Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1859/16 Uzupełniono postanowieniem z dnia 24.02.2017 r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

SR Joanna Szczygielska

Protokolant: sekr. sąd. Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 30 sierpnia 2016 roku sygn. akt I C 479/14

oddala apelację.