Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 35/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Mariusz Górski (spr.)

Sędziowie:

SSO Agnieszka Połyniak, SSO Tomasz Wysocki

Protokolant:

Agnieszka Strzelczyk

przy udziale Julity Podlewskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2017 r.

sprawy skazanego K. K.

syna R. i A. z domu M.

urodzonego (...) w Ś. wyrok łączny

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Świdnicy

z dnia 13 października 2016 r. sygnatura akt II K 389/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że wymiar orzeczonej w stosunku do skazanego kary łącznej pozbawienia wolności obniża do 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy ;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków związanych z postępowaniem odwoławczym zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt IV Ka 35/17

U z a s a d n i e n i a

K. K. skazany był uprzednio prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 26 września 2013 roku, sygn. akt II K 757/13 za czyn z art. 283 kk w zw. z art. 280§1 kk popełniony w dniu 28 marca 2013 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 (czterech), którą zarządzono do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 24 października 2014 roku, sygn. akt II Ko 2030/14,

2)  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 15 września 2014 roku, sygn. akt VI K 299/14 za:

a)  ciąg czynów z art. 279§1 kk oraz z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełnionych w nocy z 27 na 28 listopada 2013 roku, sierpniu 2013 roku, wrześniu 2013 roku i listopadzie 2013 roku na karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

b)  czyn z art. 289§2 kk popełniony w nocy z 27 na 28 listopada 2013 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

c)  czyny z art. 289§2 kk i art. 288§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w nocy z 27 na 28 listopada 2013 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

d)  czyn z art. 278§1 kk popełniony w nocy z 27 na 28 listopada 2013 roku na karę 5 (pięciu) pozbawienia wolności,

które to kary połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5 (pięciu), a następnie zarządzono do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 03 marca 2016 roku, sygn. akt VI Ko 73/16,

1)  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt II K 640/15 za występek z art. 289§2 kk popełniony w nocy z 16 na 17 maja 2015 roku na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 (czterech) lat, którą to karę zarządzono do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 29 kwietnia 2016 roku, sygn. akt II Ko 324/16,

2)  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 15 stycznia 2016 roku, sygn. akt II K 102/15 za występek z art. 279§1 kk popełniony w dniu 01 listopada 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

3)  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 21 marca 2016 roku, sygn. akt II K 829/15 za czyn:

a)  z art. 262§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 14 do 15 lipca 2015 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

b)  z art. 283 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 12 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

Zaskarżonym wyrokiem łącznym na podstawie art. 91 § 2 kk połączono skazanemu kary pozbawienia wolności orzeczone opisanymi wyżej w pkt. 1, 3 i 4 wyrokami oraz kary łączne pozbawienia wolności orzeczone opisanymi wyżej w pkt. 2 i 5 wyrokami i wymierzono karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Wyrok powyższy zaskarżyła obrońca skazanego K. K., zarzucając:

1) mającą wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia obrazę prawa procesowego, a mianowicie art. 7 KPK, polegającą na naruszeniu zasady swobodnej oceny dowodów poprzez uznanie, że fakt, iż oskarżony nie uczestniczył w podkulturze przestępczej, z współosadzonymi żyje zgodnie, regulaminowo zachowuje się wobec przełożonych, do tego skazany żałuje popełnionych przestępstw, aktywnie uczestniczy w procesie resocjalizacji, odbywając karę w systemie programowego oddziaływania, nie jest wystarczający do zastosowania systemu absorpcji, dodatkowo zarzucam

2) rażącą surowość kary w wymiarze 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, jako nieadekwatną do celów kary.

Tym, samym apelująca wniosła o:

1) zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie łącznej kary pozbawienia wolności 2 lat ewentualnie,

2)uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Świdnicy .

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja zasługuje na częściowe uwzględnienie.

I tak, rację ma apelująca, że najniższa kara łączna pozbawienia wolności jaką można było orzec wobec skazanego to 2 lata, zaś najwyższa to 6 lat i 5 miesięcy. Tym samym wymierzona przez Sąd I instancji kara 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności jest karą zbliżoną do realizującej zasadę kumulacji i istotnie należy uznać ją za rażąco surową. Zwrócić bowiem należy uwagę, że K. K. dopuścił się szeregu przestępstw przeciwko mieniu, będąc bardzo młodym człowiekiem, w zasadzie dopiero wkraczającym w dorosłe życie.

Poza tym ma dobra opinię w zakładzie karnym, odnosi się krytycznie do popełnionych przez siebie przestępstw, utrzymuje kontakty z rodziną.

W konsekwencji należy uznać, że proces resocjalizacji postępuje w sposób należyty. Nie oznacza to jednak., że wobec skazanego należy zastosować system absorpcji kar lub też mocno do niego zbliżony.

Zwrócić bowiem należy uwagę, w szczególności na okoliczność, że pierwszym z przestępstw popełnionych przez K. K. był czyn określony w art. 280 § 1 kk, a nadto kolejne wskazywały na znaczną determinację w dokonywaniu przestępstw zmierzających do osiągnięcia przez sprawcę korzyści materialnych.

Tym samym należy przyjąć, że wobec K. K. należy zastosować system asperacji kar i wymierzyć karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawieni wolności, która zdaniem Sądu Okręgowego jest właściwym ukaraniem, uwzględniającym tak charakter popełniony przez skazanego przestępstw jak i jego obecne zachowanie.