Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXIV C 18/14

UZASADNIENIE

Pozwem z 12 listopada 2013 r. przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. sprecyzowanym na rozprawie w dniu 19 marca 2014 r. powódka S. Z. wniosła o pozbawienie wykonalności w całości bankowego tytułu egzekucyjnego w całości z dnia 6 maja 2005 r. nr (...), któremu nadana została klauzula wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Wydział I cywilny sygn. akt I CO 2122/05.

W uzasadnieniu pozwu powódka argumentowała, iż umowę kredytu z dnia 22.12.2000 r. na indywidualne budownictwo mieszkaniowe w wysokości 297.000 zł z pozwanym zawarła matka powódki G. Z., działająca również w imieniu powódki na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa. W umowie strony ustaliły, iż w przypadku niewywiązania się z zobowiązań z niej wynikających kredytobiorcy poddadzą się egzekucji do kwoty 450.000 zł. W dniu 6 maja 2005 r. pozwany wystawił przeciwko powódce i jej matce bankowy tytuł egzekucyjny w związku z wystąpieniem problemów w spłacie kredytu według ustalonego harmonogramu. Dnia 20 grudnia 2005 r. matka powódki zawarła z pozwanym w imieniu własnym oraz powódki ugodę, która na nowo określała zasady spłaty kredytu, określając kwotę do której wysokości dłużnicy poddadzą się egzekucji na 330.000 zł. Zadłużenie było spłacane przez G. Z. zgodnie z nowymi postanowieniami zawartej ugody aż do jej śmierci w październiku 2010 r. Następnie kredytobiorcy nie wywiązywali się z przyjętych zobowiązań, skutkiem czego 20 grudnia 2010 r. pozwany wypowiedział umowę kredytu, a powódka otrzymała zawiadomienie komornika o wszczęciu egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 maja 2005 r., Jak argumentuje powódka, w § 11 zawartej pomiędzy stronami ugody ustalono, iż w przypadku dochodzenia roszczeń przez (...) S.A. dłużnicy poddają się egzekucji zapłaty na podstawie wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 330.000 zł. Powódka podniosła, iż ugoda została zawarta po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 maja 2005 r., a zatem nie może stanowić on podstawy wszczęcia egzekucji , ponieważ we wspomnianej ugodzie strony ustaliły konieczność wydania nowego tytułu egzekucyjnego w związku ze zmianą kwoty zadłużenia. W tak ukształtowanej sytuacji tytuł, na podstawie którego (...) wszczął egzekucję powinien zostać pozbawiony wykonalności. Jednocześnie powódka wyraziła wolę uregulowania ciążących na niej zadłużeń w kwocie uwzględniającej jej zdolność finansową i w realnej do uiszczenia wysokości ( k.1-3 pozew z uzasadnieniem ).

W odpowiedzi na pozew złożonej w dniu 5 lutego 2014 r. pozwana Bank (...) S.A. uznała powództwo w całości. W uzasadnieniu pisma wskazano iż powódka domagała się pozbawienie wykonalności w całości bankowego tytułu egzekucyjnego w całości z dnia 6 maja 2005 r. nr (...), któremu nadana została klauzula wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Wydział I cywilny sygn. akt I CO 2122/05 co znajduje swoje potwierdzenie w treści art. 840 § 2 kpc, bowiem ugoda zawarta z powódka w dniu 20 grudnia 2005 r. niewątpliwie należy do grupy zdarzeń określonych w treści w/wym przepisu związanych z niemożliwością egzekwowania zobowiązania na podstawie tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 6 maja 2005 r. ( k.50 – odpowiedź na pozew ).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 grudnia 2000 r. pomiędzy (...), a powódką i matką powódki zawarta został umowa Nr (...) kredytu na indywidualne budownictwo mieszkaniowe w wysokości 297.000,00 zł na okres od 2 stycznia 2001 r. do 1 stycznia 2016 r. Przeznaczeniem kredytu było uzupełnienie środków własnych przy budowie domu jednorodzinnego przy ul. (...) w K.. w treści umowy ustalono, iż kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu w 180 ratach miesięcznych płatnych w terminie do 02 każdego miesiąca. Po upływie tego terminu (...) S.A. zastrzegł sobie prawo do podjęcia czynności windykacyjnych w odniesieniu do nie spłaconych należności. Kredytobiorca oświadczył, iż w sytuacji nie wywiązania się z wynikających z umowy zobowiązań podda się, zgodnie z art. 96 Prawo bankowe, egzekucji do kwoty 445.000,00. Kredyt został oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za który odsetki są naliczane. W dniu zawarcia umowy kredytu oprocentowanie wynosiło 18 % w stosunku rocznym. (...) zastrzegł sobie prawo do wypowiedzenia umowy w całości lub w części w przypadku niedotrzymania warunków w niej określonych, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia oraz rozwiązania w razie nie rozpoczęcia wykorzystania kredytu w terminie 30 dni od daty postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy. W umowie ustalono ponadto, iż (...) S.A. zastrzega sobie prawo do wystawienia tytułu egzekucyjnego w terminie 3 lat od dnia, w którym powinna nastąpił całkowita spłata kredytu ( k.4-8 umowa kredytu ).

W związku z niewywiązywaniem się przez kredytobiorców ze spłaty kredytu postanowieniem z dnia 29 listopada 2005 Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w W. I Wydział Cywilny nadano bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności do kwoty ograniczonej do 445.000 zł ( k.21 -22 bankowy tytuł egzekucyjny , postanowienie ).

W dniu 20 grudnia 2005 r. pomiędzy pozwanym i matką powódki G. Z. ( reprezentująca powódkę ) zawarto ugodę Nr (...) w której zawarto oświadczenie, iż G. Z. oraz S. Z. są dłużnikami w tytułu niespłaconego i wymagalnego kredytu na indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Zadłużenie w dniu 21 grudnia 2005 r. określono na kwotę 217.780,00 zł, na którą składa się kapitał wymagalny w wysokości 215.945,29 zł oraz odsetki karne wynoszące 1.835,00 zł. Dłużnicy uznali dług i zobowiązali się do jego spłaty w wysokości 2.800,00 zł miesięcznie, zaczynając od stycznia 2006 r. aż do całkowitej spłaty, która docelowo została określona na 31 grudnia 2015 r. Ustalono iż w przypadku braku spłaty chociażby jednej raty w terminie i wysokości Bank może wypowiedzieć ugodę ze skutkiem natychmiastowym. W § 11 ugody zawarto zobowiązanie się dłużników do poddania się egzekucji zapłaty na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 330.000,00 zł w przypadku dochodzenia roszczeń przez (...) S.A. z tytułu niniejszej ugody ( k.9-11 ugoda ).

Pismem z dnia 20 grudnia 2011 r. pozwany wypowiedział Umowę kredytu z dnia 22 grudnia 2000 r. na podstawie art. 75 ustawy o Prawie bankowym oraz powołując się na § 6 ust. 1 Ugody z dnia 20 grudnia 2005 r. Przyczyną wypowiedzenia było nieuregulowanie należności bankowych i zagrożenie spłaty zadłużenia. Jednocześnie w w/w wypowiedzeniu wskazano, iż zobowiązanie pozwanej wynosi 118.259,36 zł, a nieuregulowanie tejże kwoty po bezskutecznym upływie terminu będzie skutkowało podjęciem przez Bank czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności w drodze postępowania egzekucyjnego ( k.12 wypowiedzenie ).

Dnia 17 września 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Mokotowa na wniosek (...) S.A. zawiadomił powódkę o wszczęciu egzekucji na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego z dnia 6 maja 2005 r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 2 grudnia 2005 r. W bankowym tytule egzekucyjnym zadłużenie określono na łączną wysokość 218.881,14 zł ( k.19-20 zawiadomienie komornika ).

Sąd zważył, co następuje:

Powódka wniosła powództwo o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego – w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 maja 2005 r. nr (...), któremu nadana została klauzula wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Wydział I cywilny sygn. akt I CO 2122/05.

Zgodnie z treścią art. 840. § 1. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1)przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2)po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3)małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

Artykuł 840 § 1 pkt 2 stwarza podstawę do zwalczania tytułu wykonawczego w przypadku, gdy już po powstaniu tytułu egzekucyjnego zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub zdarzenia, wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane.

Strona pozwana w złożonej odpowiedzi na pozew uznała powództwo w całości wskazując na kwalifikację ugody z dnia 20 grudnia 2005 r. jako zdarzenia należącego do grupy zdarzeń określonych w pkt 2 wskazanego wyżej przepisu, związanych z niemożliwością egzekwowania zobowiązania na podstawie tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 maja 2005 r. o nr (...).

Wobec powyższego stanowiska strony pozwanej, Sąd uwzględnił powództwo w całości, orzekając jak w pkt 1 wyroku.

Kosztami postępowania , stosownie do dyspozycji art. 98 kpc obciążono pozwaną Bank (...) S.A. w W. - jako stronę przegrywającą proces. Na koszty procesu składała się nieuiszczona opłata sądowa w kwocie 9398 złotych, wyliczona od wskazanej w pozwie i niekwestionowanej przez pozwaną, wartości przedmiotu sporu. Z tych względów orzeczona jak w pkt 2 wyroku