Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 42/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak

Protokolant: Arleta Agata

przy udziale Prokurator Anny Krysińskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31.03.2017 r.

sprawy przeciwko

D. M. urodz. (...) w W.

syna M. i W. z d. S.

prawomocnie skazanego wyrokami Sądów :

1. Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 28 października 2003 r., sygn. akt VII K 23/96 za przestępstwa:

a) z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnione nie wcześniej niż 30.11.1994 roku i nie później niż dnia 15.07.1995 roku, na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

b) z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełniony w okresie od 30.03.1994 roku do dnia 30.11.1994 roku, na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

na karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 22.10.2005 r. do dnia 21.06.2006 r., od dnia 23.06.2007 r. do dnia 24.10.2009 r.,

2. Rejonowego w Pułtusku z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt II K 221/12 za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., popełnione w dniu 8.02.2012 r. na karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin, w stosunku miesięcznym oraz środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B na okres 3 (trzech) lat, skazany odbył karę ograniczenia wolności w całości do dnia 31.05.2013 r.,

3. Rejonowego w Wyszkowie Wydział Zamiejscowy w Pułtusku z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI K 718/13, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 4.02.2013 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, skazany odbył karę ograniczenia wolności w całości do dnia 10.10.2014 r.,

4. Rejonowego w Wyszkowie Wydział Zamiejscowy w Pułtusku z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. akt VI K 1466/13, za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., popełnione w dniu 21.08.2013 r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 (dwóch) lat próby oraz środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B na okres 4 (czterech) lat, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 15.03.2016 r.,

5. Rejonowego w Wyszkowie Wydział Zamiejscowy w Pułtusku z dnia 1 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI K 1642/13, za przestępstwo z art. 233 § 1 k.k. popełnione w dniu 11.09.2013 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 (dwóch) lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 15.03.2016 r.,

6. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II K 879/13, za przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. popełnione w dniu 9.08.2013 r., na karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin, w stosunku miesięcznym, przy czym skazany odbył karę ograniczenia wolności w całości w okresie do dnia 18.06.2015 r.,

7. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt II K 819/13 za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., popełnione w dniu 6.08.2013 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny 6 (sześciu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, którą skazany odbył w okresie od dnia 23.09.2015 r. do dnia 20.05.2016 r.,

8. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt II K 28/14 za przestępstwa:

a) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 listopada 2013 r. na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 178a § 4 k.k. popełnione w dniu 18.11.2013 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i środek karny 6 (sześciu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres od dnia 18.11.2013 r. do dnia 20.11.2013 r., którą skazany odbywa od dnia 20.05.2016 r.,

9. Rejonowego w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt II K 429/14, za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k., popełnione w dniu 18.05.2014 r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 5 (pięciu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 18.05.2014 r. do dnia 20.05.2014 r.,

10. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 1.06.2016 r., sygn. akt II K 182/16, łączącym kary wymierzone w wyrokach wymienionych w punktach 8 i 9, w którym orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności

orzeka

I. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. Nr 396) stosuje Kodeks karny w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ww. ustawy (zwany dalej „k.k.”).

II. Na mocy art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. oraz art. 87 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach 4, 5 i 7 oraz karę ograniczenia wolności wymierzoną w punkcie 6 łączy i orzeka karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

III. Na mocy art. 90 § 2 k.k. w zw. z art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. środki karne orzeczone wobec skazanego w wyrokach wymienionych w punktach 4 i 7 łączy i orzeka środek karny łączny 8 (ośmiu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

IV. Na mocy art. 90 § 2 k.k. w zw. z art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. środki karne orzeczone wobec skazanego w wyrokach wymienionych w punktach 8 i 9 łączy i orzeka środek karny łączny 10 (dziesięciu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

V. Na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. stwierdza, że w częściach nie objętych wyrokiem łącznym poszczególne wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

VI. Na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie połączenia kar pozbawienia wolności wymierzonych w wyrokach opisanych w punktach 8 i 9.

VII. Na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. umarza postępowanie w przedmiocie połączenia kar pozbawienia wolności i środków karnych wymierzonych w wyrokach opisanych w punktach 1,2 i 3.

VIII. Na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie II kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okresy:

- odbycia kary 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności w sprawie wymienionej w punkcie 6, uznając że odpowiada karze 2 (dwóch) miesięcy i 15 (piętnastu dni pozbawienia wolności),

- od dnia 23.09.2015 r. do dnia 20.05.2016 r.

IX. Na podstawie art. 619 § 1 k.p.k. w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) kwotę 147 (sto czterdzieści siedem) złotych i 60 (sześćdziesiąt) groszy tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

X. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 ust. 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych i przejmuje je na rzecz Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 42/17

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

Sąd, na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy, ustalił następujący stan faktyczny:

D. M. był prawomocnie skazany wyrokami:

1. Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 28 października 2003 r., sygn. akt VII K 23/96 za przestępstwa:

a) z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełnione nie wcześniej niż 30.11.1994 roku i nie później niż dnia 15.07.1995 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności,

b) z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełniony w okresie od 30.03.1994 roku do dnia 30.11.1994 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności,

na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 22.10.2005 r. do dnia 21.06.2006 r., od dnia 23.06.2007 r. do dnia 24.10.2009 r.,

2. Rejonowego w Pułtusku z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt II K 221/12 za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., popełnione w dniu 8.02.2012 r. na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin, w stosunku miesięcznym oraz środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B na okres 3 lat, skazany odbył karę ograniczenia wolności w całości do dnia 31.05.2013 r.,

3. Rejonowego w Wyszkowie Wydział Zamiejscowy w P. z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI K 718/13, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 4.02.2013 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, skazany odbył karę ograniczenia wolności w całości do dnia 10.10.2014 r.,

4. Rejonowego w Wyszkowie Wydział Zamiejscowy w Pułtusku z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. akt VI K 1466/13, za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., popełnione w dniu 21.08.2013 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby oraz środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B na okres 4 lat, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 15.03.2016 r.,

5. Rejonowego w Wyszkowie Wydział Zamiejscowy w Pułtusku z dnia 1 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI K 1642/13, za przestępstwo z art. 233 § 1 k.k. popełnione w dniu 11.09.2013 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 15.03.2016 r.,

6. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II K 879/13, za przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. popełnione w dniu 9.08.2013 r., na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin, w stosunku miesięcznym, przy czym skazany odbył karę ograniczenia wolności w całości w okresie do dnia 18.06.2015 r.,

7. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt II K 819/13 za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., popełnione w dniu 6.08.2013 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny 6 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, którą skazany odbył w okresie od dnia 23.09.2015 r. do dnia 20.05.2016 r.,

8. Rejonowego w Wyszkowie z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt II K 28/14 za przestępstwa:

a) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 listopada 2013 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 178a § 4 k.k. popełnione w dniu 18.11.2013 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i środek karny 6 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres od dnia 18.11.2013 r. do dnia 20.11.2013 r., którą skazany odbywa od dnia 20.05.2016 r.,

9. Rejonowego w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt II K 429/14, za przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k., popełnione w dniu 18.05.2014 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 18.05.2014 r. do dnia 20.05.2014 r.,

10. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 1.06.2016 r., sygn. akt II K 182/16, łączącym kary wymierzone w wyrokach wymienionych w punktach 8 i 9, w którym orzeczono karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Dowód:

- wyrok w sprawie VII K 23/96 (k.995-1004,1134),

- wyrok w sprawie II K 221/12 (k. 66-67),

- wyrok w sprawie VI K 718/13 (k.21),

- wyrok w sprawie VI K 1466/13 (k.26-27),

- wyrok w sprawie VI K 1642/13 (k.46),

- wyrok w sprawie II K 879/13 (k.3),

- wyrok w sprawie II K 819/13 (k.131),

- wyrok w sprawie II K 28/14 (k.171-172),

- wyrok w sprawie II K 429/14 (k.88,167),

- wyrok w sprawie II K 182/16 (k.48-49,118),

- dane o karalności (k.140-141).

Skazany nie dopuścił się wcześniej innych przestępstw. Od dnia 23 września 2015 r. zaczął odbywać kolejne kary pozbawienia wolności. W warunkach więziennych zachowuje się poprawnie, był 17 razy nagradzany za poprawne zachowanie, nie był karany dyscyplinarnie. Wobec popełnionych przestępstw prezentuje postawę krytyczną.

Dowód:

- dane o karalności (k.133),

- opinia o skazanym (k.140-141).

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wymieniony na k.175 został sporządzony przez powołane do tego osoby, poszczególne dowody nie były kwestionowane przez strony, zostały sporządzone obiektywnie i bezstronnie. Na podstawie tego materiału dowodowego został ustalony stan faktyczny i okoliczności istotne do stwierdzenia możliwości połączenia wyroków i wymiaru kary łącznej.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że wobec skazanego nie wydano żadnego wyroku po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). Z tego powodu połączenie kar powinno nastąpić na podstawie stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie w ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 tej Ustawy.

Sprawa była przedmiotem rozpoznania, poprzednim wyrokiem łącznym z dnia 1 czerwca 2016 r. połączono kary pozbawienia wolności wymienione w wyrokach wskazanych w punktach 8 i 9. Wyrok w tej części jest prawomocny i nie można łączyć tych kar ponownie. Natomiast Sąd Okręgowy Warszawa – Praga uchylił poprzedni wyrok łączny do ponownego rozpoznania w części dotyczącej umorzenia postępowania o połączenie innych kar i wskazał, że połączeniu mogą podlegać kary wymienione w wyrokach opisanych w punktach 4,5,6 i 7. Wniosek ten jest słuszny, gdyż przestępstwa z tego ciągu przestępstw zostały popełnione przed wydaniem pierwszego wyroku i orzeczono za nie kary podlegające połączeniu.

Należy zwrócić uwagę, że połączenia dotyczą kary za:

- prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, przy naruszeniu zakazu prowadzenia takich pojazdów, w wymiarze 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- złożenie fałszywych zeznań, w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- podżeganie do złożenia fałszywych zeznań, w wymiarze 5 miesięcy ograniczenia wolności, która odpowiada 2 miesiącom i 15 dniom pozbawienia wolności,

- prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, przy naruszeniu zakazu prowadzenia takich pojazdów, w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Suma kar podlegających połączeniu wynosi 1 rok, 7 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności, a karę łączną można orzec w granicach od 8 miesięcy do 1 roku, 7 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności.

Skazany ma prawie 30 lat, jest żonaty, ma na utrzymaniu troje dzieci. W warunkach izolacji więziennej zachowuje się poprawnie, był dotychczas wielokrotnie nagradzany, nie był karany, wykazuje krytyczny stosunek wobec popełnionych przestępstw (k.140-141). Popełnienie przez skazanego 9 przestępstw świadczy niewątpliwie o lekceważeniu przez niego porządku prawnego. Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary z zastosowaniem zasady kumulacji kar przemawia niewątpliwie wielokrotne popełnianie przestępstw mimo, że skazany był już karany. Sąd uwzględnił za okoliczność łagodzącą, przemawiającą za zastosowaniem zasady częściowej absorpcji kar, pozytywną opinię z Zakładu Karnego (k.140-141).

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszną, sprawiedliwą i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinna być kara łączna w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary łącznej zaliczono okres pozbawienia wolności skazanego, zgodnie z opinią Dyrektora Aresztu Śledczego z k.141 oraz odbycia kary ograniczenia wolności wskazanej w punkcie 6.

Zaznaczyć należy, że połączeniu podlegają również środki karne zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd połączył zatem te środki karne orzeczone w wyrokach wymienionych w punktach 4 i 7 oraz 8 i 9. W wyrokach opisanych w punktach 4 i 7 orzeczono te środki na łączny okres 10 lat, a w wyrokach opisanych w punktach 8 i 9 orzeczono te środki na łączny okres 11 lat. Przy wymiarze kar łącznych zastosowano częściową absorpcję i orzeczono łączne środki w wymiarze odpowiednio 8 i 10 lat.

Na rzecz obrońcy z urzędu Sąd przyznał koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Skazany nie posiada majątku, ani pracy, odbywa karę, której koniec przypada za niecałe trzy lata, nie ma zatem możliwości zwrotu kosztów sądowych. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd przejął te koszty na rzecz Skarbu Państwa.