Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 218/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział II Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka

Protokolant: stażysta Dorota Kowalska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie Janusza Biewalda

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku i 7 listopada 2016 roku na rozprawie

sprawy W. K., syna M. i B. z domu S., ur. (...) w W., o nr PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 13 marca 2015 roku w W., województwo (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim przedłożeniu podrobionego zaświadczenia o zatrudnienia w firmie (...) w W. i osiąganych dochodach, usiłował doprowadzić przedstawiciela firmy (...) Spółka jawna z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000,00 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywny skutek weryfikacji,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

ORZEKA:

1.  uznaje oskarżonego W. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. występku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to w myśl art. 14 § 1 kk i na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 230 § 3 kpk w zw. z art. 44 § 1 kk pozostawia dowody rzeczowe: wniosek o udzielenie pożyczki, scoring finansowy dotyczący osoby ubiegającej się o chwilówkę, zaświadczenie o zatrudnieniu w aktach sprawy;

3.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie) na rzecz adwokat A. P. kwotę 804,00 zł (osiemset cztery złote) wraz z należną stawką podatku VAT, tj. łącznie kwotę 988,92 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem;

4.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, a wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.