Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2155/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Dominik Rak

Protokolant: Patrycja Kosicka

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa D. C. i A.

z siedzibą w N.

przeciwko W. (...)Sp. z o.o. z siedzibą W.

o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda D. C. na rzecz pozwanego W.
I. sp. z o.o. w W. kwotę 8 157 zł ( osiem tysięcy sto
pięćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu.