Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 1432/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 17 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:p.o. S.S.O. Marcin Sumiński

Protokolant:sekr. sąd. Magdalena Lelewska

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. J.

przeciwko Bank (...) SA z siedzibą we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

1.  pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 7 maja 2012 r. wystawionego przez (...) Bank Spółkę Akcyjną w W. Oddział w L. o nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem z dnia 5 czerwca 2012 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w sprawie o sygn. akt II 1 Co 4061/12;

2.  zasądza od pozwanego Banku (...) SA z siedzibą we W. na rzecz powoda R. J. kwotę 8. 856 (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje ściągnięcie od pozwanego Banku (...) SA z siedzibą we W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwoty 5. 137 (pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.