Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VII P 251/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2016 roku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w składzie:

Przewodniczący: SSR Marta Łopuszyńska

Ławnicy: Maria Wawer

Włodzimierz Smaga

Protokolant: aplikantka aplikacji sędziowskiej Eliza Adaszewska

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 roku w Lublinie

na rozprawie

sprawy z powództwa L. B.

przeciwko Zespołowi Szkół Nr (...) w L.

o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

I.  zasądza na rzecz powódki L. B. od pozwanego Zespołu Szkół Nr (...) w L. kwotę 6.552 (sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) złote wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 lipca 2016 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 2.289 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) złotych,

IV.  zasądza od pozwanego Zespołu Szkół Nr (...) w L. na rzecz powódki L. B. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

V.  nieuiszczone koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Włodzimierz Smaga Marta Łopuszyńska Maria Wawer