Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: V P 113/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Grzempa

Ławnicy: Grażyna Mołdoch, Grażyna Kotlarek

Protokolant: Kamila Skorupska

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. w Słupsku

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w D.

o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powódki M. K. na rzecz pozwanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w D. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego

Sygn. akt V P 113/16

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym w dniu 23 maja 2016 roku (data nadania w placówce pocztowej) powódka M. K. domagała się ustalenia, że wypowiedzenie stosunku pracy, wręczone jej w dniu 19 maja 2016 roku, narusza przepisy o wypowiadaniu stosunku pracy oraz zasądzenia od pozwanego na jej rzecz odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, tj. kwoty 16.413,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia doręczenia pozwu pozwanemu, jak również zasądzenia od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadniając powyższe wskazała, że w dniu 1 września 2014 roku pomiędzy powódką a pozwanym działającym poprzez organ prowadzący – Wójta Gminy D., doszło do nawiązania stosunku pracy na podstawie aktu mianowania, na podstawie którego powódka została zatrudniona w Gimnazjum im. C. M. w D. na stanowisku nauczyciela oligofrenopedagogiki. Podała nadto, że również w dniu 1 września 2014 roku na mocy Zarządzenia nr (...) Organ prowadzący – Wójt Gminy D. powierzył powódce z dniem 1 września 2014 roku stanowisko Dyrektora ww. Gimnazjum w D.. Wskazała na fakt, iż w dniu 18 maja 2016 roku Zarządzeniem Nr (...) Wójta Gminy D., które zostało doręczone powódce w dniu 19 maja 2016 roku, organ prowadzący odwołał powódkę ze stanowiska dyrektora Gimnazjum w D. z dniem 31 sierpnia 2016 roku. Podała, że w uzasadnieniu ww. decyzji wskazano, że przyczyną odwołania powódki ze stanowiska są zmiany organizacyjne (reorganizacja) wynikające z uchwały nr XIV/100/2016 Rady Gminy D. z dnia 30 marca 2016 roku, polegające na włączeniu Gimnazjum do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w D., co powoduje, że gimnazjum utraci samodzielność organizacyjną. M. K. wskazała, że w treści ww. pisma poinformowano ją, że odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, natomiast okres wypowiedzenia upłynie w dniu 31 sierpnia 2016 roku, przy czym jest ona obowiązana do wykorzystania w okresie wypowiedzenia umowy o pracę urlopu bieżącego oraz ewentualnego urlopu zaległego.

W dalszej części uzasadnienia żądania pozwu M. K. podała, że nie kwestionuje odwołania jej ze stanowiska dyrektora gimnazjum, lecz kwestionuje sposób rozwiązania z nią stosunku pracy, który został nawiązany w dniu 1 września 2014 roku na podstawie aktu mianowania. Podała, że organ prowadzący błędnie uznał i wskazał powódce, iż odwołanie jej ze stanowiska dyrektora szkoły jest równoznaczne z wypowiedzeniem jej umowy o pracę. Podniosła, że w jej sytuacji występował dualizm prawny, gdyż została zatrudniona jako nauczyciel mianowany na podstawie aktu mianowania, z drugiej zaś strony zostało jej powierzone stanowisko dyrektora szkoły (co ma charakter administracyjnoprawny, zupełnie odrębny od stosunku pracy).

M. K. wskazała nadto, że podstawą nawiązania z nią pracowniczego stosunku pracy był akt mianowania, a zatem rozwiązanie z nią stosunku pracy winno nastąpić w trybie i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela. Powódka wywodziła, że skoro akt powierzenia jej funkcji dyrektora szkoły jest czynnością rodzajowo odrębną od nawiązania z nią stosunku pracy na podstawie mianowania, to i rozwiązanie z nią stosunku pracy winno nastąpić na podstawie odrębnej czynności prawnej, nie zaś na podstawie informacji jej doręczonej.

Pozwany Zespół Szkolno-Przedszkolny w D. (następca prawny Gimnazjum im. C. M. w D.), reprezentowany przez radcę prawnego, w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych.

Uzasadniając prezentowane stanowisko pozwany podał, że wolą stron było zawarcie wyłącznie umowy o pracę na podstawie powołania na stanowisko dyrektora szkoły. Wskazał, że powódka miała pełnić wyłącznie funkcję dyrektora i pomimo wręczenia jej aktu mianowania, nigdy nie miała świadczyć pracy jako nauczyciel oligofrenopedagogiki i nigdy faktycznie takowej pracy nie świadczyła. Nadto, strona pozwana podniosła, że akt mianowania, na podstawie którego powódka dochodzi roszczeń, został sporządzony dla pozoru, a zatem jest bezwzględnie nieważny, zaś o pozorności dokonanej czynności prawnej świadczą: brak w arkuszu organizacyjnym stanowiska dla nauczyciela oligofrenopedagogiki, wystąpienie przez powódkę o zwolnienie jej z pensum, wyrażenie przez radę gminy zgody na zwolnienie z pensum, a także nieświadczenie przez powódkę w okresie zatrudnienia pracy jako nauczyciel ww. przedmiotu.

W dalszej części uzasadnienia odpowiedzi na pozew, strona pozwana podała, że ówczesny Wójt Gminy D. złożył powódce oświadczenie o mianowaniu, zaś powódka wiedząc, że nigdy nie będzie wykonywała pracy jako nauczyciel oligofrenopedagogiki – oświadczenie o mianowaniu jej na to stanowisko przyjęła, godząc się tym samym dokonanie czynności prawnej jedynie dla pozoru. Strona pozwana wskazała, że najdobitniej pozorność tę potwierdza okoliczność, że powódka w trakcie zatrudnienia nigdy nie świadczyła pracy jako nauczyciel ww. przedmiotu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. K. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Na mocy aktu nadania stopnia awansu zawodowego (...) Kurator Oświaty nadał M. K. stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Dowód: Akt nadania stopnia awansu zawodowego Nr KO-VI- (...)- (...) z dnia 28.02.2002 roku – k. 10 akt osobowych M. K..

M. K. przystąpiła do konkursu przeprowadzanego w czerwcu 2014 roku, na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. C. M. w D., który ostatecznie wygrała. W konsekwencji od dnia 01 września 2014 roku została zatrudniona w tejże placówce. Do ww. konkursu przystąpiła, gdyż interesowała ją oferta stanowiska dyrektora. Nie miała wówczas wiedzy, czy placówka ta poszukuje nauczyciela do Gimnazjum.

Bezsporne, a nadto dowód: zeznania świadka I. W. – k. 147-147v.; k. 149v. zapis nagrania: 00:37:22; 01:17:34; częściowo treść zeznań M. K. – k. 153v.

Przed powierzeniem funkcji dyrektora Gimnazjum w D., M. K. nie była jego pracownikiem, nie była nauczycielem zatrudnionym w tej szkole.

Bezsporne, a nadto dowód: treść zeznań świadka I. W. – k. 148v.; zapis nagrania: 00:59:39; treść zeznań świadka E. D. – k. 146; k. 147 – zapis nagrania: 00:17:54; 00:34:54; treść zeznań M. K. – k. 106 akt sprawy.

W okresie od dnia 16 listopada 1998 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku M. K. zatrudniona była w Ośrodku (...) w S. na stanowisku dyrektora, w pełnym wymiarze godzin.

Dowód: świadectwo pracy z dnia 01.09.2014 roku – teczka akt osobowych M. K. – k. 3.

M. K. czyniła ustne ustalenia z Wójtem Gminy D. jeszcze przed rozpoczęciem jej zatrudnienia, tzn. w miesiącu sierpniu. Wówczas ustalono, że będzie ona zwolniona z pensum (5 godzin oligofrenopedagogiki).

Dowód: treść zeznań świadka I. W. – k. 149v.; zapis nagrania: 01:19:02; 01:17:54.

W czasie zatrudniania M. K. w Gimnazjum w D. nie było przewidzianego etatu dla nauczyciela oligofrenopedagogiki. Ww. konkurs, do którego przystąpiła, został ogłoszony z uwagi na fakt, iż pięcioletnia kadencja poprzedniego dyrektora Gimnazjum w D.B. T. – kończyła się z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

Dowód: treść zeznań M. K. – k. 153v.; k. 105; treść zeznań świadka B. T. – k. 106v.

Przez okres pięciu lat przed przystąpieniem M. K. do konkursu na dyrektora Gimnazjum w D., w placówce tej nie przewidywano w arkuszu organizacyjnym na poszczególne lata szkolne etatu (lub jego części) na nauczanie oligofrenopedagogiki, pomimo, iż zatrudnieni wówczas nauczyciele posiadali takowe kompetencje i niektórzy z nich nie otrzymywali zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Ewentualne nieliczne godziny przeznaczone na nauczanie indywidualne przyznawane były tej placówce na bieżąco na mocy decyzji Wójta Gminy D. w tym zakresie. Dokonywane to było w zależności od wpływu i treści orzeczeń Poradni P.-Pedagogicznej, toteż nie ujmowano tego zakresu nauczania indywidualnego w arkuszu organizacyjnym.

Dowód: zeznania świadka B. T. – k. 107 akt sprawy.

Z dniem 1 września 2014 roku Wójt Gminy D. mianował M. K. na stanowisko nauczyciela oligofrenopedagogiki Gimnazjum im. C. M. w D..

Dowód: Akt Mianowania z dnia 01.09.2014 roku – teczka akt osobowych M. K. – k. 2.

Na mocy Zarządzenia z dnia 01 września 2014 roku Wójta Gminy D. Nr (...), z dniem 1 września 2014 roku powierzono M. K. stanowisko dyrektora Gimnazjum im. C. M. w D. na okres do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Dowód: Zarządzenie Nr (...) Wójta Gminy D. z dnia 1 września 2014 roku – teczka akt osobowych M. K. – k. 1; zeznania świadka I. W. – k. 147-147v.

Pismem z dnia 01 września 2014 roku kierowanym do Wójta Gminy D., M. K. złożyła wniosek o zwolnienie całkowite z obowiązującego ją tygodniowego pensum w wymiarze 5 godzin. Powyższe uzasadniła faktem, iż w roku szkolnym 2014/2015 sprawowana przez nią funkcja dyrektora Gimnazjum będzie wymagała zapoznania się ze specyfiką pracy. Podniosła przy tym konieczność lepszego poznania warunków funkcjonowania szkoły oraz okoliczność podejmowania działań wynikających z pełnienia funkcji kierowniczej.

Dowód: Pismo z dnia 01.09.2014 roku – teczka akt osobowych M. K. – k. 10; k. 53 akt sprawy.

Wójt Gminy D. wyraził zgodę na zwolnienie M. K. z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze 5 godzin na rok szkolny 2014/2015.

Dowód: pismo z dnia 08.09.2014 roku – k. teczka akt osobowych M. K. – k. 10; k. 54 akt sprawy; zeznania świadka I. W. – k. 147v.; zapis nagrania: 00:41:30.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2014 roku kierowanym do Wójta Gminy D. wraz z załącznikiem stanowiącym wykaz zmian w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 wskazano łącznie 5 godzin na zajęcia z oligofrenopedagogiki, przy czym M. K. nie przyznano ani jednaj godziny dydaktycznej.

Dowód: pismo z dnia 26.08.2014 roku wraz z załącznikiem – k. 113-116 akt sprawy.

W treści załącznika do pisma z dnia 26 sierpnia 2014 roku odnośnie zmian w arkuszu organizacyjnym pracy na rok szkolny 2014/2015 wskazano, że decyzją Wójta Gminy M. K. zwolniona została z realizacji nauczania indywidualnego.

Dowód: załącznik – k. 118 akt sprawy.

W dniu 01 września 2014 roku M. K. sporządziła wykaz zmian w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum w D. na rok szkolny 2014/2015, który przedstawiła następnie podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej . Nie było w nim jednak etatu dla nauczyciela oligofrenopedagogiki. Ww. wykaz zmian w postaci Aneksu nr (...) został przedstawiony do zatwierdzenia Wójtowi Gminy D..

Dowód: zeznania M. K. złożone podczas rozprawy w dniu 22.02.2017 roku – k. 154-154v.; pismo z dnia 01.09.2014 roku – k. 134-138.

Poprzednią wersję ww. arkusza organizacyjnego pracy Gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 sporządzała poprzednia Dyrektor Gimnazjum.

Dowód: treść zeznań E. D. – k. 146v. – zapis nagrania: 00:21:32; treść zeznań M. K. – k. 105 akt sprawy.

W trakcie zatrudnienia w Gimnazjum w D. M. K. nie prowadziła zajęć dydaktycznych.

Bezsporne, a nadto dowód: treść zeznań M. K. – k. 105 akt sprawy.

Na mocy Zarządzenia z dnia 18 maja 2016 roku Wójta Gminy D. Nr (...), z dniem 31 sierpnia 2016 roku odwołano M. K. ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. C. M. w D., z uwagi na zmiany organizacyjne.

Dowód: Zarządzenie Nr (...) Wójta Gminy D. z dnia 18.05.2016 roku – teczka akt osobowych M. K. – k. 1.

Pismem z dnia 18 maja 2016 roku Wójt Gminy D. nawiązując do treści ww. Zarządzenia nr (...), poinformował M. K., iż na zasadzie art. 70 § 1 2 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, zaś okres wypowiedzenia upłynie w dniu 31 sierpnia 2016 roku. Nadto, Wójt zobowiązał M. K. do wykorzystania w okresie wypowiedzenia umowy o pracę urlopu bieżącego oraz ewentualnego urlopu zaległego.

Dowód: pismo z dnia 18.05.2016 roku – teczka akt osobowych M. K. – k. 2

Z dniem 1 września 2016 roku włączono Gimnazjum im. C. M. w D. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w D.. Od dnia 01 lipca 2016 roku funkcję dyrektora utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w D. sprawuje M. J.. Jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony – 5 lat. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego z pełnymi kwalifikacjami.

Dowód: Uchwała Nr XIV/100/2016 Rady Gminy D. z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie włączenia Gimnazjum im. C. M. w D. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w D. – k. 44 akt sprawy; treść zeznań M. J. – k. 154v.-155 akt sprawy.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo M. K. nie jest zasadne, a tym samym nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż w przedmiotowej sprawie poza sporem pozostawała okoliczność odwołania M. K. z dniem 31 sierpnia 2016 roku ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. C. M. w D., jak też zasadność tejże decyzji Wójta Gminy D.. Powyższe podyktowane było bowiem zmianami reorganizacyjnymi, tzn. włączeniem z dniem 1 września 2016 roku ww. Gimnazjum do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w D..

Okolicznością sporną pozostawał jednak wskazany w piśmie z dnia 18.05.2016 roku fakt uznania przez Wójta Gminy D., iż ww. odwołanie M. K. z funkcji Dyrektora tejże placówki równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o pracę. Powódka argumentowała bowiem, że rozwiązanie z nią w tym trybie stosunku pracy pozostaje w sprzeczności z obowiązującym w tym zakresie porządkiem prawnym. Z tych też przyczyn domagała się zasądzenia od pozwanego na jej rzecz odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, tzn. łącznej kwoty 16.413,45 zł. W ocenie M. K. odwołanie jej z funkcji Dyrektora Gimnazjum nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy zawartego na podstawie aktu mianowania.

Zgodnie z treścią przepisu art. 36 ust 1 ustawy o systemie oświaty szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (ust.2).

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę ( art. 36 a ust.1)

W świetle powołanych powyżej przepisów dyrektorem szkoły może zatem zostać zarówno osoba mająca nadany stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego: zatrudniona w danej szkole, jak i niepołączona stosunkiem pracy z tym pracodawcą, a także osoba, która w ogóle nie posiada kwalifikacji nauczycielskich. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że czynności zmierzające do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły mają charakter czynności z zakresu prawa pracy, a kandydat na stanowisko dyrektora szkoły wyłoniony w drodze konkursu ma roszczenie o nawiązanie stosunku pracy na tym stanowisku (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 3 lipca 2008 r., III PK 10/08, OSNP 2009 nr 21 - 22, poz. 284 i z dnia 9 kwietnia 2009 r., (...), OSNP 2010 nr 23 - 24, poz. 286). Akceptując te poglądy, należy jednak dokonać rozróżnienia takiej sytuacji, w której powierza się stanowisko dyrektora nauczycielowi (art. 36 ust.1 ustawy o systemie oświaty), od takiej, w której osobę niebędącą nauczycielem powołuje się na stanowisko dyrektora (art. 36 ust. 2 ustawy). Z porównania art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty można wysnuć wniosek, że kandydat na stanowisko dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 1, powinien nie tylko legitymować się określonym stopniem awansu zawodowego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego), lecz musi w ogóle być nauczycielem. Bycie „nauczycielem" nie oznacza żadnego osobistego przymiotu kandydata, lecz w świetle art. 5 b ustawy o systemie oświaty jest równoznaczne z zatrudnieniem na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. W przepisie art. 10 Karta Nauczyciela określa dwie możliwe podstawy zatrudnienia nauczycieli w stosunku pracy tj.:

- umowę o pracę

- mianowanie.

Karta Nauczyciela nie wprowadza żadnych wyjątków w stosunku do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole.

O ile zatem „powołanie” na stanowisko jest podstawą nawiązania stosunku pracy na tym stanowisku z osobą niebędącą nauczycielem, o tyle powierzenie stanowiska nie jest aktem nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora szkoły, niezależnie od tego, czy stanowisko to powierza się nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole, czy też nauczycielowi niepozostającemu uprzednio w stosunku pracy z tą szkołą. Stanowisko dyrektora powierza się bowiem nauczycielowi, czyli jak wskazano wyżej osobie zatrudnionej w takim charakterze na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Jeżeli zatem konkurs na stanowisko dyrektora szkoły wygrywa osoba posiadająca kwalifikacje nauczycielskie, uprzednio niezatrudniona w tej szkole, to do nawiązania z nią stosunku pracy dochodzi na podstawie właściwych przepisów Karty Nauczyciela (art. 10), z tym że treść tego stosunku pracy należy oceniać z uwzględnieniem okoliczności powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Inaczej rzecz ujmując, podstawą nawiązania stosunku pracy z osobą posiadającą kwalifikacje nauczycielskie i stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, jest w każdej sytuacji art. 10 Karty Nauczyciela, z tym że powierzenie stanowiska dyrektora nauczycielowi zatrudnionemu dotychczas w szkole jest tylko okresową zmianą dotychczasowych warunków zatrudnienia, zaś w odniesieniu do osoby niepozostającej w stosunku pracy z daną szkołą, powierzenie stanowiska dyrektora musi być poprzedzone nawiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy, jednakże przy uwzględnieniu, że taka potrzeba wynika z powierzenia nauczycielowi stanowiska dyrektora na czas określony.

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli spełnione są wymienione enumeratywnie w tym przepisie przesłanki, w tym istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela, w przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, jednakże z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela).

Przy ocenie podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy z nauczycielem niepozostającym uprzednio w stosunku pracy z tą szkołą, w której powierzono mu stanowisko dyrektora, należy uwzględnić to, że zatrudnienie go na stanowisku nauczycielskim nie jest wynikiem tego rodzaju potrzeby szkoły, lecz konsekwencją powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły, wymuszającą odpowiednie zmiany organizacji nauczania w tej placówce (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.05.2011 roku, który zapadł w sprawie sygn. akt I PK 267/10).

W niniejszej sprawie bezspornym między stronami był fakt, iż powódka w okresie zatrudnienia w Gimnazjum w D. nie prowadziła zajęć dydaktycznych w ogóle.

W dotychczasowej judykaturze Sądu Najwyższego kilkakrotnie wskazywano znaczenie pojęcia „potrzeby wynikające z organizacji nauczania” przez wskazanie zobiektywizowanych kryteriów. Przywołania wymaga szczególnie wyrok z dnia 5 września 1997 r., I PKN 226/97 (OSNP 1998 nr 11, poz. 328), gdzie Sąd Najwyższy wskazał szeroki katalog okoliczności, które mogą stanowią „organizację nauczania” w rozumieniu art.10 ust.7Karty Nauczyciela (wówczas art.10 ust.4 Karty Nauczyciela), zaliczając doń np. liczbę klas, rodzaj przedmiotów, liczbę godzin lekcyjnych, liczbę etatów, okres nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowość pracy szkoły. ( por. również wyrok S.N. z dnia 19.05.2011r. , I PK 267/10).

Uwadze Sądu nie mogła ujść okoliczność, iż powódka przed objęciem funkcji Dyrektora Gimnazjum w D. nie była nauczycielem tejże placówki. Przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe wykazało bowiem, że w dacie zatrudnienia M. K. nie planowano zatrudniać nauczyciela do prowadzenia zajęć z oligofrenopedagogiki. Powyższe wynika chociażby z analizy załączonego do akt sprawy arkusza organizacyjnego tej placówki na roku szkolny 2014/2015. Zmierzając jednak do wnikliwego i rzetelnego rozważenia wszelkich argumentów przedstawionych przez strony postępowania Sąd ze szczególną uwagą pochylił się nad zapisami uczynionymi we wszelkich złożonych do akt sprawy arkuszach organizacyjnych (wraz z załącznikami stanowiącymi aneks do arkusza pierwotnego) na rok szkolny 2014/2015. Powyższe Sąd uczynił również w oparciu o niespójne twierdzenia stron postępowania w zakresie ewentualnych pierwotnych realnych planów prowadzenia zajęć z oligofrenopedagogiki we wskazanym roku szkolnym. Zważyć bowiem należy, że strona powodowa wywodziła, iż stosunek pracy w Gimnazjum w D. został z nią zawarty na mocy aktu mianowania z dniem 1 września 2014 roku na stanowisko nauczyciela oligofrenopedagogiki w tejże placówce. Argumentując przedstawione żądanie powódka wskazała, iż z uwagi na zapoznanie się z bieżącymi problemami (organizacji, nastrojów wewnętrznych) potrzebowała większych nakładów czasu na wdrożenie się do efektywnej pracy w tej placówce – zarządzanie nią, co zmusiło ją do zawnioskowania o zwolnienie z konieczności prowadzenia zajęć dydaktycznych. Powoływała się w tym zakresie na treść złożonego przez nią wniosku z dnia 01 września 2014 roku oraz zgody Wójta Gminy D. z dnia 08 września 2014 roku. Zaznaczyć należy jednak, że pismem z dnia 01 września 2014 roku kierowanym do Wójta Gminy D., M. K. złożyła wniosek o zwolnienie całkowite z obowiązującego ją tygodniowego pensum w wymiarze 5 godzin. Powyższe uzasadniła faktem, iż w roku szkolnym 2014/2015 sprawowana przez nią funkcja dyrektora Gimnazjum będzie wymagała zapoznania się ze specyfiką pracy. Podniosła przy tym konieczność lepszego poznania warunków funkcjonowania szkoły oraz okoliczność podejmowania działań wynikających z pełnienia funkcji kierowniczej. Co istotne, Wójt Gminy D. w treści pisma z dnia 08.09.2014 roku, wyraził zgodę na zwolnienie M. K. z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze 5 godzin na rok szkolny 2014/2015 (vide: pismo z dnia 08.09.2014 roku – k. teczka akt osobowych M. K. – k. 10; k. 54 akt sprawy).

W ocenie Sądu, materiał dowodowy wskazuje, że strony, tzn. Wójt Gminy oraz powódka jeszcze przed formalnym jej zatrudnieniem, a po zakończeniu procedury konkursowej (1.07.2014r.) poczynili zgodne ustalenia, iż M. K. będzie pełniła wyłącznie funkcję dyrektora Gimnazjum w D.. O powyższym świadczy przede wszystkim okoliczność, iż w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2014/2015 nie było przewidzianego pensum na prowadzenie przez nią jakichkolwiek zajęć dydaktycznych. Co prawda powódka podnosiła w trakcie postępowania, iż ww. arkusz organizacyjny zmieniany był kilkukrotnie, to jednak na uwagę zasługuje fakt, iż z treści złożonych przez nią zeznań wynika, że sama sporządzała w dniu 1 września 2014 roku kolejny aneks stanowiący niejako aktualizację arkusza organizacyjnego i w jego treści również nie było etatu nauczyciela oligofrenopedagogiki. Powyższe odnajduje nadto swe potwierdzenie w załączonych do akt sprawy arkuszach organizacyjnych (uwierzytelnione ich kopie).

Wskazać przy tym należy, że w załączonych do akt sprawy dokumentach w postaci arkuszy organizacyjnych w poszczególnych jego wersjach, występują nieścisłości i niespójność. Podkreślić bowiem potrzeba, że w aneksie do arkusza organizacyjnego z dnia 26.08.2014 roku znajdującym się na k. 118 akt sprawy uczyniono zapis, że M. K. przydzielono 5 godzin nauczania indywidualnego, jednakże na mocy decyzji Wójta Gminy, zwolniona została z realizacji tychże. Ten fakt natomiast pozostaje w sprzeczności chociażby z treścią załączonych do akt sprawy dokumentów w postaci pism, z których wynika, że dopiero w dniu 1 września 2014 roku powódka zawnioskowała do Wójta o zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych, a przy tym dopiero pismem z dnia 8 września 2014 roku (k. 54 akt sprawy) Wójt Gminy D. wyraził zgodę na zwolnienie powódki z ww. obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. W ocenie Sądu, gdyby strony (jak podnosi powódka) nie umówiły się wcześniej, że nie będzie ona prowadziła żadnych zajęć dydaktycznych, nie byłoby możliwe już w dniu 26.08.2014 roku wskazanie w arkuszu organizacyjnym wzmianki o decyzji Wójta o zwolnieniu jej z tego obowiązku. Decyzja takowa zapadła zatem wcześniej, choć zapewne nieformalnie. Pismo powódki z dnia 01 września 2014 roku (a w konsekwencji również pisemna zgoda Wójta) stanowiło jedynie formalne potwierdzenie i uwydatnienie takowych ustaleń. Również z treści zeznań świadka I. W. (k. 147v.) wynika, że powódka w okresie wakacyjnym (przed rozpoczęciem jej zatrudnienia) prowadziła rozmowy z Wójtem Gminy i już w sierpniu 2014 roku ustalono, że zostanie ona zwolniona z prowadzenia godzin dydaktycznych. Odnosząc się zaś do zaktualizowanego arkusza organizacyjnego z dnia 01 września 2014 roku, sporządzonego przez powódkę, wskazać należy, iż w treści również tego dokumentu zaznaczono, że M. K. na mocy decyzji Wójta Gminy została zwolniona z realizacji 5 godzin nauczania indywidualnego, podczas gdy zgoda taka pochodzi z dnia 8 września 2014 roku.

Nadto, wspomnieć wypada, że w okresie zatrudnienia powódki w Gimnazjum w D., nie prowadziła ona zajęć dydaktycznych w żadnym zakresie. To zaś odnajduje swe potwierdzenie w treści zeznań M. K. – k. 105 akt sprawy.

Po wtóre wskazać należy, iż sama powódka w treści swych zeznań wskazała, iż do ww. konkursu przystąpiła, gdyż interesowała ją oferta stanowiska dyrektora. Nie posiadała wówczas nawet wiedzy, czy placówka ta poszukuje nauczyciela do Gimnazjum (vide: treść zeznań M. K. – k. 153v.). Materiał dowodowy wykazał, iż ww. konkurs, do którego przystąpiła powódka, został ogłoszony z uwagi na fakt, iż pięcioletnia kadencja poprzedniego dyrektora Gimnazjum w D.B. T. – kończyła się z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

Przed powierzeniem funkcji dyrektora Gimnazjum w D., M. K. nie była jego pracownikiem, nie była nauczycielem zatrudnionym w tej szkole.

Wspomnieć należy również na ustaloną w sprawie okoliczność, iż przez okres pięciu lat przed przystąpieniem M. K. do konkursu na dyrektora Gimnazjum w D., w placówce tej nie przewidywano w arkuszu organizacyjnym na poszczególne lata szkolne etatu (lub jego części) na nauczanie oligofrenopedagogiki, pomimo, iż zatrudnieni wówczas nauczyciele posiadali takowe kompetencje i niektórzy z nich nie otrzymywali zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Ewentualne nieliczne godziny przeznaczone na nauczanie indywidualne przyznawane były tej placówce na bieżąco na mocy decyzji Wójta Gminy D. w tym zakresie. Dokonywane to było w zależności od wpływu i treści orzeczeń Poradni P.-Pedagogicznej, toteż nie ujmowano tego zakresu nauczania indywidualnego w arkuszu organizacyjnym. Powyższe odnajduje swe potwierdzenie w treści zeznań świadka B. T. (k. 107 akt sprawy).

Powyżej wskazane okoliczności, w ocenie Sądu pozwalają wywieść, że wolą stron nie było zatrudnienie M. K. na stanowisku nauczyciela, lecz powierzenie jej funkcji dyrektora Gimnazjum z uwagi na fakt, iż wygrała ona konkurs ogłoszony na to właśnie stanowisko. Placówka – Gimnazjum w D. w dacie zatrudnienia powódki nie miała możliwości zapewnienia pensum nauczycielowi oligofrenopedagogiki. Skoro zatem wolą stron było zatrudnianie powódki jako dyrektora szkoły, nie było zatem potrzeby wypowiadania stosunku pracy powódce. Z zachowaniem bowiem należytych procedur została ona bowiem odwołana ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum, której to decyzji w żaden sposób powódka nie kwestionuje. Na marginesie jedynie zaznaczyć należy, iż aktualny dyrektor utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w D. zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas określony – 5 lat (albowiem taka jest długość trwania kadencji Dyrektora), pomimo, iż posiada stopień nauczyciela dyplomowanego z pełnymi kwalifikacjami (vide: treść zeznań M. J. – k. 154v.-155 akt sprawy).

Jak stanowi przepis art. 83 § 1 k.c., nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru.

Z pozornością mamy do czynienia wówczas, gdy strony swobodnie i z rozmysłem tworzą czynność prawną ujawnioną, której treść nie stanowi odzwierciedlenia ich rzeczywistych zamiarów. Strony stwarzają pozór rzeczywistego dokonania czynności prawnej o określonej treści, podczas gdy tak naprawdę nie chcą wywołać żadnych skutków prawnych, lub też wywołać inne, niż w pozornej czynności deklarują (tak: komentarz do art. 83 k.c., Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta [w:] Księżak Paweł (red.), Pyziak-Szafnicka Małgorzata (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II; Lex 2014). Podnieść należy również, że pozorność oświadczenia woli pociąga za sobą bezwzględną nieważność czynności prawnej.

Jak wskazał Sąd najwyższy w treści uzasadnienia wyroku, który zapadł w sprawie sygn. akt II UK 321/04 w dniu 04.08.2005 roku, umowę o pracę uważa się za zawartą dla pozoru (art. 83 § 1 k.c.), jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie o pracę jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a osoba wskazana jako pracodawca nie będzie korzystać z pracy (OSNP 2006, nr 11–12, poz. 190). Powyższe Sąd orzekający w niniejszej sprawie podziela w całej rozciągłości.

Z przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego wynika, iż na dzień zatrudnienia powódki w Gimnazjum w D. nie było możliwości realnego jej zatrudnienia w obowiązkowym pensum. Nadto, nie było potrzeby zatrudnienia nauczyciela oligofrenopedagogiki. Wolą stron było zatem zatrudnienie powódki wyłącznie na stanowisku dyrektora P.. Z uwagi na powyższe Sąd uznał, że przedmiotowy akt mianowania nie jest ważny. Skoro zatrudnienie powódki w charakterze nauczyciela wynikało tylko i wyłącznie z powierzenia jej stanowiska dyrektora szkoły, a nie wynikało z potrzeb szkoły, nie miało na celu zaspokajania stałych potrzeb pracodawcy zatem nie można mówić, by taka organizacja nauczania miała trwać w założeniach dłużej niż okres kadencji powódki (który z uwagi na szczególne okoliczności organizacyjne została skrócona, o czym mowa w uprzedniej części uzasadnienia).

W związku z powyższym, w ocenie Sądu powódce nie przysługują roszczenia związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy.

W toku procesu Sąd dał wiarę przesłuchanym świadkom w osobach: B. T. (k. 106v.-109), E. D. (k. 145v.-147) oraz I. W. (k. 147-150). Ich zeznania były spójne, logiczne, co do zasady wzajemnie zgodne, korespondowały z dokumentacją złożoną w aktach osobowych powódki oraz w aktach sprawy. W zakresie faktów, co do których świadkowie ww. nie posiadali wiedzy lub ich nie pamiętali, rzetelnie wskazali na taki stan rzeczy. Zgodne były również z pozostałym materiałem dowodowym. Nadto, Sąd przyznał walor wiarygodności treści zeznań M. J. - dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w D., przesłuchanej za stronę pozwaną. Co się zaś tyczy zeznań samej powódki podnieść należy, iż nie kwestionowała, iż w trakcie zatrudnienia w ww. Gimnazjum, nie prowadziła żadnych zajęć dydaktycznych. Przyznała, że również w aneksie do arkusza organizacyjnego na rok 2014/2015 przez nią przygotowanym nie przewidziała nauczania oligofrenopedagogiki. Wskazała nadto, że kiedy była zatrudniana, w Gimnazjum nie było etatu nauczyciela oligofrenopedagogiki. Świadczy to dodatkowo o tym, że powódka miała świadomość braku możliwości zatrudnienia jej jako nauczyciela zajęć dydaktycznych i przyjmując zatrudnienie w Gimnazjum godziła się na te warunki. Potwierdziła również, że oferta konkursowa interesowała ją jako dyrektora oraz że był to konkurs na dyrektora, nie zaś na nauczyciela. Sąd odmówił wiarygodności złożonym przez nią zeznaniom w zakresie, w którym podawała, że przed jej oficjalnym zatrudnieniem nie prowadziła żadnych rozmów, iżby miała pracować wyłącznie jako dyrektor Gimnazjum. Powyższe pozostaje bowiem w rażącej w sprzeczności z pozostałym materiałem zgromadzonym w przedmiotowej sprawie. Zatem zeznaniom powódki Sąd dał wiarę wyłącznie w zakresie, który odnajduje swe potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie, któremu przyznał walor wiarygodności.

Ustalony w sprawie stan faktyczny Sąd oparł również o dowody z dokumentów załączonych do akt sprawy. Dokumenty te zostały sporządzone przez upoważnione do tego organa oraz zawierają właściwą formę. Nadto, nie zostały one zakwestionowane przez żadną ze stron postępowania.

W tym stanie rzeczy ustalając, iż brak jest podstaw do uznania roszczenia powódki za uzasadnione Sąd oddalił powództwo, o czym orzekł w punkcie pierwszym części dyspozytywnej wyroku.

Na zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu w punkcie drugim części dyspozytywnej wyroku Sąd zasądził od powódki M. K. na rzecz pozwanego kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Powyższe uczynił na podstawie § 9 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych w brzmieniu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu, tj. 23 maja 2016 roku.

Sędzia Sądu Rejonowego