Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1657/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Jagura

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SR Tomasz Milski

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko M. S. i Z. S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 29 lipca 2016 roku, sygn. akt I C 181/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od M. S. na rzecz A. W. kwotę 3000 zł (trzy tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 3 października 2014roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a od 1 stycznia 2016 roku z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty oraz kwotę 1492 zł (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części w stosunku do pozwanej M. S.;

3.  oddala powództwo w stosunku do pozwanego Z. S.;

4.  odstępuje od obciążenia powoda kosztami zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego Z. S.;

5.  nakazuje ściągnąć od M. S. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Brzezinach kwotę 605,20zł (sześćset pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

I.  oddala apelację w pozostałej części;

II.  zasądza od M. S. na rzecz A. W. kwotę 845 zł (osiemset czterdzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym;

III.  odstępuje od obciążenia powoda kosztami zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego Z. S. w postępowaniu apelacyjnym.