Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 447/13

POSTANOWIENIE

Dnia 2 sierpnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie :

Przewodniczący: SSA Anna Gawełko (spraw.)

Sędziowie: SA Anna Pelc

SA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. B. (1) reprezentowanego przez matkę A. B. i A. B.

z udziałem R. B.

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

na skutek zażalenia obowiązanej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 9 sierpnia 2012 r. sygn. akt I Co 72/12

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.-

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2012 r. sygn. akt I Co 72/12 Sąd Okręgowy w Przemyślu zabezpieczył roszczenia uprawnionych A. B. i J. B. (1) zmierzające do zasądzenia od obowiązanej R. B. na rzecz uprawnionych A. B. i J. B. (1) kwoty 4.333.403,09 zł, poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego należącego do obowiązanej R. B., prowadzonego w (...) Bank (...) w P., ul. (...), (...)-(...) P., o numerze (...), a także ze wszystkich rachunków bankowych należących do obowiązanej (...) w tymże banku (pkt I) oraz wyznaczył A. B. i J. B. (1) 14-dniowy termin do wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko R. B. – pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Udzielając uprawnionym zabezpieczenia na podstawie przepisów art. 730 1 § 1 kpc i art. 747 pkt 1 kpc Sąd Okręgowy uznał, iż A. B. i J. B. (1) uprawdopodobnili swoje roszczenie oraz interes prawny. Wskazali oni, że są spadkobiercami J. B. (2), zaś R. B. wyprowadziła z konta spadkodawcy po jego śmierci kwotę 4.162.127,91 zł a także inne mniejsze kwoty. Na kwotę zabezpieczenia składa się suma wypłaconych kwot oraz przewidywane koszty postępowania. W ocenie Sądu Okręgowego prawdopodobnym jest, że obowiązana przeleje na dalsze konta kwotę zabezpieczenia a tym samym odzyskanie jej przez uprawnionych będzie niemożliwe bądź znacznie utrudnione.

Na w/w postanowienie zażalenie wniosła obowiązana, wnosząc o jego zmianę i oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania.

Na uzasadnienie swojego stanowiska skarżąca podała, iż zabezpieczenie roszczenia jest przedwczesne albowiem w dniu 24 października 2012 r. złożyła ona wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Ponadto brak po jej stronie bezpodstawnego wzbogacenia i obawy że odmowa zabezpieczenia roszczenia uniemożliwi zaspokojenie majątkowe po stronie uprawnionych. R. B. podniosła m.in, iż czyniła na rzecz syna darowizny, finansowała jego działalność gospodarczą , kwotę 50 000 zł pobrała z konta przed śmiercią syna, pobrane w mniejszej wysokości kwoty przeznaczyła na wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pogrzebem a kwota 4 162 893, 78 zł została przelana na jej konto, które zostało zablokowane przez bank. Ponadto zajęte konto bankowe jest wspólne dla R. B. i M. B., ta ostatnia nie może więc korzystać z własnych środków.

J. B. (1) i A. B. wnieśli o oddalenie zażalenia obowiązanej i zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie obowiązanej na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia nie zasługuje na uwzględnienie.

W kontekście podniesionych przez skarżącą zarzutów w pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z wymogami art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w jego udzieleniu. Przesłanki te muszą być spełnione kumulatywnie.

Roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli prima facie istnieje znaczna szansa jego istnienia. Uprawdopodobnienie nie przesądza o udowodnieniu zaś w postępowaniu zabezpieczającym Sąd nie bada merytorycznie roszczenia jakiego dotyczy pozew.

W przedmiotowej sprawie uprawnieni uprawdopodobnili zarówno okoliczności faktyczne, na których opierają swoje roszczenie jak i jego podstawę prawną. A. B. i J. B. (1) wskazali, iż zgodnie z funkcjonującym w obrocie prawnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 26 czerwca 2012 r sygn. akt I Ns 435/12 to oni są spadkobiercami J. B. (2), zaś R. B. dokonała z należącego do niego rachunku bankowego przelewu na swoje konto. Tym samym istnieje możliwość, iż w sprawie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia.

Argumenty obowiązanej dotyczące mi.in. zmiany kręgu spadkobierców po J. B. (2), czy posiadania przez nią prawa do dysponowania środkami na koncie syna, zgłoszone w zażaleniu mają na celu obronę przed roszczeniem powodów i będą przedmiotem merytorycznego rozpoznania przez Sąd I instancji w toku sprawy.

Sąd Apelacyjny z urzędu ustalił, że w Sądzie Rejonowym w Wieliczce toczy się postępowanie o zmianę postanowienia spadkowego z dnia 26 czerwca 2012r. - na skutek wniosku R. B. z dnia 24 10.2012 r. Postępowanie nie zostało prawomocnie zakończone (vide zapisek urzędowy z dnia 23.07.2013r.). Sąd Apelacyjny ustalił także z urzędu, że wnioskodawcy – A. B. i J. B. (1) w dniu 25.10.2012 r. wystąpili
z powództwem przeciwko R. B. o zapłatę kwoty 4.226.087 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia.

Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem skarżącej dotyczącym braku interesu uprawnionych w zastosowaniu zabezpieczenia roszczenia. Sąd podziela ocenę Sądu Okręgowego, iż istnieje realne zagrożenie wyzbycia majątku przez obowiązaną. Zabezpieczenie roszczenia przez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zapewni uprawnionym należytą ochronę prawną, a z drugiej nie obciąży obowiązanej ponad potrzebę.

Dla zastosowania w przedmiotowej sprawie zabezpieczenia roszczenia nie ma też znaczenia okoliczność czy rachunek bankowy należy wyłącznie do obowiązanej. Zgodnie z treścią przepisu art. 891 1 § 1 zdanie pierwsze kpc na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania toczącego się w przedmiocie zabezpieczenia o zgodnie z art. 745 k.p.c. Sąd rozstrzygnie w orzeczeniu postępowanie w sprawie.

(...)

1)  (...)