Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1595/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

SR Joanna Szczygielska

Protokolant: sekr. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. W.

przeciwko A. L.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 czerwca 2016 roku sygn. akt I C 1071/15

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od K. W. na rzecz A. L. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.