Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 900/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2013 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania G. S.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr (...)

w sprawie G. S.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o prawo do renty rolniczej

oddala odwołanie

Sygn. akt IV U 900/12

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 31.08.2012r. organ rentowy Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił ubezpieczonemu G. S. prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. W uzasadnieniu decyzji Prezes KRUS podniósł, że Komisja Lekarska Kasy nie uznała G. S. za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym.

Od decyzji tej odwołanie złożył ubezpieczony G. S., podnosząc, iż stan jego zdrowia nie pozwala na osobistą pracę w gospodarstwie rolnym sadowniczym.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. Uzasadniając swoje stanowisko podniósł, że zaskarżona decyzja jest słuszna, ponieważ została wydana na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej Kasy z dnia 28.08.2012r., która nie uznała G. S. za niezdolnego całkowicie do pracy w gospodarstwie rolnym.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie nie jest uzasadnione. Zgodnie z treścią art. 21 ust.1 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) renta rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli podlegał ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu przez okres wymieniony w ustawie i jeżeli powstanie tej niezdolności przypada na okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu lub okres 18 miesięcy od dnia ustania ubezpieczenia. Badając sporną okoliczność całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy: neurologa J. S., ortopedy M. W., chirurga naczyniowego S. J. i reumatologa A. S.. Biegli w swoich opiniach (k. 7-8 i 21-23) stwierdzili u ubezpieczonego okresowy zespół bólowy kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo - krzyżowego w przebiegu dyskopatii i zmian zwyrodnieniowych bez istotnego upośledzenia sprawności ruchowej, żylaki kończyn dolnych. Schorzenia te, zdaniem biegłych, nie sprowadzają całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Sąd podzielił opinie biegłych, ponieważ zostały wydane przez lekarzy odpowiednich specjalności po bezpośrednim zbadaniu ubezpieczonego i zapoznaniu się z dokumentacją lekarską. Niewątpliwie ubezpieczony cierpi na szereg schorzeń, które mogą okresowo powodować nasilenie dolegliwości, ale stopień ich zaawansowania nie powoduje całkowitej niezdolności do osobistego wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, w tym również w gospodarstwie sadowniczym. W toku procesu ubezpieczony wnosił zastrzeżenia do opinii biegłych, które stanowią jedynie polemikę z wnioskami końcowymi. Ubezpieczony nie złożył żadnych wniosków dowodowych.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 47714 par.1 kpc orzekł jak w sentencji wyroku.