Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 57/17

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski

Sędziowie: SO Zbigniew Krepski, SO Małgorzata Bartczak Sobierajska

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na pkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 02 stycznia 2017r., sygn. akt V GC 592/16

postanawia

oddalić zażalenie

Jerzy P. Naworski

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak Sobierajska

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 02 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy umorzył postępowanie, a w pkt 2 zarządził zwrot powodowi połowy opłaty od pozwu na podstawie art. art. 79 ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 623, dalej jako u.k.s.c.) - k. 27-27, s. 2

W zażaleniu na to postanowienie powód zarzucił mu naruszenie:

1. art. 79 ust. 1 pkt 1 lit.a u.k.s.c. przez jego błędne zastosowanie w sytuacji, gdy Sąd pierwsze instancji winien oprzeć się o art. 79 ust. 1 pkt 1 lit.h. u.k.s.c., gdyż postępowanie zakończyło się zawarciem ugody pozasądowej przed rozpoczęciem rozprawy,

2. art. 80 ust. 1 u.k.s.c. przez jego niezastosowanie, w konsekwencji zatrzymanie połowy opłaty od pozwu cofniętego na skutek zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy.

Wskazując na te podstawy żalący się wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia przez nakazanie zwrotu całej opłaty od pozwu w kwocie 41,00 zł (k. 31-32).

Pozwany nie udzielił odpowiedzi na zażalenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Przepis art. 79 ust. 1 pkt 1 lit.h u.k.s.c. nakazuje sądowi zwrot z urzędu całej uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego potępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Wbrew pozorom nie ma podstaw wykładnia gramatyczna przepisu oparta o wnioskowanie lege non distinguente. Wprawdzie w przepisie nie ma mowy explicite o ugodzie sądowej, tak jak w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit.d u.k.s.c. ale jasne jest, że nie chodzi w nim o ugodę pozasądową. Przemawia za tym sformułowanie mówiące o zakończeniu postępowania zawarciem ugody, podczas gdy zawarcie ugody pozasądowej niekoniecznie powoduje taki skutek. Taką wykładnie unormowania potwierdza art. 79 ust. 1 pkt 2 lit.a u.k.s.c., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca trzy czwarte opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy. W związku z tym art. 79 ust. 1 pkt 1 lit.h u.k.s.c. obejmuje także zawarcie ugody przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy, co wyjaśnia pominięcie w jego treści przymiotnika „sądowej”.

Przedstawione rację prowadzą do wniosku, że hipoteza art. 79 ust. 1 pkt 1 lit.h u.k.s.c. nie obejmuje ugody pozasądowej. W razie jej zawarcia i cofnięcia pozwu w warunkach określonych w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit.a u.k.s.c. sąd zwraca powodowi połowę opłaty.

Ponieważ taka sytuacja wystąpiła w sprawie zasadnie sąd zwrócił powodowi połowę, a nie całą opłatę od pozwu. Z przedstawionych względów zarzut naruszenia tego unormowania oraz art. 80 ust. 1 przepisów u.k.s.c. jest chybiony.

W konsekwencji zażalenie należało oddalić jako bezzasadne (art. 385 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.).

Jerzy P. Naworski

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak Sobierajska

(...)

(...)

(...),

(...)
(...)

(...)

(...)

(...)