Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 10/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Jan Raszkowski

Protokolant:

Karolina Wesołowska

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. w Brodnicy

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

1/ zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 578,85 zł (pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 85/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8.11.2016r.,

2/ zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 317,00 zł ( trzysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu,

3/ nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Sędzia

/ J. R. /