Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACz 1148/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Grzegorz Stojek (spr.)

Sędziowie SA Janusz Kiercz

SA Olga Gornowicz-Owczarek

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko Okręgowej Izbie Radców Prawnych w G., Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego (...) w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w(...), Prezesowi Sądu Rejonowego (...) w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Apelacyjnego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego dla (...) w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w (...), Prezesowi Sądu Okręgowego w(...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego (...) w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w (...), Prezesowi Sądu Rejonowego w(...)

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt I C 161/13

p o s t a n a w i a :

1.  prostując oznaczenie strony pozwanej w ten sposób, że w miejsce słów „Skarbowi Państwa – Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...)” wpisać słowa „Okręgowej Izbie Radców Prawnych wG.”, oddalić zażalenie;

2.  przyznać adwokat K. G. od Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego w Gliwicach) kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście) zł, w tym 414 (czterysta czternaście) zł podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie powodowej z urzędu w postępowaniu zażaleniowym.

Sygn. akt V ACz 1148/13

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 23 października 2013 r. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gliwicach zwrócił pozew J. J.. Powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu w terminie. Odpowiadając na wezwanie do uzupełnienia braków, pełnomocnik powoda w piśmie z 16 października 2013 r. wskazał bowiem m.in., że nie ma podstaw do wzywania powoda do uzupełnienia okoliczności faktycznych, gdyż w pozwie powód określił okoliczności faktyczne pozwalające wystarczająco określić podstawę faktyczną powództwa, skoro wskazał czynności sądów albo innych organów w każdej z powołanych spraw, które zostały dokonane opieszale oraz poniesioną przez siebie szkodę niemajątkową i związek przyczynowy pomiędzy niezgodnymi z prawem (opieszałymi) czynnościami sądów albo innych organów a poniesioną szkodą.

W zażaleniu powód domagał się uchylenia zaskarżonego zarządzenia, zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych przez przyjęcie, że pozew zawierał braki formalne, a także, że braki formalne nie zostały uzupełnione w terminie. Nadto pełnomocnik powoda wniósł o przyznanie mu kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu, której koszty nie zostały opłacone ani w całości, ani w części.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu, nie wskazał bowiem okresu, w jakim miało dojść do przewlekłości postępowania w poszczególnych sprawach oraz konkretnych czynności, które uważa za niezgodne z prawem i pozostające w związku przyczynowym ze szkodą, której naprawienia domagał się. Złożenie przez pełnomocnika powoda wniosków dowodowych nie jest jednak wypełnieniem tego obowiązku, gdyż podania podstawy faktycznej żądania nie zastąpi dołączenie do akt niniejszej sprawy akt spraw, na jakie powołuje się powód, który nie wskazał, jakie z załączonych dokumentów i w jakim zakresie stanowią poparcie okoliczności przytoczonych w pozwie.

W związku z powyższym zarządzenie o zwrocie pozwu (wydane w oparciu o art. 130 § 1 i § 2 k.p.c.) jest prawidłowe.

Z tej przyczyny, na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 398 k.p.c., Sąd orzekł, jak w sentencji.

Postanowienie o sprostowaniu wydano na podstawie art. 350 § 1 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c.

O nieuiszczonych kosztach pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu Sąd orzekł w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
(t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) w związku z § 2 i § 3 w związku z § 19, § 20 oraz § 6 pkt 6 w związku z § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 461).