w ustaleniu punktów granicznych i przebiegu granic.

(dowód: pismo pozwanego z dnia 08.06.2014r. – k.30)

W piśmie z dnia 28.07.2014r. powód zawarł ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty w kwocie 3.305,00zł w terminie 7 dni od otrzymania wezwania – pod rygorem skierowania sprawy o zapłatę do sądu. Pismo zostało odebrane przez R. G. 04.08.2014r.

(dowód: wezwanie do zapłaty ostateczne przesądowe z dnia 28.07.2014r. – k.9 z potwierdzeniem nadania i odbioru – k.9-10)

Burmistrz B. w dniu 30.07.2014r. wydał opinię, w której pozytywnie zaopiniował przedłożoną dokumentację z przeprowadzonej rozprawy rozgraniczeniowej.

(dowód: opinia Burmistrza B. z dnia 30.07.2014r. – k.11-13, 72-73, operat pomiarowy K. (...).620.2014 – k.74)

Burmistrz B. w piśmie z dnia 02.12.2014r. wezwał powoda do przedłożenia dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej, zaznaczając, że brak jest uzależnienia wykonania powyższego obowiązku od uregulowania należności ze stroną.

(dowód: pismo Burmistrza B. z dnia 02.12.2014r. – k.28)

W piśmie z dnia 29.12.2014r. skierowanym do Urzędu Miejskiego w B. pozwany wniósł sprzeciw i uwagi do protokołu granicznego oraz domagał się przekazania sprawy do sądu. W kolejnym piśmie opatrzonym datą 31.01.2015r. pozwany wniósł sprzeciw do decyzji o rozgraniczeniu z dnia 16.01.2015r. i domagał się przekazania sprawy do sądu.

(dowód: pismo pozwanego z dnia 29.12.2014r. – k.31-32, z dnia 31.01.2015r. – k.33-34)

W piśmie z dnia 11.02.2015r. Burmistrz B. poinformował uczestników rozgraniczenia o przekazaniu dokumentacji do Sądu Rejonowego w Gorlicach w związku z pismem pozwanego z dnia 03.02.2015r.

(dowód: pismo Burmistrza B. z dnia 11.02.2015r. – k.29)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przedłożonych przez strony dokumentów, których wiarygodność i autentyczność nie zostały przez strony podważone, nie wzbudziły także podejrzeń Sądu.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w pełni.

Pozwany w ostatnim słowie wniósł o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sprawy o rozgraniczenie podając, iż wynik tego postępowania rozstrzygnie czy rozgraniczenie dokonane przez geodetę zostało wykonane prawidłowo czy też nie.

Na zasadzie art.177§1 pkt 1 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Niniejsza sprawa dotyczy zapłaty za usługę. Wynik postępowania rozgraniczeniowego, który stanowi kontynuację prac powoda nie ma charakteru prejudycjalnego. Pozwany odmawia zapłaty, ponieważ nie zgadza się z rozgraniczeniem opracowanym przez powoda. Faktem jest, że usługa została wykonana, lecz ocenę jej poprawności pozwany pozostawia sądowi posiadającemu kognicję w sprawie o rozgraniczenie. Nie zachodzi zależność pomiędzy oboma postępowaniami. Z tej przyczyny, przy zastosowaniu art.177§1 pkt 1 k.p.c. Sąd odmówił zawieszenia postępowania postanowieniem z dnia 22.09.2016r.

Strony łączyła umowa zlecenia, której przedmiotem było wykonanie czynności geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu działek. Na podstawie art.750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Obowiązkiem powoda było wykonanie czynności geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu działek, a obowiązkiem pozwanego zapłata za wykonane zlecenie.

Powód z obowiązku opracowania dokumentacji rozgraniczenia wywiązał się. Pozwany nie uiścił pełnej kwoty, jaką strony ustaliły tytułem wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Pozwany zarzucił, że powód samowolnie wbrew postanowieniom umowy dokonał zmiany jej treści w zakresie wysokości wynagrodzenia, tj. podatku VAT zmieniając oznaczenie z „235” na „23%”.

Zarzut ten jest nieskuteczny, ponieważ z samej redakcji §3 umowy wynika, iż strony ustaliły kwotę netto wynagrodzenia (3.500,00zł) wraz z podatkiem VAT. Wysokość podatku VAT nie jest zaś elementem dyspozytywnym, który strony mogą ustalić, lecz jak słusznie zauważył powód wynika z ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.) – art.41. Wpisanie zaś liczby 235 zamiast 23% było oczywistą omyłką – na klawiaturze komputera znak % jest umieszczony wraz z klawiszem cyfry 5. Przekreślenie cyfry 5 i wstawienie w to miejsce znaku % nie stanowiło zmiany umowy, lecz sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. Postanowienie umowy ustalające stawkę podatku w sposób sprzeczny z ustawą byłoby nieważne jak stanowi art.58 k.c. i wówczas i tak brana byłaby pod uwagę stawka prawidłowa, czyli 23%.

Pozwany nie wykazał, by czynności geodezyjne zlecone powodowi zostały wykonane nieprawidłowo. Burmistrz B. pozytywnie zaopiniował dokumentację w opinii z dnia 30.07.2014r. Późniejsze wezwania o kompletną dokumentację związane było ze złożonymi przez pozwanego sprzeciwami oraz odwołaniem, celem przekazania całości dokumentacji do Sądu. Nie było to jednak równoznaczne z nieprawidłowym wykonaniem zlecenia. Sam Burmistrz w piśmie wzywającym powoda do przedłożenia kompletu dokumentacji wskazał na brak związku pomiędzy obowiązkiem przedstawienia tej dokumentacji a rozliczeniem pomiędzy stronami.

Ustawa z dnia 17.05.1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.) stanowi, iż czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (art.31.1). Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody (art.32.5). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, zaś w ydanie decyzji poprzedza:

1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;

2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi (art.33).

W stanie faktycznym sprawy Burmistrz B. pozytywnie zaopiniował wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami. Wydał decyzję o rozgraniczeniu, od której odwołanie złożył pozwany i na skutek tego na zasadzie art.33.3 ustawy sprawa została przekazana do sądu inicjując postępowanie o rozgraniczenie. Okoliczność, iż wykonane czynności nie zgadzają się z tym czego oczekiwał pozwany, nie implikuje wniosku o nieprawidłowym wykonaniu zlecenia przez powoda. Rozgraniczenie nieruchomości jak stanowi art.29.1 ustawy ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów (art.29.1). Nie zawsze zaś wyniki ustaleń czynionych przez geodetę na podstawie kryteriów ustawowych ( znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej, zgodne oświadczenia stron lub jednej strony – art.31.2, 3) pokrywają się ze stanowiskami uczestników tego rozgraniczenia.

Reasumując Sąd ustalił, iż powód wykonał zlecenie prawidłowo. W związku z postanowieniami łączącej strony umowy ma prawo dochodzenia wynagrodzenia na podstawie faktury VAT FS (...) w kwocie żądanej, tj. 3.303,68zł wraz z odsetkami od dnia kolejnego po terminie płatności, czyli 05.06.2014r.

Na zasadzie art.496 k.p.c. po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

Powództwo zostało uwzględnione w pełni. Strony działały osobiście. Powód uiścił część opłaty od pozwu (1/4) 41,00zł (k.18), pozwany opłatę od zarzutów 123,00zł (k.37) oraz opłatę od zażalenia 30,00zł (k.65). Po złożeniu zarzutów nie powstały nowe koszty postępowania, które z uwagi na wynik sprawy wymagałyby rozliczenia.

Ponieważ Sąd ocenił roszczenie za zasadne w całości, przy zastosowaniu art.750 k.c. w zw. z art.496 k.p.c. utrzymał w całości w mocy nakaz zapłaty z dnia 22.09.2016r. sygn. I Nc 1314/14.

SSR Joanna Zaryczny

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  K. (...)

G., (...)

SSR Joanna Zaryczny