Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACz 1094/13

POSTANOWIENIE

Dnia 14 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Grzegorz Stojek (spr.)

Sędziowie SA Janusz Kiercz

SA Olga Gornowicz-Owczarek

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko Okręgowej Izbie Radców Prawnych w G., Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym G. w G. T. W., Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym G. w G. H. K., Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego (...) w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego (...)w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Najwyższego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego we (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w(...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego dla (...) w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego dla (...) w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego dla (...) w W., Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego dla (...)w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego dla (...) w Warszawie, Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...)

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

z dnia 9 października 2013 r., sygn. akt I C 143/13

p o s t a n a w i a : prostując oznaczenie strony pozwanej w ten sposób, że w miejsce słów „Skarbowi Państwa – Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...)” wpisać słowa „Okręgowej Izbie Radców Prawnych w G.” a w miejsce słów „Skarbowi Państwa – Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w (...)”, wpisać słowa „Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w (...)” a w miejsce słów „Skarbowi Państwa – Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w (...)” wpisać słowa „Skarbowi Państwa – Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...)”, oddalić zażalenie.

Sygn. akt V ACz 1094/13

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 9 października 2013 r. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gliwicach zwrócił pozew J. J.. Powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu w terminie. W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków pełnomocnik powoda w piśmie z 1 października 2013 r. wskazał m.in. że niemożliwym jest odniesienie się do każdej z powołanych w pozwie spraw odrębnie i wskazanie konkretnych czynności sądów lub innych organów, które zdaniem powoda dokonane zostały w sposób opieszały.

W zażaleniu powód domagał się uchylenia zaskarżonego zarządzenia. Zarzucił Sądowi Okręgowemu, że zaskarżone postanowienie zostało wydane przedwcześnie, gdyż jego pełnomocnik nie miał możliwości nawiązania kontaktu z powodem przebywającym w Areszcie Śledczym w W. w sposób odmienny aniżeli drogą pocztową. Podniósł, że pełnomocnik powoda nie miał żadnej możliwości wykonania zobowiązania z dnia 25 września 2013 r. w innym kształcie, aniżeli zostało ono wykonane, tym bardziej w terminie zaledwie 7 dni.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu. Wypełnienia tego obowiązku nie stanowią wszak złożone przez pełnomocnika powoda wnioski dowodowe. W zażaleniu przytoczono argumentację na poparcie twierdzenia o niemożliwości uzupełnienia braków, co jednak nie uchyla skutków procesowych nieuzupełnienia braków. Termin minął bezskutecznie. W postępowaniu zażaleniowym nie podlega badaniu, czy czynność procesowa nie została dokonana w terminie z przyczyn zawinionych przez stronę czy też nie.

W związku z powyższym zarządzenie o zwrocie pozwu wydane w oparciu o art. 130 § 1 i § 2 k.p.c. jest prawidłowe.

Z tej przyczyny, na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 398 k.p.c., Sąd orzekł, jak w sentencji.

Postanowienie o sprostowaniu wydano na podstawie art. 350 § 1 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c.