Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 181/17

POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Rajczakowski

Sędziowie: SO Jerzy Dydo

SO Agnieszka Terpiłowska

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 r. w Świdnicy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) (...)

przeciwko S. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27 maja 2016 r., sygn. akt VIII Nc 2214/15

p o s t a n a w i a:

I.  odrzucić zażalenie w części – co do pkt. I zaskarżonego postanowienia;

II.  oddalić zażalenie w pozostałej części.

(...)

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu:

I.  oddalił wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wydanego w dniu 1 czerwca 2015 r. o sygn. VIII Nc 2214/15;

II.  odrzucił sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wydanego w dniu 1 czerwca 2015 r. o sygn. VIII Nc 2214/15;

III.  oddalił wniosek pozwanego o zabezpieczenie jego interesu prawnego przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że pozwany odebrał nakaz zapłaty w dniu 20 lipca 2015 r., zatem dwutygodniowy termin do jego zaskarżenia upłynął w dniu 3 sierpnia 2015 r.. Skoro pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty w dniu 12 maja 2016 r., zatem uczynił to po terminie przewidzianym do wniesienia środka zaskarżenia. Ze względu na rozstrzygnięcie w pkt. I i II skarżonego postanowienia, Sąd oddalił wniosek pozwanego o zabezpieczenie jego interesu prawnego przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ponieważ brak jest przesłanek pozwalających przyjąć, że tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie powinien być egzekwowany.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany zaskarżając je w całości i zarzucając mu błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za jego podstawę mający wpływ na wynik sprawy, gdyż z dokumentów posiadanych przez pozwanego nie wynika, aby odebrał on odpis nakazu zapłaty. Wskazując na powyższe pozwany wniósł o:

- uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;

- zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania zażalenia.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie podlegało odrzuceniu w zakresie w jakim zaskarżone zostało postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu.

Na postanowienie o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, jak również odrzucenie takiego wniosku zażalenie do sądu drugiej instancji nie przysługuje, niemniej jednak orzeczenie takie rozpoznawane jest przez Sąd drugiej instancji wraz z zażaleniem na postanowienie, które podlega zaskarżeniu - w tej sprawie przy rozpatrywaniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w dniu 1 czerwca 2015 roku (na podstawie art. 380 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.). Przyczyną odrzucenia sprzeciwu pozostawało bowiem oddalenie wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia i w konsekwencji uznanie, iż został wniesiony po terminie. Samo jednak zażalenie na postanowienie z dnia 27 maja 2016 r. w zakresie pkt. I podlegało odrzuceniu – jako niedopuszczalne (na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.).

W pozostałym zakresie zażalenie podlegało oddaleniu.

Jednym z podstawowych warunków dopuszczalności przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej jest brak winy strony w uchybieniu terminowi (art. 168 § 1 k.p.c.). Tymczasem Skarżący nie wykazał braku swojej winy w niedochowaniu terminu. Oceniając brak winy strony w uchybieniu terminowi należy wziąć pod uwagę obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy ( por. postanowienie Sądu Najwyższego z 9 maja 2013 r., II CZ 11/13, niepubl.). Jako przyczynę nie dochowania terminu Skarżący wskazał, iż nigdy nie odebrał nakazu zapłaty. Jednakże analiza akt niniejszego postępowania wykazała, że Skarżący własnoręcznie odebrał kierowany do niego nakaz zapłaty i osobiście opatrzył go datą 20 lipca 2015 r. Tłumaczenia pozwanego, że nie pamięta aby otrzymał on odpis nakazu zapłaty nie mogą być przesłanką do uwzględnienia wniosku. Pozwany szczególnych okoliczności uzasadniających brak jego winy w uchybieniu terminu do wniesieniu sprzeciwu nie powoływał.

Dlatego też należało przyjąć, że Skarżący nie uprawdopodobnił, że istniała obiektywna, niezależna od niego i niezawiniona przez niego przeszkoda do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty (art. 168 § 1 k.p.c.). Konsekwencją zasadnego oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty było odrzucenie tego sprzeciwu przez Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 504 § 1 k.p.c. jako wniesionego po terminie, a zatem zażalenie w tej części podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Nie ma również podstaw do zawieszenia postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania zażalenia, stosownie do art. 821 § 1 k.p.c., skoro niniejszym postanowieniem Sad Okręgowy oddalił zażalenie skarżącego, a postanowienie to jest prawomocne.

(...)