Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1430/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Jacek Kępa

Sędziowie : S.O. Katarzyna Kamińska-Krawczyk

S.R. Joanna Szczygielska

Protokolant : Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G.

przeciwko J. M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 7 lipca 2016 roku

sygn. akt I C 261/16

oddala apelację.