Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 78/17

POSTANOWIENIE

Dnia 26 stycznia 2017r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSA Roman Sugier

Sędziowie: SA Elżbieta Karpeta (spr)

SO (del) Arkadia Wyraz - Wieczorek

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

przeciwko małżonkowi dłużnika G. T.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia małżonka dłużnika

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14 czerwca 2016r. sygn. akt I Co 146/16

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSO (del) Arkadia Wyraz – Wieczorek SSA Roman Sugier SSA Elżbieta Karpeta

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach nadał klauzulę wykonalności wyrokowi tego Sądu z dnia 14 stycznia 2016r. wydanemu w sprawie I C 477/15 przeciwko małżonce dłużnika K. T.G. T. z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Jako podstawę prawną swego rozstrzygnięcia wskazał Sąd Okręgowy art. 787 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 20 stycznia 2005r. i w brzmieniu aktualnym.

W zażaleniu na to postanowienie małżonka dłużnika domagała się uchylenia zaskarżonego postanowienia zarzucając, że wierzyciel nie wykazał dokumentem prywatnym ani urzędowym, iż stwierdzona tytułem wykonawczym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Przede wszystkim zauważyć należy, że Sąd Okręgowy poprawnie do rozpoznania wniosku zastosował przepis art. 787 § 1 k.p.c. w brzmieniu sprzed jego nowelizacji, zatem do nadania klauzuli wykonalności nie było niezbędne wykazanie przez wierzyciela dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Jak trafnie wskazano w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia – umowa pożyczki, będąca podstawą odpowiedzialności K. T. określonej w tytule wykonawczym wydanym w sprawie I C 477/15, została zawarta w 2002r., a w obowiązującym w 2002r. stanie prawnym nie było niezbędne uzyskanie zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania, by możliwe było następnie nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności na tytuł egzekucyjny wydany przeciwko dłużnikowi. Jednocześnie trafnie również zauważył Sąd Okręgowy, że w zakresie jakim wyrok w sprawie I C 477/15 dotyczy pożyczki objętej aneksem z 15 grudnia 2013r., to wierzyciel wykazał dokumentem prywatnym, że G. T. wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez K. T. o treści wynikającej z aneksu, składając na dokumencie swój podpis. Z tych względów zostały spełnione również warunki określone w art. 787 § 1 k.p.c. w brzmieniu aktualnym do uwzględnienia wniosku wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Zażalenie jako bezzasadne podlegało w tych okolicznościach oddaleniu, a to na mocy art. 385 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

SSO (del) Arkadia Wyraz – Wieczorek SSA Roman Sugier SSA Elżbieta Karpeta