Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUz 153/12

POSTANOWIENIE

Dnia 21 sierpnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie III Wydział Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Iwona Łuka-Kliszcz

Sędziowie:

SSA Feliksa Wilk (spr.)

SSA Marta Fidzińska - Juszczak

Protokolant:

st. sekr. sądowy Ewa Dubis

po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K.

o świadczenie pieniężne

na skutek zażalenia wnioskodawcy J. W.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 maja 2012 r. sygn. akt VI U 1463/11

p o s t a n a w i a :

o d d a l i ć zażalenie.

Sygn. akt III AUz 153/12

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Postanowieniem z dnia 28 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odrzucił wniosek J. W. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 20 stycznia 2012 r. W uzasadnieniu Sąd I instancji podniósł, że przedmiotowy wniosek został złożony po upływie zakreślonego prawem terminu, stąd jako spóźniony podlega odrzuceniu na zasadzie art. 328§1 k.p.c.

Na powyższe postanowienie, zażalenie złożył wnioskodawca. W uzasadnieniu wskazał, że informował Sąd, że nie stawi się na termin posiedzenia, gdyż nie pozwala mu na to stan jego zdrowia. Wnioskodawca zarzucił, że Sąd nie doręczył mu odpisu orzeczenia z dnia 20 stycznia 2012 r.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje :

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 328 § 1 k.p.c. uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadku, o którym mowa w art. 327 § 2 - od dnia doręczenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Sąd Apelacyjny w pełni podziela rozstrzygnięcie Sądu I instancji. Wskazać należy, że Sąd Okręgowy wydał w niniejszej sprawie wyrok w dniu 20 stycznia 2012 r., tak więc termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia upłynął z dniem 27 stycznia 2012 r. Wnioskodawca złożył przedmiotowy wniosek dopiero 22 maja 2012 r., a więc znacznie po upływie przewidzianego prawem terminu. W tej sytuacji brak było podstaw do jego uwzględnienia.

W wywiedzionym zażaleniu wnioskodawca nie podniósł jakichkolwiek okoliczności podważających trafność wydanego rozstrzygnięcia. W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego Sąd nie jest zobligowany do odroczenia terminu posiedzenia tylko i wyłącznie, dlatego że strona nie może stawić się na nie osobiście. Skoro wnioskodawca nie mógł przybyć na posiedzenie w dniu 20 stycznia 2012 r., winien był wykazać należytą staranność i uzyskać telefonicznie informację o jego przebiegu i ewentualnie wydanych orzeczeniach, bądź ustanowić pełnomocnika, który by go reprezentował.

Ustosunkowując się do zarzutu wnioskodawcy podnieść należy, że Sąd Okręgowy nie doręczając odpisu orzeczenia z dnia 20 stycznia 2012 r. nie naruszył obowiązujących w tym względzie przepisów proceduralnych. W świetle art. 327 § 2 k.p.c. sąd z urzędu doręcza odpis orzeczenia tylko osobie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie zaistniała zatem brak jest podstaw, by przychylić się do argumentacji skarżącego.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji, na zasadzie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.