Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI GC 1165/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie:

Przewodniczący:

SSR Justyna Supińska

Protokolant:

sekr. sąd. Dorota Moszyk

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa B. P. i N. L.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S.

o zapłatę

I.  umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 1 678,95 złotych ( jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III.  zasądza solidarnie od powódek B. P. i N. L. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. kwotę 360,19 złotych ( trzysta sześćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.


ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

Gdynia, dnia 27 lutego 2017 roku